Upadłość Spółki Komandytowej Odpowiedzialność Komplementariusza | \”X\” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Komplementariuszem W Spółce Komandytowej – Korzyści? 답을 믿으세요

당신은 주제를 찾고 있습니까 “upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza – \”X\” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komplementariuszem w spółce komandytowej – korzyści?“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Tomasz Niepytalski 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,715회 및 좋아요 75개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 \”X\” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komplementariuszem w spółce komandytowej – korzyści? – upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Spółka komandytowa i jej szczególny przypadek \”X\” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – korzyści?

upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Odpowiedzialność za długi zlikwidowanej spółki komandytowej

Kiedy powinien zostać złożony wniosek o upadłość spółki z o. o., żeby chronić skutecznie zarząd przed odpowiedzialnością? W tym przypadku komplementariusz w …

+ 더 읽기

Source: likwidacjaspolki.com

Date Published: 5/1/2021

View: 6943

Odpowiedzialność zarządu komplementariusza

a) zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki już w …

+ 여기에 표시

Source: www.komandytowa.pl

Date Published: 11/1/2022

View: 2326

Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego …

Kappes, Spółka komandytowa,. Warszawa 1999; s. 144 – 146; A. Kyba, Zasady działania spółki komandytowej z udziałem spółek handlowych jako komplementariuszy,.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.repozytorium.uni.wroc.pl

Date Published: 7/27/2021

View: 5070

Upadłość spółki komandytowej – co musisz wiedzieć

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Komplementariusz, na którym ciąży obowiązek …

+ 더 읽기

Source: radca-franczak.pl

Date Published: 7/2/2021

View: 2348

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej …

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki. Spółka komandytowa, w której w …

+ 여기에 표시

Source: sip.lex.pl

Date Published: 8/12/2022

View: 7679

Spółka komandytowa – odpowiedzialność wspólników

Jak wskazano Spółka komandytowa ma ich dwa rodzaje – Komplementariusza i Komandytariusza. Komplementariusz niewiele w istocie różni się od wspólnika Spółki …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.paulewicz.pl

Date Published: 2/17/2022

View: 756

Spółka komandytowa bez odpowiedzialności?

Spółka komandytowa w ostatnich latach stała się bardzo popularnym modelem … do odpowiedzialności członków zarządu komplementariusza.

+ 여기에 표시

Source: szgp.pl

Date Published: 1/13/2022

View: 9494

Zakończenie działalności obu spółek komandytowej i z o.o.

Upadłość spółki komandytowej może jednak często skutkować upadłością komplementariusza, ponieważ ponosi …

+ 여기에 더 보기

Source: www.spolkowy.pl

Date Published: 7/19/2021

View: 9543

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

Jednakże zdarzają się sytuacje, w których komandytariusz jest traktowany jak komplementariusz tj. ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za …

+ 더 읽기

Source: fabrykakreatywna.com

Date Published: 5/19/2021

View: 5641

Upadłość spółki komandytowej. Jakie koszty ponosi …

Komplementariusz w spółce komandytowej odpowiada za długi spółki w … Opisana powyżej reguła pełnej odpowiedzialności komplementariusza za …

+ 더 읽기

Source: spkomandytowa.pl

Date Published: 8/22/2021

View: 1846

주제와 관련된 이미지 upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 \”X\” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komplementariuszem w spółce komandytowej – korzyści?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

\
\”X\” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komplementariuszem w spółce komandytowej – korzyści?

주제에 대한 기사 평가 upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza

 • Author: Tomasz Niepytalski
 • Views: 조회수 2,715회
 • Likes: 좋아요 75개
 • Date Published: 2020. 7. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=s1LPp3iyK6U

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej?

Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.

Kto odpowiada po likwidacji spółki komandytowej?

Jeżeli spółka ta zostanie rozwiązana, to znika jej odpowiedzialność za długi. Nie ma już bowiem podstaw dla prowadzenia egzekucji wobec podmiotu wykreślonego z KRS. Natomiast za zaciągnięte zobowiązania spółki nadal solidarnie odpowiadają jej wspólnicy.

Jak odpowiada komplementariusz?

Komplementariusz płaci za spółkę

Komplementariusz odpowiada za zobowiązania cywilnoprawne spółki komandytowej na tych samych zasadach jak wspólnik spółki jawnej. Jego odpowiedzialność obejmuje całość zobowiązań i ma charakter solidarny. Komplementariusz odpowiada więc wraz ze spółką.

Czy można ograniczyć odpowiedzialność komplementariusza?

Odpowiedzialność ta jest subsydiarna, to znaczy, że wspólnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności tylko wówczas, gdy spółka nie będzie mogła spłacić długów ze swojego majątku. Należy zaznaczyć, że nie można ograniczyć odpowiedzialności komplementariusza – każde postanowienie umowne w tym przedmiocie będzie nieważne.

Do jakiej kwoty odpowiada komplementariusz?

Zgodnie z art. 111 ksh komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Odpowiedzialność komandytariusza ma charakter osobisty, ponieważ odpowiada on za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a nie tylko wkładem do niej wniesionym.

Kiedy komandytariusz odpowiada jak komplementariusz?

Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Kiedy spółka komandytowa przestaje istnieć?

Gdy spółka nie posiada już majątku do podziału, wspólnicy mogą złożyć wniosek o jej wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu spółki z rejestru następuje jej rozwiązanie, czyli utrata przez spółkę komandytową bytu prawnego.

Kto odpowiada za długi zlikwidowanej spółki?

przed otwarciem likwidacji. Członkowie zarządu oraz likwidatorzy ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli zlikwidowanej spółki, jeżeli w trakcie pełnienia przez nich funkcji w spółce istniały podstawy do ogłoszenia upadłości.

Czy spółka w likwidacji może być komplementariuszem?

Oznacza to, że spółka z o.o. – komplementariusz – jako spółka w likwidacji bądź upadłości powinna wyrazić taką zgodę odpowiednio przez swojego likwidatora lub syndyka.

Czy komplementariusz jest wspólnikiem?

Komplementariusz, nazywany także wspólnikiem aktywnym, to wspólnik sprawujący zarząd (prowadzenie spraw) w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, odpowiadający całym swoim majątkiem za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania.

Kiedy komandytariusz odpowiada bez ograniczenia?

Zgodnie bowiem z treścią art. 118 § 2 kodeksu spółek handlowych jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa (w tym także przekraczając zakres pełnomocnictwa) odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia.

Czy komandytariusz jest komplementariuszem?

Warto pamiętać, że dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status komplementariusza tylko wówczas, jeśli dopuszcza to umowa spółki komandytowej i jeśli wyrażą na to zgodę pozostali wspólnicy.

Czy można być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem?

W spółce komandytowej jeden podmiot nie może być jednocześnie komplementariuszem oraz komandytariuszem. W związku z tym komandytariusz (komplementariusz), uzyskując status komplementariusza (komandytariusza), traci jednocześnie status komandytariusza (komplementariusza).

Czy Komandytariusz jest wspólnikiem?

Komandytariusz jest natomiast wspólnikiem, którego rola zasadniczo opiera się na biernym inwestowaniu w spółkę. Komandytariusz nie ma ustawowego prawa do kierowania i reprezentacji spółki. Jego zgoda jest konieczna tylko do podejmowania szczególnie istotnych dla spółki decyzji.

Czy komplementariusz musi płacić ZUS?

Obecnie komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne ani składki zdrowotnej. W wyniku zmian, które mają być wprowadzone od 2023 roku, komplementariusze SKA zostaną objęci składkami ZUS i składką zdrowotną.

Kto jest komplementariuszem w spółce komandytowej?

Komplementariusz, nazywany także wspólnikiem aktywnym, to wspólnik sprawujący zarząd (prowadzenie spraw) w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, odpowiadający całym swoim majątkiem za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania.

Czy w spółce komandytowej jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy jest elementem konstrukcyjnym spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Jest on także wymagany w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Kapitału zakładowego nie posiadają natomiast spółka jawna, spółka partnerska i spółka komandytowa.

Czy wspólnik jest komandytariuszem?

Komandytariuszem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (czyli taka, która ukończyła 18 lat). Może nim zostać także osoba prawna (tj. na spółka akcyjna albo sp. z o.o.) i wspólnicy spółki cywilnej występujący jako podmioty prywatne.

W której spółce wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych udziałów?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obrocie gospodarczym występuje w oderwaniu od jej wspólników, jako odrębny podmiot. Spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania samodzielnie, całym swoim majątkiem, zaś ryzyko wspólników sprowadza się jedynie do wartości wniesionych przez nich wkładów.

Odpowiedzialność zarządu komplementariusza

Tak, w pewnych sytuacjach członkowie zarządu komplementariusza mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka z o.o. jako komplementariusz

Często status komplementariusza w spółkach komandytowych powierza się spółkom z o.o. zawiązanym i kierowanym przez komandytariuszy. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą bowiem osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. „Pośrednio” kierują jednak spółką komandytową zasiadając w zarządzie jej komplementariusza – spółki z o.o. Na jakiej zatem zasadzie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności?

Więcej o zasadach odpowiedzialności komplementariusza w spółce komandytowej oraz o metodach jej łagodzenia możesz przeczytać w artykule: Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki – czy można ją ograniczyć?

Kaskadowa odpowiedzialność członków zarządu

Wyjaśnienie charakteru odpowiedzialności członków zarządu komplementariusza wymaga przedstawienia „kaskadowego” układu odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. W pierwszej kolejności odpowiedzialność ponosi sama spółka komandytowa (pierwszy poziom „kaskady”). Gdyby egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, do odpowiedzialności za zobowiązania spółki mogą zostać pociągnięci jej komplementariusze. Odpowiadają oni bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o. egzekucję prowadzi się z jej majątku. Jest to drugi poziom „kaskady”. Gdyby jednak i ta egzekucja okazała się bezskuteczna – w pewnych sytuacjach – do odpowiedzialności za zobowiązania spółki mogą zostać pociągnięci członkowie zarządu spółki z o.o. Doszliśmy zatem do trzeciego poziomu „kaskady” odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej.

Warunki odpowiedzialności członka zarządu komplementariusza

Podstawą ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu komplementariusza jest art. 299 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się jednak uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Właściwy moment do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Nie ma jednak jednolitych poglądów, co do tego jaki moment należy uznać za właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, co mogłoby stanowić przesłankę do zwolnienia członków zarządu komplementariusza od odpowiedzialności. Prezentowane są w tym względzie dwa główne stanowiska:

a) zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki już w momencie powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości przez spółkę komandytową, tj. w terminie 14 dni od dnia powstania niewypłacalności spółki komandytowej; b) zarząd spółki z o.o. powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 14 dni od przeprowadzenia bezskutecznej egzekucji wobec spółki komandytowej.

W związku z powyższymi rozbieżnościami najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej będzie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. już w momencie powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości przez spółkę komandytową (powstanie jej niewypłacalności). W praktyce najlepiej wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. będącej komplementariuszem złożyć jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej.

Skutki braku wniosku o ogłoszenie upadłości

W przypadku niezłożenia przez członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki z o.o. mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. Dotyczy to tych zobowiązań, które nie zostały ściągnięte z majątku spółki komandytowej oraz spółki z o.o. – komplementariusza.

Brak szkody – uwolnieni się od odpowiedzialności

Drugą przesłanką uwolnienia się przez członków zarządu spółki z o.o. (komplementariusza w sp.k.) za zobowiązania spółki przewidzianej w art. 299 Kodeksu spółek handlowych jest brak szkody po stronie wierzyciela wywołany niezgłoszeniem we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli zatem niezgłoszenie we właściwym momencie wniosku o ogłoszenie upadłości nie pogorszyło możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku spółki z o.o. (czyli nawet gdyby doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to wierzyciel i tak nie uzyskałby nic więcej), to również wtedy członkowie zarządu nie będą ponosić odpowiedzialności na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że powyższe zasady odnośnie upadłości spółki z o.o. będącej komplementariuszem będą adekwatne tylko w sytuacji, gdy spółka z o.o. – komplementariusz nie będzie miała wystarczającego majątku, by pokryć zobowiązania spółki komandytowej. Jeżeli spółka z o.o. – komplementariusz będzie taki majątek miała, wówczas nie pojawią się podstawy do odpowiedzialności jej członków zarządu, bowiem wierzyciel zdoła zaspokoić swoje roszczenia z majątku tej spółki z o.o.

Tomasz Rutkowski

Upadłość spółki komandytowej – co musisz wiedzieć

W odniesieniu do spółki komandytowej niewypłacalność może zaistnieć w dwóch przypadkach. W pierwszym niewypłacalność powstanie jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekroczy trzy miesiące. Co istotne, aby stan niewypłacalności w tym rozumieniu nastąpił, spółka komandytowa musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli posiadających wymagalne zobowiązania.

Niewypłacalność powstanie także wtedy gdy zobowiązania pieniężne spółki przewyższą wartość majątku spółki komandytowej, a stan ten utrzyma się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Kiedy powstanie zatem obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej? Zgodnie z ustawą, komplementariusz winien w przypadku wystąpienia niewypłacalności złożyć wniosek upadłościowy do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki w terminie 30 dni.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki

Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest niezmiernie popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej atrakcyjność polega przede wszystkim na połączeniu braku osobistej odpowiedzialności komandytariuszy z jednoczesnym zapewnieniem im pełnej kontroli nad zarządzaniem spółką. Wspólnikiem prowadzącym sprawy sp.k. jest spółka z o.o., w której wspólnikami są komandytariusze. Jednak zarząd spółki z o.o. podlega osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., chyba że wykaże, iż we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość spółki. Artykuł niniejszy odnosi się do relacji pomiędzy odpowiedzialnością spółki z o.o. (będącej komplementariuszem) za zobowiązania sp.k. a odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki z o.o. i sp.k. Szczególnie istotne jest, kiedy zarząd spółki z o.o. powinien zgłosić wniosek o upadłość tej spółki, by uchronić się przed odpowiedzialnością za jej zobowiązania.

Odpowiedzialność wspólników nie znika po rozwiązaniu spółki

W spółce komandytowej muszą być dwie kategorie wspólników: co najmniej jeden komplementariusz, a także przynajmniej jeden komandytariusz. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia jaką odpowiedzialność ponoszą ci wspólnicy wobec wierzycieli spółki w przypadku jej rozwiązania.

Komplementariusz ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej wskazanej w umowie spółki. Jeżeli jednak komandytariusz wniesie do spółki wkład nie niższy niż dowolnie określona suma komandytowa, to może zostać całkowicie zwolniony z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Dopiero gdy egzekucja z majątku spółki komandytowej okaże się bezskuteczna, to jej wierzyciel może domagać się pokrycia długu z majątku wspólnika.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2016 r. (sygn. akt l ACa 630/15) wskazano, w jaki sposób wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki komandytowej po jej rozwiązaniu. Jeżeli spółka ta zostanie rozwiązana, to znika jej odpowiedzialność za długi. Nie ma już bowiem podstaw dla prowadzenia egzekucji wobec podmiotu wykreślonego z KRS. Natomiast za zaciągnięte zobowiązania spółki nadal solidarnie odpowiadają jej wspólnicy. Po rozwiązaniu spółki wierzyciel może więc skierować swoje roszczenia bezpośrednio do wspólników. Choć wspólnicy nie są następcami prawnymi spółki w zakresie jej zobowiązań wobec wierzycieli, to jednak ponoszą ustawową odpowiedzialność za jej długi.

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że z przepisów prawa nie wynika, aby ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy dotyczyła tylko okresu działania spółki komandytowej. Oznacza to, że po wykreśleniu spółki komandytowej z KRS, komandytariusz nie staje się odpowiedzialny za jej zobowiązania bez żadnego ograniczenia. Czyli zarówno w okresie działania spółki, jak i po jej wykreśleniu z KRS, odpowiedzialność komandytariusza w stosunku do wierzycieli jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Natomiast komplementariusze nadal ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza za zobowiązania i zaległości spółki – www.kodeksspolek.pl

Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021

Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza za zobowiązania i zaległości spółki

Spółka komandytowa posiada pełną zdolność prawną i podatkową. Zaciąga zobowiązania we własnym imieniu. Dodatkową gwarancją wykonania zobowiązań przez spółkę jest możliwość pociągnięcia przez wierzyciela do odpowiedzialności wspólników spółki. Zasady odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej różnią się w zależności od tego, czy są nimi komplementariusze czy komandytariusze.

Podział wspólników na dwie kategorie to cecha charakterystyczna spółki komandytowej. W każdej spółce tego typu musi występować przynajmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Komplementariusz jest wspólnikiem, co do zasady, ponoszącym w pełni odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale przy tym posiadającym uprawnienia do jej reprezentowania. Komandytariusz z kolei może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania tylko w sposób bardzo ograniczony, ale nie uczestnicy w reprezentacji spółki.

Komplementariusz płaci za spółkę

Komplementariusz odpowiada za zobowiązania cywilnoprawne spółki komandytowej na tych samych zasadach jak wspólnik spółki jawnej. Jego odpowiedzialność obejmuje całość zobowiązań i ma charakter solidarny. Komplementariusz odpowiada więc wraz ze spółką. Zapłata zobowiązania przez komplementariusza zwalnia z długu również spółkę. Odpowiedzialność komplementariusza ma przy tym charakter subsydiarny, czyli uzupełniający. Wierzyciel spółki komandytowej może uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko komplementariuszowi, dopiero gdy egzekucja przeciwko samej spółce okaże się bezskuteczna, jak i gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Krótko mówiąc, komplementariusz może znosić egzekucję długów spółkowych dopiero, gdy nie można ich zaspokoić z majątku samej spółki.

Odpowiedzialność komandytariusza

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania cywilnoprawne spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej ( K.s.h.). Suma komandytowa jest określana w umowie spółki i ujawniana w KRS. Tak kwotowo określona łączna górna kwota odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania w praktyce nie ma znaczenia, gdy wspólnik wniósł zadeklarowany wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej. Jak bowiem wynika z K.s.h, komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Póki więc suma komandytowa jest pokryta (co jest ujawniane w KRS), póty wierzyciel nie może pociągać komandytariusza do odpowiedzialności.

Warto jednak zwrócić uwagę, że stopień pokrycia sumy komandytowej może się w spółce zmieniać w czasie – na skutek zwrotu wkładu albo w przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę (art. 112 § 2 i 3 K.s.h.).

Odpowiedzialność komandytariusza również jest solidarna wraz ze spółką i również ma charakter subsydiarny.

Komandytariusz pełnomocnikiem

Komandytariusz nie może uczestniczyć w reprezentacji spółki, chyba że w roli jej pełnomocnika. Przy tym zawsze powinien ujawniać, że działa właśnie w tym charakterze. Jeśli dokona w imieniu spółki czynności prawnej bez ujawnienia pełnomocnictwa, będzie odpowiadać za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres ( K.s.h.). Oznacza to, że za zobowiązania zaciągnięte na skutek tak dokonanej czynności komandytariusz, pomimo swego statusu, będzie odpowiadać tak, jakby był komplementariuszem.

Zaległości publicznoprawne

Inaczej przedstawiają się zasady odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej za jej zaległości publicznoprawne. Chodzi tu przede wszystkim o zaległości podatkowe i składkowe.

W przypadku powstania zaległości po stronie spółki, komplementariusze mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za te zaległości jako tzw. osoby trzecie na podstawie Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Przewiduje on, że wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Przepis ten jest odpowiednio stosowany do zaległości składkowych ( ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). Podobnie komplementariusze mogą odpowiadać za zaległości z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy byli wspólnikami oraz za zaległości wymienione w oraz Ordynacji podatkowej powstałe w czasie, gdy byli oni wspólnikami.

Orzeczenie o odpowiedzialności komplementariusza następuje w sposób uproszczony. Nie wymaga uprzedniego wydania decyzji w sprawach, o których mowa w Ordynacji podatkowej (przede wszystkim decyzji określającej zobowiązanie podatkowe wobec samej spółki), a rozstrzygnięcie w tych sprawach następuje w decyzji orzekającej o odpowiedzialności.

Pozycja komandytariusza

Ordynacji podatkowej wśród osób ponoszących odpowiedzialność wymienia tylko komplementariusza, pomijając komandytariusza. Oznacza to, że osoba posiadająca w spółce status komandytariusza w czasie powstania i istnienia zaległości podatkowej czy składkowej, nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności jako osoba trzecia. Nie ma przy tym znaczenia wysokość zadeklarowanej sumy komandytowej. Nie jest również brana pod uwagę okoliczność czy komandytariusz wniósł swój wkład, ani czy wniósł go w pełni.

Zasady ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza mają więc znaczenie tylko w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych, a nie odnoszą się do odpowiedzialności za zaległości publicznoprawne.

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526)

Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki…

Komplementariusz jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Istnieją jednak pewne rozwiązania prawne, aby tę odpowiedzialność złagodzić, a nawet całkowicie jej uniknąć. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak to zrobić.

Odpowiedzialność w spółce komandytowej

W spółce komandytowej istnieją dwa rodzaje wspólników – komplementariusz oraz komandytariusz.

Komplementariusz jest wspólnikiem co do zasady uprawnionym do zarządzania całością spraw spółki – zarówno do prowadzenia jej spraw wewnętrznych, jak i do reprezentowania spółki w obrocie gospodarczym. Wiąże się to jednak ze zwiększonym ryzykiem. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest subsydiarna, to znaczy, że wspólnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności tylko wówczas, gdy spółka nie będzie mogła spłacić długów ze swojego majątku. Należy zaznaczyć, że nie można ograniczyć odpowiedzialności komplementariusza – każde postanowienie umowne w tym przedmiocie będzie nieważne. Są jednak pewne rozwiązania prawne, które pozwalają na złagodzenie odpowiedzialności komplementariusza.

Jedną z możliwości, będzie precyzyjne opisanie w umowie spółki sposobu rozliczeń między wspólnikami. W przypadku, gdy komplementariusz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za długi spółki, po spłacie będzie mógł on ubiegać się o zwrot wydatków w odpowiedniej części od pozostałych wspólników.

Drugą opcją, jest możliwość porozumienia się między wspólnikami i zawarcia w umowie klauzuli ograniczającej (a nawet wyłączającej) odpowiedzialność komplementariusza na rzecz komandytariuszy. W takim wypadku zobowiązanymi do spłaty wierzytelności będą komandytariusze.

Należy jednak pamiętać, że powyższe rozwiązania są skuteczne jedynie pomiędzy wspólnikami. W oczach wierzycieli, to wciąż komplementariusz jest osobą, która w całości odpowiada za zobowiązania spółki.

Zmiana komplementariusza w komandytariusza

Rozwiązaniem, które nie jest co prawda ograniczeniem odpowiedzialności komplementariusza, ale wywiera taki skutek, jest zamiana roli wspólnika z komplementariusza, na komandytariusza spółki. Jeżeli nie ma konieczności, aby komplementariusz dalej pełnił taką rolę w spółce, zmiana roli będzie rozwiązaniem pozwalającym najskuteczniej ograniczyć odpowiedzialność osobistą wspólnika. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona wyłącznie do określonej w umowie spółki sumy komandytowej, a jeżeli wniesie on do spółki wkład przynajmniej równy tej sumie, zwolni się w ten sposób od odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Komandytariusz modelowo nie jest uprawniony ani do reprezentowania spółki, ani do prowadzenia jej spraw. Można to jednak zmienić, udzielając komandytariuszowi prokury lub odpowiedniego pełnomocnictwa w kwestii podejmowania działań w obrocie gospodarczym w imieniu spółki. Ponadto w umowie spółki można przyznać komandytariuszowi prawo do zarządzania spółką. W ten sposób można zrównać status komandytariusza z kompetencjami komplementariusza, przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka z uczestnictwa w spółce.

Więcej o możliwościach kontrolowania spółki przez komandytariusza w artykule Czy można mieć jako wspólnik wpływ na spółkę komandytową i nie ponosić ryzyka biznesowego?

Gdyby jednak komandytariusz nie chciał mieć w spółce innych osób fizycznych, to może stworzyć konstrukcję: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W takim wypadku osoba fizyczna tworzy spółkę z o. o. i zostaje w niej Prezesem Zarządu. Następnie tworzy spółkę komandytową, w której spółka z o. o. zostaje komplementariuszem, a osoba fizyczna – komandytariuszem. W takiej formie prawnej odpowiedzialność przedsiębiorcy jest znikoma – zarówno jako wspólnik w spółce z o. o., jak i jako komandytariusz nie odpowiada majątkiem osobistym (jeśli pokryje sumę komandytową wkładem). Natomiast w spółce z o. o. należy jeszcze pamiętać o warunkach zwolnienia członków Zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki, tj. jeśli zajdzie taka konieczność, to we właściwym terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Więcej o tym w artykule: Czy członkowie zarządu komplementariusza będącego spółką z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej?

Więcej o konstrukcji sp. z o. o. sp. k. w artykule: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – co to jest?

Krzysztof Binkowski

Kacper Chachurski

odpowiedzialność wspólników

Obok korzyści podatkowych z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, jej znaczącym wyróżnikiem jest model odpowiedzialności Wspólników. Jak wskazano Spółka komandytowa ma ich dwa rodzaje – Komplementariusza i Komandytariusza. Komplementariusz niewiele w istocie różni się od wspólnika Spółki jawnej. Niemniej jednak komandytariusza na początku współpracy w ramach Spółki zobowiązuje się do wniesienia określonej sumy komandytowej. Stanowiącej ona górną granicę jego odpowiedzialności.

Jak widać z powyższego schematu Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność.

Przykład:

Wierzyciel Spółki wszczął egzekucję wobec Spółki na kwotę 100 000 złotych. Suma komandytowa Komandytariusza wynosi 5 000 zł. Zatem niezależnie od stopnia zaspokojenia swoich roszczeń Wierzyciel, w przedstawionym przypadku, nie może żądać od komandytariusza więcej niż 5 000 złotych sumy komandytowej.

Alternatywa dla spółki jawnej i z o.o.

W uproszczenia można powiedzieć, że model ten stanowi zatem stan pomiędzy spółką jawną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

O przesłankach takiej egzekucji oraz o ewentualnych pułapkach, których warto się wystrzegać opowiemy w następnych wpisach.

Czy warto przekształcić firmę w spółkę komandytową?

Przedstawione podstawowe korzyści Spółki Komandytowej jasno obrazują, że warto funkcjonować w ramach takiego podmiotu. Jest to zaawansowana forma spółki osobowej gwarantująca, w chwili obecnej, najbardziej optymalny model prowadzenia działalności gospodarczej.

Niemniej jednak warto podkreślić, że Spółka Komandytowa z prawnego punktu widzenia pozostaje modelem skomplikowanym i niekoniecznie jasnym dla osoby niespecjalizującej się w przepisach prawa handlowego na terytorium kraju.

Celem niniejszego bloga jest przybliżenie Państwu istoty Spółki komandytowej oraz korzyści z niej płynącej. Będziemy też chcieli wskazać ewentualne pułapki, jakie ustawodawca „zastawił” na osoby nie funkcjonujące w sposób biegły, w niewątpliwie zagmatwanych, przepisach polskiego prawa.

Jednocześnie w przypadku zainteresowania założeniem działalności w formie Spółki komandytowej zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w Katowicach. Oferujemy konieczne, profesjonalne wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem w działalności na rynku na Śląsku i w całej Polsce.

Spółka komandytowa bez odpowiedzialności?

Spółka komandytowa w ostatnich latach stała się bardzo popularnym modelem biznesowym prowadzenia działalności gospodarczej. Tak zwana spółka z o.o. spółka komandytowa jest hybrydowym rozwiązaniem, które pozwala na połączenie korzyści podatkowych z ochroną majątku osobistego wspólników. Niemniej jednak, należy pamiętać, że w spółce z o.o. spółce komandytowej także istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu komplementariusza.

W pierwszej kolejności przypomnijmy na czym polega konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej. Jest to rozwiązanie biznesowe, w którym działalność gospodarcza prowadzona jest przez spółkę komandytową, w której komandytariuszami są najczęściej osoby fizyczne, będące głównymi beneficjentami prowadzonej działalności, natomiast komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółki z o.o. ogranicza się zwykle wyłącznie do zarządzania i reprezentowania spółki komandytowej. Ponieważ spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), komandytariusze nie są zmuszeni do podwójnego opodatkowywania dochodów uzyskanych za pośrednictwem tej spółki. Jednocześnie odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej jest istotnie ograniczona. Komandytariusze ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w takim zakresie, w jakim ich wkłady nie pokrywają sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki. Natomiast pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej spoczywa na komplementariuszu tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej nie kończy się na komplementariuszu. Członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność za długi niewypłacalnej spółki z o.o., o ile nie są w stanie wykazać okoliczności zwalniających (np. zgłoszenia we właściwym terminie wniosku o upadłość). Podstawą dla odpowiedzialności członków zarządu w spółce z o.o. jest art. 299 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 prawa upadłościowego (istotnie znowelizowany w ostatnim czasie o czym można było przeczytać tutaj).

W związku z powyższym wierzyciel, który chciałby pociągnąć do odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej członków zarządu jej komplementariusza musi wyczerpać określoną ścieżkę działania. W pierwszej kolejności powinien dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od spółki komandytowej. Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dopiero kiedy egzekucja z majątku spółki komandytowej okaże się bezskuteczna, sięgnąć można do majątku komplementariusza (tj. spółki z o.o.). Kiedy jednak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się niewypłacalna, wierzyciel będzie mógł skierować swoje działania w stronę członków zarządu tej spółki.

Szczęśliwie jednak dla wierzyciela, przepisy nie wymagają prowadzenia (i ponoszenia kosztów) trzech procesów sądowych. Zgodnie bowiem z art. 31 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkę z o.o. można pozwać równolegle ze spółką komandytową, a jedynie wstrzymać się z wykonaniem wyroku do czasu, kiedy egzekucja wobec spółki komandytowej okaże się bezskuteczna. Gdyby jednak wierzyciel zapomniał pozwać spółki z o.o., art. 7781 Kodeksu postępowania cywilnego umożliwia nadanie na wyrok wydany względem spółki komandytowej klauzuli wykonalności przeciwko komplementariuszowi tejże spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce komandytowej okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność członka zarządu to tutaj już nie obędzie się bez osobnego powództwa.

Dzięki powyższym ułatwieniom, możliwość dochodzenia roszczeń od członków zarządu jest właściwie zbieżna spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jak i w spółce z o.o. spółce komandytowej. Trzeba jedynie pamiętać o dochowaniu pewnych dodatkowych wymogów formalnych i chronologii postępowania.

autor Bartosz Olszewski

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Przed 2 laty założyłam spółkę z o.o. i spółkę komandytową. Głównym celem było wybudowanie strony internetowej (e-sklepu), na co udzieliłam spółce prywatnej pożyczki. Rok temu wspólnik odsprzedał mi swoje udziały, co spowodowało, że jestem teraz jedynym udziałowcem. Niedługo potem zawiesiłam działalność spółek, ponieważ strona internetowa jest nieukończona i nie przynosi dochodu. Były wspólnik nadal jest prezesem zarządu. Dług spółek wynosi ok. 150 tys. zł. Nie jestem w stanie generować dochodu, aby spółki spłaciły dług. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Jak mogę zakończyć działalność? Jakie jest dla mnie najlepsze rozwiązanie?

Rozwiązanie spółki komandytowej

Skąpość informacji przekazanych przez Panią i nieznajomość dokładnego stanu spółek, nie pozwala na udzielenie precyzyjnej porady „co będzie najlepsze” dla Pani. Nie ulega jednak wątpliwości, że wskazane byłoby zakończenie definitywne działalności spółek.

Rozwiązanie spółki komandytowej co do zasady prowadzi do jej likwidacji, chyba że wspólnicy określili inny sposób rozwiązania spółki (art. 67 § 1 w zw. z art. 103 K.s.h.). Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) pozwala jednak na ustalenie przez wspólników spółki innego sposobu zakończenia działalności niż poprzez – często długotrwały i skomplikowany – proces jej likwidacji. Porozumienie odnośnie do wyboru innego sposobu zakończenia działalności spółki może wynikać zarówno z treści umowy spółki, jak i z późniejszej uchwały wspólników.

Uzgodnienie przez wspólników innego sposobu zakończenia działalności spółki nie może oznaczać nic innego, jak przyjęcie stosownego postanowienia w umowie spółki bądź też, jeżeli takiego postanowienia brak w umowie, w jednomyślnej uchwale wspólników.

Rozwiązanie spółki w inny sposób niż likwidacja

W przypadku zdecydowania się na rozwiązanie spółki w inny sposób niż likwidacja, osobami odpowiedzialnymi za zakończenie działalności spółki są jej wspólnicy (nie ma bowiem w tej sytuacji likwidatorów spółki).

Przede wszystkim wspólnicy mogą się umówić na podział majątku w naturze (in natura) poprzez odpowiedni podział składników majątkowych między wspólników bez konieczności spieniężenia majątku spółki. Możliwe jest ponadto zadysponowanie majątkiem w ten sposób, że zostaje zbyte przedsiębiorstwo spółki czy jego zorganizowane części. Możliwe jest połączenie metody podziału in natura, a w pozostałym zakresie przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy także mogą ustalić spłatę zobowiązań spółki poprzez nałożenie na nich odpowiednich spłat.

Generalnie ustalenia co do rozwiązania spółki innego niż likwidacja czynią wspólnicy. Jednakże ustalenie co do metody postępowania uzależnione może być także od zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka. Brak takiej zgody uniemożliwia zadysponowanie majątkiem według reguł ustalonych przez wspólników. W konsekwencji będzie musiało być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Jeśli spółka posiada jakiś majątek lub zobowiązania – w uchwale trzeba określić dokładny sposób podziału majątku pomiędzy wspólników i(lub) jego sprzedaży, jak również konieczne jest określenie zasad odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania.

Napisała Pani o zobowiązaniu w kwocie ok 150 tys. zł dla spółki z o.o. oraz komandytowej – to spora kwota, jeśli przyjąć, że spółka (jedna i druga) nie ma żadnego źródła przychodu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej

Spółka komandytowa może również ogłosić upadłość – ma zatem tzw. zdolność upadłościową. Oznacza to, że może być w stosunku do takiej spółki przeprowadzona – w przypadku spełnienia się przesłanek upadłości – procedura upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony przez każdego komplementariusza spółki komandytowej, jak również przez wierzyciela spółki komandytowej. Upadłym jest w takiej sytuacji sama spółka komandytowa, a nie jej wspólnicy. Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej nie jest bowiem równoznaczne z ogłoszeniem upadłości wspólników spółki ani też nie powoduje bezpośrednio upadłości wspólnika, ponieważ majątek i zobowiązania spółki komandytowej nie są majątkiem i zobowiązaniami wspólników.

Upadłość spółki komandytowej może jednak często skutkować upadłością komplementariusza, ponieważ ponosi on całym swym majątkiem odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Jeżeli zatem w toku upadłości spółki komandytowej wierzyciele nie uzyskają pełnego zaspokojenia swoich wierzytelności, co zdarza się bardzo często, to mogą wówczas zwrócić się o ich spłatę do komplementariusza. Jeśli zaś komplementariusz nie będzie w stanie uregulować tych zobowiązań, to konieczne może okazać się ogłoszenie jego upadłości.

Zgłoszenie wniosku o upadłość spółki z o.o.

W spółce z o.o. jej zarząd ma obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie dwóch tygodni od dnia powstania stanu niewypłacalności (art. 21 Prawa upadłościowego). Z art. 11 Prawa upadłościowego wynika, że dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a jeśli dłużnik jest osobą prawną (a więc także spółką z o.o.), to uważa się go za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Powstanie takiego stanu, że spółka nie wykonuje swych zobowiązań pieniężnych lub nawet jeśli wykonuje, to zobowiązania spółki przekraczają wartość majątku, oznacza, iż konieczne jest zgłoszenie wniosku o upadłość.

Niezgłoszenie przez członka zarządu spółki z o.o. wniosku o upadłość zadłużonej spółki w czasie właściwym może być zakwalifikowane jako przestępstwo – konkretnie występek określony w art. 586 K.s.h. – niezgłoszenie wniosku o upadłość zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sąd wobec członka zarządu, który nie zgłosił we właściwym czasie wniosku o upadłość, może też orzec pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w formie spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Ponadto taki członek zarządu odpowiada majątkowo na zasadzie art. 299 K.s.h., jest to odpowiedzialność posiłkowa i wchodzi w grę dopiero w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub w części bezskuteczna.

Procedura likwidacji spółki z o.o.

Co do procedury likwidacji spółki z o.o. wskazać należy, co następuje:

Podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki – uchwała u notariusza –- akt notarialny (art. 270 pkt 2 K.s.h.).

W uchwale o likwidacji można (trzeba) równocześnie wyznaczyć likwidatorów (likwidatora) spółki – co do zasady są to byli członkowie zarządu, choć niekoniecznie. W okresie likwidacji nie działa zarząd, jego funkcje pełnią likwidatorzy, którzy przeprowadzają proces likwidacyjny.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego:

Likwidator(zy) zgłaszają do sądu rejestrowego rozwiązanie spółki i otwarcie jej likwidacji na formularzach KRS-Z61 wraz z KRS-ZR i KRS-ZK, wraz z podaniem danych o likwidatorze(ach), ich adresów oraz sposobie reprezentacji spółki w likwidacji (TERMIN: nie później niż 7 dni od powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników).

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i sprawozdania finansowego:

Zgodnie z art. 281 § 1 K.s.h. likwidator(zy) sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia – w terminie 15 dni od otwarcia likwidacji (czyli od powzięcia uchwały), nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tej daty (art. 52 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości). Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe (art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości) wg stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji:

Likwidator(zy) ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji oraz wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu trzech miesięcy (art. 279 K.s.h.). Wniosek o ogłoszenie składa się na formularzu MSIG-M1.

Czynności likwidacyjne prowadzone przez likwidatora spółki z o.o.

Właściwe czynności likwidacyjne prowadzone przez likwidatora:

Zaspokojenie lub zabezpieczenie wszystkich znanych wierzycieli. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego. Podział kwot likwidacyjnych – zakończenie likwidacji sensu stricto. Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki w likwidacji na dzień zakończenia likwidacji i sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia likwidacji, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zwołanie zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego i sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji. Wykreślenie spółki z rejestru KRS (na formularzu KRS X2) wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym oraz sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji. Wykreślenie spółki z wszystkich rejestrów urzędowych – z GUS, z ewidencji płatnika składek ZUS i z urzędu skarbowego (zgodnie z art. 290 K.s.h. o rozwiązaniu spółki likwidator zawiadamia właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego). Archiwizacja ksiąg i dokumentów spółki poprzez przekazanie na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub uchwale wspólników, a w przypadku jej braku, osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy oraz zawiadomienie właściwego organu podatkowego o tej osobie oraz miejscu przechowywania ksiąg podatkowych i innych dokumentów.

Kwestie rachunkowości w okresie zawieszenia działalności przez spółkę

W kwestii rachunkowości w okresie zawieszenia działalności przez spółkę stwierdzić należy, że zasadniczo zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki komandytowej. Obowiązkowe jest prowadzenie dokumentacji rachunkowej i aktualizacja ksiąg o wszelkie zdarzenia wywołujące zmianę sytuacji majątkowo–finansowej spółki.

Generalnie spółka komandytowa nawet w trakcie zawieszenia swojej działalności ma obowiązek zamykania ksiąg rachunkowych z końcem jej roku obrotowego. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości, gdy przez cały rok obrotowy spółka komandytowa miała zawieszoną działalność gospodarczą i nie odbywały się czynności wywołujące skutki o charakterze majątkowym:

„3b. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

3c. Przepisu ust. 3b nie stosuje się do emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.”

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest mniej popularna niż spółka z o.o. ale jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to spółka osobowa, jednak pewne cechy, chociażby brak odpowiedzialności niektórych wspólników za zobowiązania spółki wywodzi z istoty spółek kapitałowych. Struktura spółki komandytowej opiera się na dwóch rodzajach wspólników, których prawa i obowiązki uregulowano całkowicie odmiennie.

Definicje spółki komandytowej zawarto w treści przepisu art. 102 KSH. Stanowi on, że: „spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona”.

Rodzaje wspólników w spółce komandytowej

Komplementariusz

Jednym z rodzajów wspólników występujących w spółce kapitałowej jest komplementariusz. Status komplementariusza jest de facto tożsamy ze statusem wspólnika spółki jawnej wobec czego, zgodnie z treścią przepisu art. 22 § 2 KSH w związku z art. 31 KSH w związku z art. 103 § 1 KSH odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki jest odpowiedzialnością nieograniczoną i solidarną. Jednakże egzekucja w stosunku do wspólnika można prowadzić dopiero jeśli egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna (subsydiarność odpowiedzialności). Jednocześnie nie stoi to na przeszkodzie, aby wnieść powództwo wobec komplementariusza jeszcze zanim egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Takie postanowienia dotyczące odpowiedzialności komplementariusza wynikają z faktu iż to on jest wspólnikiem prowadzącym sprawy oraz reprezentującym spółkę. To on podejmuje strategiczne decyzje biznesowe, decyduje o podejmowanych działaniach wobec czego ewentualny sukces spółki (bądź zadłużenie ) zależy w przeważającej mierze od niego. Wobec tego logicznym jest to, że za ewentualne zobowiązania spółki on również ponosi odpowiedzialność.

Komandytariusz

Zdecydowanie ciekawsza jest sytuacja komandytariusza w spółce komandytowej. Jego odpowiedzialność co do zasady ogranicza się do wysokości sumy komandytowej. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których komandytariusz jest traktowany jak komplementariusz tj. ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Komandytariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki jedynie to wysokości sumy komandytowej tj. abstrakcyjnie określonej kwoty wskazanej w umowie spółki. Stanowi o tym przepis art. 105 pkt 5 KSH – „umowa spółki komandytowej powinna zawierać oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową)” oraz art. 111 KSH – „komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej”. Jednocześnie, zgodnie z art. 112 § 1 KSH „komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki”. Co to w praktyce oznacza?

Gdy suma komandytowa to np. 10 tysięcy złotych to komandytariusz ponosi odpowiedzialność jedynie do tej granicy. Jednakże, jeżeli jego wkład do spółki wyniósł 10 tysięcy (albo więcej) to jego odpowiedzialność jest wyłączona. W sytuacji, gdy suma komandytowa wynosi 10 tysięcy złotych, a wkład komandytariusza wyniósł 5 tysięcy złotych to ponosi on odpowiedzialność jedynie w granicach tych 5 niewpłaconych tysięcy złotych. Rzeczywista odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki sprowadza się do różnicy pomiędzy sumą komandytową określoną w umowie a wkładem wniesionym do spółki. Jeżeli wkład ten ma wartość nie mniejszą niż suma komandytowa, to wyłącza się odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki.

„W przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu” (art. 112 § 2 KSH). Wobec tego, jeśli suma komandytowa wynosi 10 tysięcy złotych, komandytariusz pierwotnie wniósł wkład w wysokości 5 tysięcy złotych, czyli jego odpowiedzialność ograniczała się do kwoty 5 tysięcy złotych. Gdyby następnie całość wkładu została mu zwrócona, jego odpowiedzialność będzie ograniczona do kwoty 10 tysięcy złotych (wysokość sumy komandytowej).

Kiedy komandytariusz ponosi odpowiedzialność jak komplementariusz

Jednakże, jak wskazano powyżej, w kodeksie spółek handlowych uregulowano sytuacje, w których komandytariusz ponosi odpowiedzialność nieograniczoną – tak jak komplementariusz.

Jedną z takich sytuacji jest umieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki komandytowej. Zgodnie z treścią przepisu art. 104 § 1 „firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” Jednocześnie przepis art. 104 § 4 stanowi, że: „nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz”. Komandytariusz jest swoistego rodzaju cichym wspólnikiem, wspólnikiem pasywnym w spółce komandytowej. Jego obecności i działalności w spółce nie ujawnia się w firmie spółki komandytowej. Zamieszczenie w firmie spółki nazwy komandytariusza mogłoby dla uczestników obrotu rodzić nadzieję na zaspokojenie się z jego majątku w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. A tymczasem odpowiedzialność komandytariusza ogranicza się jedynie do sumy komandytowej.

Kolejna sytuacja, w której komandytariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki uregulowano w przepisie art. 118 KSH. Zgodnie z nim „komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik”.

Jednocześnie: „jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres”

Ujawnienie pełnomocnictwa

Ujawnienie pełnomocnictwa przez komandytariusza nie musi odbywać się przez okazanie dokumentu pełnomocnictwa, wystarczy np. powołanie się na nie. Pełnomocnictwo udzielane komandytariuszowi ma charakter materialny i może być pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym lub szczególnym. Wystarczające jest posiadanie przez komandytariusza ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Należy przyjąć, że może ono również być prokurą, pod warunkiem że komandytariusz jest osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych (art. 1092 § 2 KC).

Co prawda KC odróżnia pełnomocnictwo i prokurę, niemniej wykładnia art. 118 § 1 KSH, uznająca, że komandytariusz nie może być prokurentem, nadmiernie i niepotrzebnie ograniczałaby możliwy zakres umocowania komandytariusza. Artykuł 118 § 1 KSH nie daje podstawy do udzielenia komandytariuszowi pełnomocnictwa procesowego. Pełnomocnictwo takie można udzielić komandytariuszowi, pod warunkiem jednak spełnienia przez niego któregokolwiek z kryteriów określonych w art. 87 KPC (Kodeks spółek handlowych. Komentarz. red: Z. Jara, Warszawa, 2020 r.)

Reasumując, odpowiedzialność komandytariusza i komplementariusza uregulowano całkowicie odmiennie. Odpowiedzialność komplementariusza to po prostu odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej – nieograniczona, solidarna ze spółką i subsydiarna. Odpowiedzialność komandytariusza uregulowano w sposób dużo ciekawszy, zarówno pod kątem praktycznym jak i teoretycznym. Zazwyczaj jego odpowiedzialność ograniczona się do wysokości sumy komandytowej, jednakże kodeks spółek handlowych reguluje sytuacje, gdy ponosi odpowiedzialność jak komplementariusz.

Upadłość spółki komandytowej. Jakie koszty ponosi komplementariusz?

Upadłość spółki komandytowej. Jakie koszty ponosi komplementariusz?

Prawnicy mają jedną ciekawą przypadłość, która prędzej czy później dopada każdego fachowca który zajmuje się zawodowo określoną dziedziną. Pewne rzeczy stają się dla nich oczywiste.

Czy coś w tym złego? Nie. Problem powstaje gdy taka osoba zapomina, że to co oczywiste dla niej, nie jest oczywiste dla człowieka z zewnątrz branży. Dotyczy to lekarzy, budowlańców, inżynierów, instruktorów etc. Werbalnym objawem choroby oczywistości jest komunikat od Twojego fachowca ,,Jak można tego nie wiedzieć?” albo ,,Przecież to oczywiste!”. Choroba oczywistości częściej objawia się niestety niewerbalnie. A to znaczy, że Twój fachowiec zrobi coś nie komunikując Ci tego, albo będzie bardzo zaskoczony, że Ty czegoś nie zrobiłeś, albo nie wiedziałeś…. Wynik takiej sytuacji może być ciekawy i niekoniecznie zamierzony 🙂 .

Mam ten przywilej, że pracuję z fantastycznymi klientami. Za każdym razem kiedy tylko ocieram się o syndrom oczywistości jakieś spotkanie, rozmowa, sprawa, telefon, czy e-mail stawia mnie do zawodowego pionu, wybijając oczywistość z głowy. Jako ,,nieprawnik” masz prawo nie wiedzieć!

Wracając ruchem konika szachowego do spraw spółek komandytowych …..

Kilka dni temu od jednej z czytelniczek mojego bloga otrzymałem bardzo ciekawe pytanie:

Witam serdecznie, znalazłam Pana bloga przez przypadek, kiedy szukałam informacji o spółce komandytowej.

Mam nadzieję, że jest Pan w stanie mi wytłumaczyć (i może wyperswadować o ile to będzie konieczne), czym zajmuję się komplementariusz, a konkretnie jakie ponosi koszty, kiedy spółka upada? Słyszałam, że nawet jeśli ogłosi się upadłość spółki to wszelkie długi ,,dziedziczy” komplementariusz, który ma obowiązek spłacenia wszelkich długów i wierzycieli. Czy to prawda? Byłabym wdzięczna za odpowiedź.

Przeciętny prawnik, zachłyśnie się ,,Przecież to oczywiste! Jak można tego nie wiedzieć”. Można. Na studiach karmi się prawników teorią powszechnej znajomości prawa. W skrócie zakłada się, że prawo należycie uchwalone i ogłoszone jest znane przez wszystkich (akurat……). Jest to jednak fikcja.

List i zadane w nim pytanie okazały się świetną inspiracją do napisania tego wpisu.

Tak to prawda. Komplementariusz w spółce komandytowej odpowiada za długi spółki w całości i bez ograniczeń. Oznacza to, że nawet jeśli doszło do ogłoszenia upadłości sp.k. to nie zwalnia go z konieczności pokrycia zadłużenia spółki. Bez znaczenia jest to, czy wniosek o ogłoszenie upadłości składał wspólnik, czy wierzyciel spółki.

Uwaga to nie oznacza, że wierzyciele upadłej spółki komandytowej w 3 minuty skaczą komplementariuszom do gardła, a komornicy i windykatorzy po 5 minutach stukają do ich drzwi, wynosząc co cenniejszy dobytek.

Opisana powyżej reguła pełnej odpowiedzialności komplementariusza za długi spółki jest zasadą ogólną. Całkowicie inną sprawą jest techniczne ,,uruchomienie” takiej odpowiedzialności.

Pamiętaj. Przy upadłości sp.k. sytuacja komplementariusza, sama upadłość spółki, możliwości jej wierzyciela będą najprawdopodobniej różne! Z jednej strony będzie to zależało od operatywności i zapobiegliwości wierzyciela, a z drugiej strony od zasobności upadłości. Może to dla Ciebie dziwne, ale zdarzają się tak zwane ,,bogate upadłości” w których z majątku spółki zaspokojeni zostają wszyscy wierzyciele.

Jak widać sprawa odpowiedzialności wspólników sp.k. za długi spółki budzi zainteresowanie czytelników bloga. W przyszłości go rozwinę.

A jeśli tymczasem jesteś wierzycielem sp.k. i nie wiesz jak zabrać się za jej komplementariuszy – nie wahaj się skorzystać z formularza kontaktowego, albo napisać w tej sprawie e-maila do mnie!

Podobne artykuły

키워드에 대한 정보 upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza

다음은 Bing에서 upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  컴퓨터 에 필요한 미디어 드라이버 가 없습니다 | 컴퓨터에 필요한 미디어 드라이버가 없습니다. A Media Driver Your Computer Needs Is Missing Or A Required Cd Dvd Drive. 답을 믿으세요
See also  Wesele W Stylu Harry Potter | Ada \U0026 Jaś #Wesele #Ślub #Wedding #Harrypotter #Videostix 127 개의 정답

See also  랜치 소스 맛 | 샌드위치 소스 랜치드레싱 이걸로 정착 하세요. ^^ 20915 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 \”X\” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komplementariuszem w spółce komandytowej – korzyści?

 • DSAUDYT
 • Tomasz Niepytalski
 • Fundacja Transfer Innowacji
 • Rada Nadzorcza
 • Spółka z o.o.
 • Spółka Akcyjna
 • FTI

\”X\” #spółka #z #ograniczoną #odpowiedzialnością #komplementariuszem #w #spółce #komandytowej #- #korzyści?


YouTube에서 upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 \”X\” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komplementariuszem w spółce komandytowej – korzyści? | upadłość spółki komandytowej odpowiedzialność komplementariusza, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment