Umowa Przelewu Wierzytelności Z Umowy Deweloperskiej | #01 Prawem Na Lewo – Cesja, Informacje Podstawowe (Czym Jest I Co Warto Wiedzieć) 8 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej – #01 Prawem Na Lewo – Cesja, informacje podstawowe (czym jest i co warto wiedzieć)“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Prawem Na Lewo 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,826회 및 좋아요 123개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 #01 Prawem Na Lewo – Cesja, informacje podstawowe (czym jest i co warto wiedzieć) – umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Witam,
przedstawiam 1 część materiału o cesji wierzytelności. Poruszony zakres jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej jakim jest ten temat. Starałem się ująć go od strony najczęściej spotykanej w związku z działalnością firm windykacyjnych i nie przesadzić z ilością informacji. W kilku miejscach zastosowałem skróty myślowe i uproszczenia – głównym celem ma pozostać bowiem jasność przekazu.
W kolejnym materiale dotyczącym cesji pokażę \”polowanie na jelenia\”
Przytoczony z kanału AW temat cesji, znajdziecie Państwo:
https://youtu.be/VA7VHDsWEug
Uprzedzam, że wskazane tam wyjaśnienie jest kontrowersyjne, nie mniej logiczne (w pewnym zakresie)
zapraszam na kanał partnerski Pana Kamila – \”Akcja Windykacja\”:
https://www.youtube.com/channel/akcja…

Odcinek dostępny również na www.cda.pl : https://www.cda.pl/video/52398248d
pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku! 🙂

umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Cesja umowy deweloperskiej – co to jest? • obido

Cesja praw z umowy deweloperskiej to przelew wierzytelności, podpisując ją kupujący nabywa prawo do nieruchomości, którą może dowolnie …

+ 여기에 더 보기

Source: obido.pl

Date Published: 8/29/2021

View: 6367

Cesja umowy deweloperskiej – jak ją poprawnie przeprowadzić?

Cesja to umowa cywilnoprawna, która zawierana jest między wierzycielem (cedentem, zbywcą wierzytelności) a osobą trzecią (cesjonariuszem, nabywcą wierzytelności) …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.jkn.com.pl

Date Published: 6/19/2022

View: 869

Cesja wierzytelności (przelew) na bank – co to jest? – Umowa …

Zdarzało mi się już na blogu narzekać na niezrozumiały język, którym często pisane są umowy deweloperskie, wyroki sądów czy decyzje urzędów.

+ 여기에 자세히 보기

Source: umowazdeweloperem.eu

Date Published: 4/14/2021

View: 5379

Cesja umowy deweloperskiej w świetle prawa cywilnego

Przeniesienie takie w prawie cywilnym jest określane jako przelew wierzytelności (cesja). Natomiast w myśl art. 510 § 1 kc umowa sprzedaży, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 7/8/2021

View: 611

Cesja umowy deweloperskiej – Kancelaria Norek i Wspólnicy

Przelew wierzytelności, potocznie nazywany cesją, został uregulowany w Kodeksie cywilnym. Istota cesji sprowadza się do przeniesienia (przez …

+ 여기에 표시

Source: www.norekwspolnicy.pl

Date Published: 1/6/2021

View: 1213

Cesja umowy deweloperskiej: kompendium wiedzy

Cesja, czyli przelew wierzytelności, została uregulowana w Kodeksie … w cesji umowy deweloperskiej – wyrażenie zgody w tej umowie nie …

+ 여기에 표시

Source: www.umowadeweloperska.pl

Date Published: 5/22/2021

View: 5766

Cesja umowy deweloperskiej – definicja, wady i zalety, ryzyko …

Przy umowie cesji praw do wierzytelności występują dwie strony: cedent i cesjonariusz. Cedent to osoba, która na mocy umowy deweloperskiej ma prawa do …

+ 여기에 더 보기

Source: flipnapierwotnym.pl

Date Published: 12/19/2021

View: 7644

Cesja umowy deweloperskiej i cesja rezerwacyjnej

Dla flipper najkorzystniejsze jest zapisanie zgody dewelopera w umowie co nazywamy zgoda uprzednią. Przelew wierzytelności czyli inaczej cesja …

+ 더 읽기

Source: pewnylokal.pl

Date Published: 7/1/2021

View: 6459

Cesja praw a umowa deweloperska | Otodom

Dokonanie cesji praw z umowy deweloperskiej nie zawsze jest możliwe i może wiązać się z pewnym ryzykiem. Co to jest cesja wierzytelności? W celu zrozumienia …

+ 여기에 더 보기

Source: www.otodom.pl

Date Published: 6/2/2021

View: 1785

Cesja wierzytelności — czym jest i na co zwrócić uwagę przed …

Cesja wierzytelności to umowa, która przenosi na osobę trzecią prawo żądania zapłaty od dłużnika. Zawiera ją więc obecny wierzyciel, który …

+ 여기에 더 보기

Source: www.morizon.pl

Date Published: 10/24/2022

View: 7164

주제와 관련된 이미지 umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 #01 Prawem Na Lewo – Cesja, informacje podstawowe (czym jest i co warto wiedzieć). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

#01 Prawem Na Lewo - Cesja, informacje podstawowe (czym jest i co warto wiedzieć)
#01 Prawem Na Lewo – Cesja, informacje podstawowe (czym jest i co warto wiedzieć)

주제에 대한 기사 평가 umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej

 • Author: Prawem Na Lewo
 • Views: 조회수 2,826회
 • Likes: 좋아요 123개
 • Date Published: 최초 공개: 2020. 3. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=zqVwkJMO27E

Co to jest umowa o przelew wierzytelności?

Przelew wierzytelności (zwany również cesją) jest umową, na podstawie której zbywca (dotychczasowy wierzyciel zwany również cedentem) przenosi na nabywcę (nowego wierzyciela zwanego również cesjonariuszem) wierzytelność (przykładowo roszczenie o zwrot kwoty pożyczki) przysługującą mu wobec dłużnika (zwanego również …

Jak zrobić cesję umowy deweloperskiej?

Forma cesji praw do umowy deweloperskiej

522 Kodeksu cywilnego, dla ważności umowy przejęcia wierzytelności lub długu wymaga jedynie formy pisemnej pod rygorem nieważności, cesję umowy deweloperskiej warto zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Czy od cesji praw z umowy deweloperskiej należy się PCC?

Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej nie podlega PCC.

Czy deweloper musi wyrazic zgode na cesję?

Najczęściej odpowiedź na to pytanie jest zawarta w umowie deweloperskiej. Z reguły nie ma w nich zgody na cesję wierzytelności, albo zgoda uzależniona jest od decyzji dewelopera.

Czy przelew wierzytelności musi być na piśmie?

Przelew wierzytelności pozwala zmienić osobę, której dłużnik powinien zapłacić. Przelew wierzytelności najlepiej jest zawrzeć na piśmie, bo w razie sporu najłatwiej wtedy wykazać, że taka umowa została zawarta oraz jaką miała treść. O tym, że nastąpił przelew wierzytelności, trzeba zawiadomić dłużnika.

Jak wypełnić umowę przelewu wierzytelności?

Elementy umowy cesji wierzytelności:
 1. Data oraz miejsce zawarcia umowy.
 2. Strony umowy – określenie cedenta (obecnego wierzyciela) i cesjonariusza (przyszłego wierzyciela).
 3. Oświadczenie cedenta o tym, że wierzytelność przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu.
 4. Zapis o dokonaniu przelewu wierzytelności.

Ile kosztuje cesja umowy deweloperskiej?

Cesja umowy deweloperskiej – koszty

Dokonanie cesji umowy deweloperskiej wiąże się z kosztami. Transakcja cesji objęta jest ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (nawet do 32 procent), a od samej cesji należy zapłacić pełny 23-procentowy VAT.

Jak uniknąć podatku od cesji?

Opodatkowaniu podlega bowiem czynność, w ramach której cesja wierzytelności jest dokonywana (np. umowa sprzedaży lub zamiany wierzytelności). Jedyną szansą na uniknięcie PCC w takim przypadku jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT przez chociażby jedną ze stron transakcji.

Co zamiast cesji?

Z czynnością cesji wierzytelności pieniężnych związane są liczne kontrowersje na gruncie podatków obrotowych. Dlatego eksperci BCC sugerują, żeby zastępować ją czynnością taką jak datio in solutum.

Kto płaci PCC od cesji wierzytelności?

1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. Umowa cesji wierzytelności uregulowana została w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Czy cesja wierzytelności może być nieodpłatna?

Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, która jest zbywalna i która przed zawarciem umowy nie przysługiwała osobie trzeciej względem dłużnika. Sama umowa cesji wierzytelności może być zarówno umową odpłatną, jak i nieodpłatną.

Jak rozliczyć cesję wierzytelności?

Rozliczenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 na zasadach ogólnych, stosując skalę podatkową. Przechodząc do podsumowania, możemy zatem wskazać, że sprzedaż wierzytelności przez osobę fizyczną należy kwalifikować jako przychód z praw majątkowych.

Ile kosztuje cesja wierzytelności?

300 zł – rozpatrzenie wniosku, 500 zł – cesja umowy.

Czy można sprzedac umowę deweloperska?

Tak, na mocy cesji praw z umowy deweloperskiej, niedoszły właściciel ma możliwość wcześniejszego zbycia lokalu na rzecz innej osoby. Taka sytuacja, może mieć miejsce gdy aktualny posiadacz praw do lokalu w budowie, ma szansę zarobić na transakcji zbywając swoje prawa.

Jak zarobic na cesji mieszkaniowej?

Są to osoby, które próbują zarobić na handlu cesjami. Ich działalność polega na szybkiej rezerwacji mieszkań deweloperskich, usytuowanych w popularnych lokalizacjach, a następnie sprzedaży cesji praw wraz z doliczeniem odstępnego. Na tego typu transakcji inwestor może zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy przelew wierzytelności wymaga zgody dłużnika?

1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Komu przysługuje wierzytelność?

Wierzytelność wobec dłużnika

Wierzytelność przysługująca wierzycielowi wobec dłużnika musi być przede wszystkim zaskarżalna (w uproszczeniu może być skutecznie dochodzone w drodze postępowania sądowego).

Kiedy powstaje wierzytelność z umowy?

Prawo do wierzytelności może powstawać na skutek bardzo wielu zdarzeń. Najczęściej dochodzi do tego w wyniku sporządzenia umowy w formie pisemnej lub ustnej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Taka sytuacja ma miejsce podczas zaciągania pożyczki lub kredytu.

Czym jest wierzytelność przyszła?

Wierzytelność przyszła to taka, która nie istnieje w momencie podpisywania umowy, ale powstanie lub może powstać w przyszłości.

Cesja umowy deweloperskiej – co to jest? • obido

Społeczeństwo jest bardziej świadome ekonomicznie. Ludzie coraz chętniej powiększają swój kapitał poprzez inwestycje w nieruchomości. Cesja umowy deweloperskiej jest nieodłącznym elementem podczas zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Wyjaśniamy jak bezpiecznie zakupić przysłowiową „dziurę w ziemi”.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Z tego artykułu dowiesz się, co oznacza cesja umowy deweloperskiej oraz jak powinien wyglądać jej zapis. Wytłumaczymy, jakie przysługują Ci prawa i obowiązki oraz jakich kosztów możesz spodziewać się podczas podpisania umowy.

Przejdź do akapitów:

Cesja mieszkania – co to jest?

Cesja praw z umowy deweloperskiej to przelew wierzytelności, podpisując ją kupujący nabywa prawo do nieruchomości, którą może dowolnie zarządzać. Cesja deweloperska została uregulowania w Kodeksie cywilnym art. 509.

Sebastian Juszczak podkreśla, że tak skonstruowana cesja umowy deweloperskiej – razem z mechanizmem przejęcia długu nabywcy – umożliwia deweloperowi egzekwowanie roszczeń od cesjonariusza, który wszedł w sytuację prawną nabywcy, w tym roszczeń o zapłatę ceny lokalu. Z kolei cesjonariusz, czyli nowy nabywca uzyska ogół praw i obowiązków pierwotnego nabywcy m.in. będzie mógł żądać ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności lokalu mieszkalnego po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Cesja mieszkania, co to jest i czy jest ona bezpieczna? Tak, zdecydowanie jest to bezpieczna forma dla obu stron – cedent ma zagwarantowany przypływ gotówki na każdym etapie budowy, a cesjonariusz ma pewność co do swoich praw.

Słowniczek:

cesja – z łacińskiego „cedere” oznacza ustąpić lub odchodzić,

cedent (zbywca wierzytelności) – deweloper, który posiada prawa do nieruchomości. Cedent ma prawa przelać prawa własności notarialnej na cesjonariusza, przy czym zrzeka się on swoich prawa,

cesjonariusz (nabywca wierzytelności) – kupujący mieszkanie, który otrzymuje prawa od cedenta w wyniku przepisania umowy prawa zgodnie z Kodeksem cywilnym,

wierzytelność cedenta – oznacza, że kupujący mieszkanie na etapie budowy nie posiada własności nieruchomości, tylko prawo do niego.

Cesja umowy deweloperskiej z racji umowy wzajemnej posiada prawa i obowiązki dla obu stron. Deweloper zobowiązany jest do: wybudowania nieruchomości, w tym lokalu zakupionego przez nas, wydania go do użytku poprzez uzyskanie pozytywnego odbioru budowlanego oraz przeniesieniu własności lokalu i nieruchomości wspólnej na cesjonariusza. Nabywca zobowiązany jest do: zapłaty i odbioru lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Ciekawostka: Rozkwit popularności cesji mieszkalnej przypada na lata 2005-2008. W 2017 mogliśmy zauważyć zdecydowany wzrost. Inwestorzy są bardziej świadomi ekonomicznie oraz pragną powiększać swoje kapitały. Bo jeśli nie inwestycyjna w sztabki złota to może mieszkanie? Jeśli zdecydujemy się na tę opcję musimy pamiętać, że tylko niektóre z banków na polskim rynku udzielają zgody kredytowej na zakup cesji mieszkaniowej.

Cesja umowy deweloperskiej – umowa jaki powinna mieć zapis?

Cesja prawa z umowy deweloperskiej jest regulowana przez Kodeks cywilny. Ważne jest, aby została ona spisana pod rygorem nieważności, o którym mowa w art. 522 Kodeksu cywilnego. Musimy pamiętać, że cesja umowy deweloperskiej jest umową wzajemną – co oznacza, że obie strony są zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami. Cesja umowy deweloperskiej zobowiązuje cedenta i cesjonariusza do przestrzegania swoich obowiązków oraz praw. Warto zwrócić uwagę na art. 519 Kodeksy cywilnego, ponieważ zawarte są tam prawa regulujące przejęcia obowiązków przez cesjonariusza. Umowa deweloperska jest często podpisywania w formie aktu notarialnego, jest to najbezpieczniejsza forma dla obu stron. Cedent poprzez podpisanie umowy przedwczesnej zobowiązany jest wykonać nieruchomość i przenieść prawo własności nieruchomości na cesjonariusza.

To od dewelopera zależy, czy wyda on zgodę na zapis cesji. Na etapie budowy nieruchomości nie ma możliwości zawarcia jej bez jego zgody. Może ją udzielić w postaci:

umieszczenia dodatkowego zapisu w formie oświadczenia,

sformułowania odpowiedniego paragrafu w cesji – jednakże należy pamiętać, że wtedy deweloper będzie jej stroną.

Jako kupujący musimy zwrócić uwagę na oświadczenie zobowiązujące wobec dewelopera. Zamieszczony paragraf jest zabezpieczeniem cedenta przed problemami związanymi z płatnościami ze strony cesjonariusza. Dzięki niemu nie będzie musiał dochodzić swoich praw w sądzie wobec dłużnika.

Bardzo ważne, aby nabywca nieruchomości pamiętał o systematycznym regulowaniu transakcji. A co, jeśli spóźni się z przelewami? Podczas niedotrzymania terminów spłat, deweloper ma prawo ustanowić nowe warunki umowy.

Sebastian Juszczak tłumaczy, że aby cesja umowy deweloperskiej była ważna i skuteczna należy pamiętać o następujących elementach:

cesję umowy deweloperskiej warto zawrzeć co najmniej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (jednak zaleca się jej zawarcie w formie aktu notarialnego),

jeżeli deweloper nie wyraził zgody na cesję uprzednio, tj. w samej umowie deweloperskiej należy uzyskać jego zgodę albo w formie odrębnego oświadczenia w formie pisemnej albo zawrzeć ją w umowie cesji (chociaż deweloper z samego tytułu wyrażenia zgody w umowie cesji nie staje się jej stroną),

należy precyzyjnie oznaczyć umowę deweloperską, z której uprawnienia i obowiązki są przedmiotem cesji.

Podczas podpisywania umowy polecamy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, aby skutecznie oraz z mocą prawną przebyć przez gąszcz dokumentów oraz transakcji końcowej. Z pomocą specjalisty łatwiej będzie nam ocenić stabilność finansową dewelopera. Pełnomocnik pomoże nam odczytać zapisy zawarte w księgach wieczystych, sprawdzić kto jest właścicielem, czy są dodatkowe prawa i roszczenia wobec działki oraz czy nie jest obciążona hipoteką.

Cesja umowy deweloperskiej – koszt

Na wysokość cesji wpływa kilka czynników. Deweloper podczas podpisywania dokumentów notarialnych, może obciążyć kosztami kupującego. Aby spotkanie u notariusza miało moc prawną potrzebna jest obecność pełnomocnika dewelopera – co również wiąże się z kosztami. Dla osób pragnących posiadać wsparcie podczas zawierania umowy dodatkowym kosztem będzie podjęcie współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Cesja umowy deweloperskiej – odsprzedanie

W ostatnim czasie popularnym sposobem na zarobek jest filp mieszkania. Co to jest? Z języka angielskiego „hause flipping” oznacza transakcję kupna i sprzedania mieszkania, która nastawiona jest na zarobek. Kupujący nabywa mieszkanie w atrakcyjnej cenie lub ciekawej lokalizacji, a następnie z zyskiem odsprzedaje.

Czy flip jest możliwy przy podpisaniu cesji mieszkania? Jak najbardziej! Aby odsprzedanie cesji deweloperskiej miało prawo się odbyć, w umowie musi być jasny i klarowny zapis, że jest możliwość przepisania obowiązków na nowego dłużnika. Ponieważ cesja jest umową obustronną, podczas transakcji praw potrzebna jest zgoda dewelopera. Strony biorące udział w odsprzedaniu miejsca muszą liczyć się również z kosztami zmiany zapisów w księdze wieczystej oraz dodatkowych aneksów w umowie deweloperskiej.

Opodatkowanie cesji umowy deweloperskiej

Opodatkowanie cesji umowy deweloperskiej sprzedającego wynosi 8%. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zapis regulujący występuje w prawie cywilnym, jak i podatkowym. Należy przyjrzeć się zapisowi w umowie, ponieważ kwalifikacja wielkości podatku może być różna. Cedent w niektórych przypadkach może zostać obciążony nawet 32% podatkiem, według zapisu z art. 18. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka stawka będzie oznaczać, że ze sprzedaży należy odprowadzić podatek zgodnie ze skalą, a następnie rozliczyć się z fiskusem.

„Wyrokiem z 9 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uchylił interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uznając, że tak jak w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej cesja praw i obowiązków z tego tytułu powinna być opodatkowana stawką 8% VAT.” Źródło (Wyrok WSA w Szczecinie z 9 września 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 441/20 (nieprawomocny).

Już wiesz na czym polega cesja umowy deweloperskiej, koszt związany z nią nie jest Ci również obcy. Znasz stawki oprocentowania podatku. Procedura nie jest tak skomplikowana, na jaką na początku wygląda. Dodatkowo cesja praw z umowy deweloperskiej daje wiele pozytywnych możliwości. A czy się na nią zdecydujesz? Tę decyzję pozostawiamy Tobie.

Sprawdź także pozostałe porady.

Cesja umowy deweloperskiej – jak ją poprawnie przeprowadzić?

Cesja umowy deweloperskiej, zwana także przelewem pozwala uzyskać prawo do nieruchomości. Co prawda, cesje były najbardziej powszechne i popularne kilkanaście lat temu w okresie boomu na rynku nieruchomości, jednak są one spotykane do dziś. Na czym polega cesja i jakie są jej koszty?

Co to jest cesja umowy deweloperskiej?

Cesja to umowa cywilnoprawna, która zawierana jest między wierzycielem (cedentem, zbywcą wierzytelności) a osobą trzecią (cesjonariuszem, nabywcą wierzytelności). Na jej mocy wierzyciel przenosi na nabywcę (cesjonariusza) wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika (debitora). Na podstawie cesji osoba trzecia (cesjonariusz) staje się uprawniona do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia, które przysługiwało dotychczasowemu wierzycielowi. W przypadku cesji deweloperskiej wierzycielem jest pierwotny nabywca lokalu, cesjonariuszem jest nowa osoba, która będzie zobowiązana wobec dewelopera i stanie się w przyszłości ostatecznym właścicielem mieszkania, natomiast dłużnikiem jest deweloper. Wierzytelnością zaś jest zobowiązanie do zapłacenia określonej kwoty za lokal na rzecz dewelopera.

W przypadku rynku mieszkaniowego, przelewy dotyczą z reguły tych nieruchomości, które nie zostały jeszcze wybudowane czy ukończone. W takim przypadku, jako wierzytelność nie występuje przejęcie mieszkania, ale nabycie do niego praw. Podstawowym celem i skutkiem przelewu wierzytelności jest wstąpienie cesjonariusza w miejsce cedenta, czyli przejście wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta – zbywcę. Cesja sprawia, że cedent przestaje być wierzycielem, a staje się nim cesjonariusz. Stosunek zobowiązaniowy, jaki łączył dotychczasowego wierzyciela z dłużnikiem zostaje zaś unieważniony. Oznacza to, że deweloper na mocy podpisanej cesji zobowiązuje się dostarczyć mieszkanie i przenieść prawo własności właśnie na cesjonariusza. Cesjonariusz nabywa wierzytelność w takim zakresie i stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wykonania przelewu.

Jak poprawnie przeprowadzić cesję umowy deweloperskiej?

Czasy największej popularności cesji deweloperskich już dawno minęły. Można to wytłumaczyć tym, że wiele osób sądzi, że tego typu transakcje są ryzykowne. Jest to poniekąd prawda, dlatego przy cesji polecane jest skorzystanie z usług doradczych profesjonalisty. Jeżeli jednak zdecydujemy się działać na własną rękę, to warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów.

Najważniejszą rzeczą, jaką powinien zrobić potencjalny nabywca praw do niewybudowanego jeszcze mieszkania są dokładne oględziny samej umowy deweloperskiej – należy sprawdzić, jakie postanowienia zawiera ten dokument. Dlaczego? Otóż, prawdopodobne jest, że są w niej zawarte zapisy, które zakazują bądź ograniczają możliwość przeprowadzenia cesji (lub uzależniają ją od zgody dewelopera). Analiza umowy deweloperskiej jest ważna, ponieważ wraz z umową cesji nabywa się nie tylko prawa, ale także obowiązki do spełnienia określonych świadczeń. Istotne są także wszystkie zapisy dotyczące terminu oddania inwestycji, kar umownych, możliwości zmiany ceny lokalu, trybu i terminu płatności.

Kolejna czynność, to sprawdzenie dewelopera oraz jego sytuacji finansowej. Dane takie jak sprawozdania finansowe spółki, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat są danymi jawnymi i ogólnodostępnymi. W celu ich sprawdzenia należy udać się do sądu gospodarczego, w którym znajdują się akta spółki. Dobrze jest zwrócić uwagę również na samą nieruchomość – ustalić, kto jest właścicielem działki i określić, czy istnieją dodatkowe roszczenia i prawa przysługujące innym podmiotom wobec nieruchomości.

Ważne jest, by umowa przedwstępna podpisana między cedentem a deweloperem była zawarta jako akt notarialny. Sama umowa cesji również powinna być zawarta w formie notarialnej. Warto tego dopilnować, gdyż w przypadku, gdyby deweloper nie zechciał zawrzeć umowy przyrzeczonej to nabywca praw do nieruchomości mógłby dużo skuteczniej dochodzić swoich roszczeń. Dodatkowo forma notarialna jest bezpiecznym prawnym rozwiązaniem.

Cesja umowy deweloperskiej – koszty

Dokonanie cesji umowy deweloperskiej wiąże się z kosztami. Transakcja cesji objęta jest ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (nawet do 32 procent), a od samej cesji należy zapłacić pełny 23-procentowy VAT.

jakie są skutki zawarcia umowy?

Wierzytelność to uprawnienie wierzyciela do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Z przepisów prawa cywilnego wynika możliwość zmiany wierzyciela bez zgody dłużnika.

Zgodnie z przepisem art. 509 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (zwanego w dalszej części „kc”) wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew wierzytelności), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Charakter umowy przelewu wierzytelności

Przelew wierzytelności (zwany również cesją) jest umową, na podstawie której zbywca (dotychczasowy wierzyciel zwany również cedentem) przenosi na nabywcę (nowego wierzyciela zwanego również cesjonariuszem) wierzytelność (przykładowo roszczenie o zwrot kwoty pożyczki) przysługującą mu wobec dłużnika (zwanego również debitorem).

W związku z powyższym skutkiem jaki wprowadza przelew wierzytelności jest wstąpienie cesjonariusza w miejsce cedenta.

Forma zawarcia umowy cesji

Chcąc, aby przelew wierzytelności był ważny i skuteczny, konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy cedentem (dotychczasowym wierzycielem) a cesjonariuszem (nabywcą). Przelew wierzytelności nie może być skutecznie dokonany w drodze jednostronnej czynności prawnej – przykładowo oświadczenia. Potwierdzenie powyższego twierdzenia znajdujemy między innymi w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 listopada 2006 r. (sygn. I ACa 1043/06). W zależności od swobodnej decyzji stron, cesja może być umową odpłatną lub nieodpłatną. Prawo cywilne nie nakłada obowiązku zawarcia umowy przelewu wierzytelności w szczególnej formie. W związku z tym umowa co do zasady może być zawarta w dowolny sposób – przykładowo w formie ustnej, zwykłej formie pisemnej lub formie elektronicznej. Należy mieć jednak na względzie, że zgodnie z przepisem art. 511 kc, w sytuacji gdy wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również stwierdzony pismem.

Należy podkreślić, że skutkiem zawarcia umowy cesji nie może być zmiana pierwotnego zobowiązania i pogorszenie sytuacji dłużnika. Niezmiennie ma on obowiązek świadczenia tylko tego, do czego był zobowiązany w stosunku do pierwotnego wierzyciela (zbywcy). Warto także wskazać, że nabywca wierzytelności może nią również swobodnie rozporządzać, przykładowo dokonać kolejnej cesji, zrzec się jej, dochodzić na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Nabywca wierzytelności oraz dłużnik mają również możliwość zmiany warunków umowy – przykładowo w zakresie terminu zapłaty należności (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 października 2009 r., sygn. V ACa 406/09).

Zgoda dłużnika na zawarcie umowy

Co do zasady, do zawarcia skutecznej umowy przelewu wierzytelności nie jest potrzebna zgoda dłużnika na jej zawarcie. Stanowisko takie zostało zaprezentowane między innymi w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 września 2005 r. (sygn. I ACa 297/05). Zgoda dłużnika na dokonanie cesji jest jednak wymagana, gdy w umowie łączącej dłużnika z dotychczasowym wierzycielem wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią.

Wierzytelność jako przedmiot umowy cesji

Przede wszystkim należy stwierdzić, że o zakresie zbywanej wierzytelności w każdym przypadku decydują strony zawartej umowy (dotychczasowy oraz nowy wierzyciel). Wierzytelność będąca przedmiotem cesji musi być w dostateczny sposób oznaczona i zindywidualizowana – poprzez dokładne określenie stron i stosunku zobowiązaniowego. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 1999 r. (sygn. III CKN 423/98) wskazał, że skuteczne jest zbycie wierzytelności nieoznaczonej dokładnie w umowie przelewu, jeżeli można ją określić na podstawie treści stosunku zobowiązaniowego, z którego ta wierzytelność wynika.

Przedmiotem przelewu może być:

wierzytelność zbywalna;

zarówno wierzytelność pieniężna, jak i niepieniężna;

wierzytelność przedawniona, niewymagalna lub sporna;

część wierzytelności;

wierzytelność wynikająca z umowy konsumenckiej (w wyroku Sądu Najwyższego z 26 września 2008 r. o sygn. V CSK 105/08 wskazano, że ustawodawca nie ustanowił zakazu zbywania wierzytelności bez zgody konsumenta – sama zmiana osoby wierzyciela w odniesieniu do ściśle określonej wierzytelności nie prowadzi ani do zmiany tożsamości stosunku zobowiązaniowego, ani do tak poważnych trudności dla dłużnika, że dla ochrony jego interesów należałoby jej zakazać);

wierzytelność istniejąca oraz przyszła (przykładem takiej wierzytelności może być wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, która powstaje dopiero w chwili wykonania określonego etapu prac – wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2003 r., sygn. IV CKN 513/01).

Przelew wierzytelności – jakie są skutki jego zawarcia?

Celem zawarcia umowy cesji jest przeniesienie wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta-zbywcę. W wyniku zawarcia umowy przelewu wierzytelności na nabywcę przechodzą wszystkie uprawnienia przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 września 2001 r. (sygn. I CKN 379/00), w przypadku cesji stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie, natomiast zmienia się osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela. Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie (wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2009 r., sygn. V CSK 184/09) wyraźnie wskazuje się, że wierzytelność przechodzi na nabywcę ze wszystkimi związanymi z nią prawami, właściwościami, i przywilejami. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że nabywca wierzytelności wstępuje w ogół praw przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi.

W braku odmiennego zastrzeżenia stron, na nabywcę przechodzą – oprócz należności głównej – wszelkie prawa z nią związane, a w szczególności:

prawa służące do jej zabezpieczenia, w tym możliwość wniesienia skargi pauliańskiej (wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2009 r., sygn. V CSK 184/09);

roszczenia o odsetki, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zapłatę kar umownych;

uprawnienie wierzyciela do wezwania dłużnika do wykonania zobowiązania;

uprawnienie wierzyciela do zaskarżenia czynności dokonanych z jego pokrzywdzeniem;

prawo do odstąpienia od umowy, prawo do pobierania z wierzytelności pożytków prawnych;

prawa zabezpieczające zaspokojenie roszczenia w postaci poręczenia, hipoteki, zastawu.

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK

Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Kiedy przelew wierzytelności jest ograniczony?

Od zasady, że każda wierzytelność może być przedmiotem przelewu, ustawodawca wprowadził trzy wyjątki (przesłanki negatywne). Wierzytelność nie może być przedmiotem przelewu, jeśli:

1. sprzeciwiałoby się to ustawie:

Ustawowe zakazy cesji są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, co oznacza, że ich naruszenie powoduje nieważność umowy przelewu. Przykładowo, zgodnie z art. 595 kc prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne. Ustawowe bezwzględne zakazy cesji wynikają również z przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 84 kp pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia za pracę (to jest wierzytelności o wynagrodzenie za pracę) ani też przenieść tego prawa na inną osobę.

2. sprzeciwiałoby się to zastrzeżeniu umownemu:

Strony (dłużnik z wierzycielem) w każdym przypadku mogą w umowie wprowadzić zakaz zbywania wierzytelności. Takie postanowienie umowne w niektórych sytuacjach może być korzystne dla dłużnika. Może bowiem zdarzyć się, że przeniesienie wierzytelności może stanowić niedogodność dla dłużnika – przykładowo doprowadzi do zastąpienia zaakceptowanego wierzyciela osobą nieznaną dłużnikowi. Warto również wspomnieć, że strony mogą uzależnić dokonanie przelewu przez wierzyciela od zgody dłużnika lub od innych warunków.

3. sprzeciwiałoby się to właściwości zobowiązania:

Niemożność przenoszenia konkretnej wierzytelności może także wynikać z właściwości zobowiązania, które ma charakter tak osobisty, że nie jest uzasadnione, aby wierzyciel mógł przenieść swoje prawa na inną osobę – przykładowo wierzytelności alimentacyjne lub rentowe. Ponadto w literaturze przedmiotu wskazuje się, że nie ma możliwości, aby dokonać przelew wierzytelności wynikających z umów zlecenia, umów o dzieło czy też umów o świadczenie usług, w wypadku gdy spełnienie świadczenia przez dłużnika związane jest z zaspokojeniem wierzyciela przy uwzględnieniu jego cech osobistych.

Polecamy: Mały ZUS jako kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców

Cesja umowy deweloperskiej

Cesja umowy deweloperskiej

Na czym polega cesja umowy deweloperskiej? Jakie niesie ze sobą ryzyko? Czy deweloper może nie wyrazić na nią zgody?

Wobec systematycznego wzrostu cen mieszkań w ramach postępu prac budowlanych (nawet w dobie pandemii), cesją umowy deweloperskiej interesują się przede wszystkim nabywcy – inwestorzy, którzy upatrują w niej źródło dochodu. Podpisują umowę deweloperską na początkowym etapie inwestycji deweloperskiej (a więc na niższych cenach), a następnie odsprzedają prawa do umowy z zyskiem. Obecnie jednak, z uwagi na niestabilną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, cesją mogą być również zainteresowane osoby, które z różnych względów nie są w stanie uiszczać kolejnych wpłat na mieszkanie.

Czym jest cesja umowy deweloperskiej?

Przelew wierzytelności, potocznie nazywany cesją, został uregulowany w Kodeksie cywilnym. Istota cesji sprowadza się do przeniesienia (przez cedenta – zbywcę) praw (i korespondujących z nimi obowiązków) wynikających z umowy na inną osobę (cesjonariusza – nabywcę). Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania). Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że umowa deweloperska jest umową wzajemną (a więc każda ze stron ma zarówno uprawnienia, jak i obowiązki), w przypadku cesji umowy deweloperskiej dochodzi nie tylko do przelewu wierzytelności (praw), ale również do przejęcia obowiązków (długu). Zmiana dłużnika uregulowana jest w art. 519 Kodeksu cywilnego, który wprost wskazuje, że wówczas wymagana jest zgoda wierzyciela (chociaż można to uregulować odmiennie w umowie, o czym jeszcze poniżej).

Czy cesja umowy deweloperskiej wymaga zgody dewelopera?

Z uwagi na treść powyżej przytoczonych przepisów, na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco – tak, bez zgody dewelopera cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej nie jest możliwa. Zgoda taka może być udzielona już w pierwotnej umowie deweloperskiej (wystarczające będzie postanowienie, że deweloper wyraża zgodę na przeniesienie przez kupującego praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy) lub dopiero później. Deweloper może wówczas wyrazić zgodę w osobnym dokumencie lub w trójstronnej umowie cesji zawieranej pomiędzy nim, cedentem (pierwotnym kupującym lokal – zbywcą praw i obowiązków z umowy deweloperskiej) a cesjonariuszem (nowym kupującym – nabywcą praw i obowiązków z umowy deweloperskiej). Warto zauważyć, że zazwyczaj w umowach deweloperskich brak jest postanowienia zawierającego zgodę dewelopera na ewentualną cesję. Deweloperzy nie są bowiem zainteresowani spekulacyjnymi klientami, którzy poprzez taką praktykę prowadziliby konkurencyjną „sprzedaż” mieszkań. Bez zgody dewelopera cesja nie jest możliwa. Czy wobec tego nabywcy w trudnej sytuacji materialnej, niejako „zmuszeni” do cesji, będą poszkodowani? Niekoniecznie, ponieważ deweloper zamiast wyrażać zgodę na cesję, może rozwiązać umowę deweloperską z dotychczasowym nabywcą i zawrzeć nową umowę z kolejnym.

Forma cesji praw do umowy deweloperskiej

Choć przepis art. 522 Kodeksu cywilnego, dla ważności umowy przejęcia wierzytelności lub długu wymaga jedynie formy pisemnej pod rygorem nieważności, cesję umowy deweloperskiej warto zawrzeć w formie aktu notarialnego. Tylko wtedy interes cesjonariusza (nabywającego prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej) jest w pełni chroniony – zarówno poprzez wpis roszczenia w dziale III księgi wieczystej, jak i w prawnych możliwościach wykonania zobowiązań przez dewelopera (a więc głównie zawarcia umowy przeniesienia własności).

Jak bezpiecznie wejść w prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej, czyli o czym powinien pamiętać cesjonariusz

Osoba chcąca nabyć prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskutek cesji umowy deweloperskiej powinna pamiętać o tym, że zawierając umowę cesji, wchodzi nie tylko w prawa wynikające z tej umowy, ale również obowiązki – m.in. do uiszczania wpłat w określonych terminach (zgodnie z harmonogramem), do dokonania odbioru, czy do przystąpienia do umowy przeniesienia własności na warunkach opisanych w umowie. Cesjonariusz (nabywca) powinien zatem dokładnie zapoznać się z pierwotną umową deweloperską, aby dowiedzieć się, jakie obowiązki będą na nim ciążyły i z czym będzie się wiązało zawarcie takiej transakcji. Umowa deweloperska niejednokrotnie przewiduje bowiem obowiązek ponoszenia opłat związanych z lokalem lub zawiera pełnomocnictwa udzielane przez nabywcę. Konieczne jest również standardowe zweryfikowanie samej nieruchomości oraz dewelopera.

Podsumowanie

Zawarcie umowy cesji może być korzystną finansowo transakcją dla cedenta (zbywcy praw i obowiązków z umowy), jak i atrakcyjne dla cesjonariusza (nabywcy praw i obowiązków z umowy), który tym sposobem może nabyć nieruchomość, która na „normalnym” rynku byłaby niedostępna lub zdecydowanie droższa. Strony umowy nie mogą jednak zapomnieć o deweloperze – ponieważ to on ma ostatnie zdanie. Transakcję cesji umowy deweloperskiej, z uwagi na to, że stanowi bardziej złożony proces dochodzenia do własności lokalu mieszkalnego – istotna jest treść samej umowy cesji, jak i warunki pierwotnej umowy deweloperskiej, warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej nie podlega PCC

Czy zawarcie umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej, w której jeden z dwóch podmiotów po stronie nabywców przelewa swoje uprawnienie na ten drugi podmiot podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego? Czy umowa ta podlega opłacie od podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy notariusz występuje jako płatnik PCC i czy miał on obowiązek pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych?

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 (art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy). Podatkowi podlegają także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione pkt 1 i 2 (art. 1 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Zauważyć należy, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Instytucję przelewu (cesji) wierzytelności regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego – wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność. Dodać należy, że cesja nie ma formy samoistnej umowy, dlatego też dla jej realizacji musi być dokonana czynność cywilnoprawna, na podstawie której nastąpi przeniesienie wierzytelności.

Z treści art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że czynnością stanowiącą podstawę cesji może być umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności.

Jednakże podkreślić należy, że umowa cesji jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile nie przybierze postaci jednej z umów wymienionych w tym przepisie w szczególności umowy sprzedaży uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego.

W art. 7 ust. ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określona została stawka podatku z tytułu przeniesienia własności innych praw majątkowych na podstawie umowy zamiany, dożywocia, działu spadku, zniesienia współwłasności oraz darowizny.

Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 2 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie zamiany – na stronach czynności.

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie powyższych przepisów należy stwierdzić, że skoro notariusz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy pobrał od cedenta i cesjonariusza podatek, to zakwalifikował zawartą przez Wnioskodawczynię umowę jako umowę zamiany.

Jednakże przyjmując, że czynność, na podstawie której doszło do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej nie przybrała postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w szczególności umowy zamiany – należy stwierdzić, że umowa cesji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym z tytułu jej zawarcia podatnik nie był zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym notariusz nie miał obowiązku pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż podatek był nienależny.

Interpretacja indywidualna z 7 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.282.2020.2.MM – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: cesja praw z umowy, interpretacja indywidualna, umowa deweloperska, podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)

Cesja praw a umowa deweloperska

Cesja wierzytelności to termin często spotykany na rynku sprzedaży mieszkań oznaczający przeniesienie prawa do nieruchomości. Ten rodzaj transakcji występuje zwłaszcza w kontekście atrakcyjnych obiektów, gdzie mieszkania są już wykupione, pomimo tego, że znajdują się na etapie budowy. Dokonanie cesji praw z umowy deweloperskiej nie zawsze jest możliwe i może wiązać się z pewnym ryzykiem.

Co to jest cesja wierzytelności?

W celu zrozumienia istoty cesji warto rozróżnić strony, które są uczestnikami tego procesu. Osoba zwana cedentem to zbywca wierzytelności przenoszący swoje prawa i obowiązki na rzecz cesjonariusza. Cesjonariusz natomiast na podstawie umowy nabywa wierzytelność i od tego momentu jest uprawniony do żądania od dłużnika określonych świadczeń. Dłużnikiem w tym przypadku będzie deweloper zobowiązany do przekazania prawa własności mieszkania.

Mówiąc o cesji wierzytelności mamy na myśli transakcje, które zazwyczaj dokonują się jeszcze na etapie trwania budowy. W takiej sytuacji cesjonariusz nie przejmuje mieszkania, tylko prawo do niego, czyli innymi słowy wierzytelność. Deweloper na mocy podpisanej umowy przedwstępnej zobowiązuje się dostarczyć mieszkanie i przenieść prawo własności – w tym przypadku już na cesjonariusza.

Czy cesja wymaga zgody dewelopera?

Najczęściej odpowiedź na to pytanie jest zawarta w umowie deweloperskiej. Z reguły nie ma w nich zgody na cesję wierzytelności, albo zgoda uzależniona jest od decyzji dewelopera. Firmy bowiem (zwłaszcza te, oferujące nieruchomości w systemie 10/90) obawiają się agresywnego inwestowania opartego na spekulacjach i dźwigni finansowej.

Sytuacja w takim systemie przedstawia się w ten sposób, że kupujący wpłaca tylko 10% ceny, a pozostałe 90% ma zapłacić dopiero po zakończeniu budowy. W międzyczasie, jeśli wartość nieruchomości wzrasta, dokonuje on cesji jeszcze przed końcem budowy i w ten sposób może sporo zarobić. Deweloperzy próbują utrudniać taką praktykę z obawy przed niestabilnymi klientami spekulacyjnymi a także dlatego, że wprowadza ona konkurencyjną podaż mieszkań.

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Każdy zainteresowany przejęciem prawa do nieruchomości drogą cesji musi zapoznać się z umową deweloperską. Dokument ten zawiera zapisy, które zakazują bądź ograniczają możliwość przeprowadzenia cesji wierzytelności (lub uzależniają ją od zgody dewelopera). Nawet jednak jeśli takich zapisów nie ma, należy i tak dokładnie przyjrzeć się umowie z deweloperem.

Trzeba pamiętać, że cesja obejmuje nie tylko prawa wierzyciela, ale i obowiązki wynikające z umowy. Cesjonariusz wchodzi w stosunek prawny, w którym wcześniej był cedent. Istotne są więc wszystkie zapisy dotyczące terminu oddania inwestycji, kar umownych, możliwości zmiany ceny lokalu czy trybu i terminu płatności.

Bezpieczne dokonanie cesji praw do nieruchomości

Warto też sprawdzić samego dewelopera i jego kondycję finansową. Sprawozdania finansowe spółki, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat są danymi jawnymi i ogólnodostępnymi. Aby je sprawdzić, wystarczy się udać samodzielnie lub z doradcą do właściwego sądu gospodarczego, w którym znajdują się akta spółki. Warto też w księdze wieczystej przyjrzeć się samej nieruchomości – w szczególności ustalić kto jest właścicielem działki, czy jest ona objęta hipoteką, jakie są ewentualne roszczenia i prawa przysługujące innym podmiotom wobec nieruchomości.

Akt notarialny – o tym trzeba pamiętać

Ważną kwestią jest umowa przedwstępna podpisana przez cedenta z deweloperem, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji nabywca praw do nieruchomości będzie mógł dużo skuteczniej dochodzić swoich roszczeń. Zwłaszcza na wypadek, gdyby deweloper nie zechciał zawrzeć umowy przyrzeczonej, czyli dokończyć transakcji przenoszącej prawo własności nieruchomości. Także sama umowa cesji powinna być zawarta w formie notarialnej. Jest to bezpieczniejsze i mocniejsze prawnie rozwiązanie, chroniące interesy stron.

Kiedy zazwyczaj dokonuje się cesji praw do mieszkania?

Cesja może być korzystna dla inwestora, który przewiduje, że dany projekt deweloperski będzie cieszył się szczególnym zainteresowaniem. Wtedy sprzedaje prawa do nieruchomości i w ten sposób zarabia. Obecnie, gdy mamy do czynienia z bardzo dużą podażą nowych inwestycji, cesje wierzytelności występują rzadko, ponieważ klienci nie mają problemu z wyborem atrakcyjnych obiektów.

Z drugiej strony cesję mogą stosować również osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, finansowej i z tego powodu decydują się na sprzedaż praw do nieruchomości. Wpływ na spadającą popularność cesji praw niewątpliwie ma fakt, że przez część klientów takie transakcje uważane są za ryzykowne. Nie do końca oczywiste jest to, czy zgodę na taką operację powinien wydać deweloper, a więc dłużnik, czy też może być to przeprowadzone poza nim.

Podsumowanie

Cesje z jednej strony mogą być zyskowną transakcją dla cedenta, z drugiej pozwalają cesjonariuszowi uzyskać prawa do nieruchomości, która jest z jego punktu widzenia atrakcyjna. Ten rodzaj przeniesienia praw własności może być jednak ryzykowny, ze względu na uregulowania umowy deweloperskiej. W celu pozbycia się wątpliwości co do skuteczności cesji oraz warunków zawieranej umowy, najlepiej skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże nam skutecznie przeprowadzić transakcję.

Czytaj więcej:

Artykuł zaktualizowany : 10 sierpnia 2020

Cesja wierzytelności (przelew) na bank – co to jest?

Zdarzało mi się już na blogu narzekać na niezrozumiały język, którym często pisane są umowy deweloperskie, wyroki sądów czy decyzje urzędów. Dzisiaj do tej listy chciałam dopisać tworzone przez banki umowy przelewu wierzytelności (tzw. cesja)..

Jeśli zamierzasz wziąć kredyt na zakup wymarzonego mieszkania, zapewne bank przedstawi Ci do podpisu dokument, w którym będzie mniej więcej takie postanowienie (1):

„Cedent przelewa na cesjonariusza swoją przyszłą wierzytelność w stosunku do … zwanego dalej dłużnikiem wierzytelności, z tytułu zwrotu świadczenia uiszczonego przez cedenta w wykonaniu zawartej między cedentem a dłużnikiem wierzytelności umowy z dnia …, obejmujące wpłaty w wysokości … zł, które zostaną wpłacone ze środków pochodzących z kredytu (pomniejszonego o ewentualne kary umowne oraz opłaty manipulacyjne należne dłużnikowi wierzytelności), do wysokości zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami cesjonariusza, z zastrzeżeniem warunku, że jeśli kredyt zostanie w terminie określonym w umowie kredytu spłacony, następuje zwrotne przelanie wierzytelności będącej przedmiotem cesji.”

Tak tak, ten tekst jest napisany po polsku 🙂

.

O co tutaj chodzi?

Mówiąc najprościej, ww. tekst głosi:

Jeśli deweloper powinien Ci zwrócić pieniądze, to nie będzie ich wypłacał Tobie, ale Twojemu bankowi .

. Jeśli kwota do zwrotu będzie wyższa niż kwota Twojego kredytu, to nadwyżkę dostaniesz już Ty.

dostaniesz już Ty. A jeśli już zdążyłeś spłacić kredyt, to umowa przelewu wierzytelności przestaje obowiązywać, a pieniądze dostaniesz Ty w całości.

.

Koledzy prawnicy pewnie skrzywią się na takie tłumaczenie 🙂 więc może trochę je rozszerzę. Jeśli deweloper ma obowiązek zwrócić Ci pieniądze, to Ty masz prawo do żądania tych pieniędzy. To prawo do żądania pieniędzy to właśnie wierzytelność, o której mowa w umowie. Jeśli taką wierzytelność przeniesiesz na bank, to już bank – a nie Ty – będzie miał prawo domagać się, aby deweloper wypłacił pieniądze.

Podsumowując: zawarcie umowy przelewu wierzytelności nie skutkuje tylko tym, że zmienia się numer konta, na które deweloper będzie zwracał określoną kwotę – lecz zmienia się podmiot, który ma prawo domagać się zwrotu tej kwoty.

Jak widzisz, nie jest to aż tak skomplikowane jak by się mogło wydawać, po prostu umowy cesji pisane są zwykle niezrozumiałym dla „typowego Polaka” językiem (oczywiście nie opisałam tu wszystkich zasad dotyczących przelewu wierzytelności – jeszcze kiedyś wrócę do tego tematu, a bardziej niecierpliwi czytelnicy mogą już teraz zapoznać się z art. 509-517 Kodeksu cywilnego).

.

Ze względu na to, że każdy bank stosuje inny wzór przelewu wierzytelności, skutki zawarcia tej umowy mogą być różne. Niestety często umowa jest tak napisana, że naprawdę długo trzeba się zastanawiać, co też autor miał na myśli. Co gorsze, banki bronią swoich wzorów umów jak niepodległości – są małe szanse, że bank zgodzi się na przeredagowanie umowy w taki sposób, by była dla Ciebie bardziej zrozumiała.

Warto abyś dokładnie zapoznał się z umową cesji, by potem uniknąć kłótni między Tobą a bankiem, komu należą się pieniądze od dewelopera.

.

(1) ww. postanowienie to „składanka” wzorów umowy przelewu wierzytelności, stosowanych przez trzy różne popularne w Polsce banki

.

Cesja umowy deweloperskiej na gruncie przepisów prawa cywilnego

Umowa zawarta z deweloperem nie przenosi własności nieruchomości i nie zastępuje umowy sprzedaży, która ma być zawarta w przyszłości. W związku z tym może dochodzić do cesji umowy deweloperskiej na inną osobę. W sytuacji gdy cesja umowy deweloperskiej przybiera postać odpłatną, pojawia się pytanie o rozliczenie podatku PIT z tego tytułu. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem niniejszej analizy.

Cesja umowy deweloperskiej w świetle prawa cywilnego

Zanim jednak przejdziemy do omówienia skutków podatkowych, należy zastanowić się nad modelem funkcjonowania cesji w kontekście prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przeniesienie takie w prawie cywilnym jest określane jako przelew wierzytelności (cesja).

Natomiast w myśl art. 510 § 1 kc umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

W wyniku cesji wierzytelność wygasa u dotychczasowego wierzyciela (cedenta) stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem, powstają natomiast nowe stosunki zobowiązaniowe w rozumieniu cywilnoprawnym pomiędzy nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem) a dłużnikiem oraz pomiędzy zbywcą a nabywcą wierzytelności, jeżeli przeniesienie wierzytelności jest odpłatne.

Przybliżmy kilka przepisów dotyczących umowy deweloperskiej.

W art. 3 pkt 5 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umowa deweloperska została zdefiniowana jako umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Świadczenia pieniężne, jakie na poczet ceny przyszłego lokalu wpłaca deweloperowi nabywca, są przechowywane albo na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym, albo na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym.

W świetle powyższego zaznaczyć należy, że umowa deweloperska jest umową zobowiązującą strony do zawarcia umowy przyrzeczonej, przewłaszczającej nieruchomość na rzecz nabywcy. Deweloper zobowiązuje się w niej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do wybudowania budynku oraz wykonania wszystkich czynności niezbędnych w procesie budowlanym, a po wybudowaniu tego budynku – do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę.

Umowa deweloperska jest zatem umową zobowiązującą, ale nie rozporządzającą polegającą na przeniesieniu własności nieruchomości na nabywcę. Nabywca zobowiązuje się w niej do dokonywania wpłat na poczet ceny, mimo że prawo własności nieruchomości przejdzie na nabywcę dopiero z chwilą podpisania umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność.

Powyższe założenie wywołuje również istotne skutki, jeżeli chodzi o cesję umowy deweloperskiej, ponieważ w takim przypadku przeniesiona zostaje wierzytelność o wybudowanie i przeniesienie prawa własności do nieruchomości w przyszłości.

Co warte zatem podkreślenia, cesja umowy deweloperskiej nie przenosi prawa własności do nieruchomości.

Cesja umowy deweloperskiej przenosi prawo wynikające z tejże umowy, a nie tytuł własności do nieruchomości.

Zidentyfikowanie właściwego źródła przychodu w przypadku cesji umowy deweloperskiej

Ustawa PIT wyróżnia wiele źródeł przychodów, w związku z czym dla ustalenia właściwego sposobu opodatkowania danego przychodu w pierwszej kolejności należy ustalić odpowiednie źródło.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c.

W odniesieniu do ww. źródła należy wskazać, że stosownie do art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W związku z tym, że zawarty w ww. art. 18 katalog praw majątkowych jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”, przyjąć należy, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji omawianego przepisu można zaliczyć także inne prawa niewymienione wprost w tym przepisie.

Do przychodów z praw majątkowych zaliczyć tym samym należy również wierzytelności czy też przychód uzyskany z ich zbycia.

Jak już wskazaliśmy uprzednio, w przypadku cesji umowy deweloperskiej nie dochodzi do przeniesienia prawa własności. To oznacza, że w przypadku odpłatnej cesji umowy deweloperskiej dochodzi do osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia prawa majątkowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Generowanie i wysyłka JPK_V7

Generowanie i wysyłka JPK_V7 Integracja z e-ZUS Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

W konsekwencji przychód osiągnięty z tytułu dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej nie jest więc tożsamy z przychodem osiągniętym z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, gdyż przedmiotem umowy deweloperskiej nie jest przeniesienie własności nieruchomości lub jej udziału, a zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia na nabywcę prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu.

To powoduje, że obowiązuje w tym przypadku zasada, zgodnie z którą podatnik dokonujący odpłatnej cesji umowy deweloperskiej uzyskuje przychód z praw majątkowych, który należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 i opodatkować dochód z tego tytułu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Na marginesie dodajmy, że uzyskany w ten sposób przychód podlega zmniejszeniu o poniesione koszty uzyskania przychodów. Dyrektor KIS w interpretacji z 4 sierpnia 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-2.4011.464.2021.2.AKR) wskazał, że w takim przypadku kosztami uzyskania przychodów są poniesione koszty notarialne podpisania umowy deweloperskiej i koszt agenta nieruchomości dotyczący znalezienia nabywcy przez agenta zajmującego się obrotem nieruchomościami.

Na gruncie podatku PIT przychód z tytułu odpłatnej cesji umowy deweloperskiej stanowi przychód z praw majątkowych. Opodatkowaniu w zeznaniu rocznym podlega dochód będący różnicą pomiędzy przychodem z tego tytułu a poniesionymi kosztami podatkowymi.

w rozumieniu ustawy PIT generuje przychód z praw majątkowych podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Podmioty dokonujące cesji powinny przede wszystkim pamiętać, że nie stanowi ona przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, ponieważ nie mamy do czynienia z umową rozporządzającą lecz umową zobowiązującą.

Cesja umowy deweloperskiej

Cesja umowy deweloperskiej

Na czym polega cesja umowy deweloperskiej? Jakie niesie ze sobą ryzyko? Czy deweloper może nie wyrazić na nią zgody?

Wobec systematycznego wzrostu cen mieszkań w ramach postępu prac budowlanych (nawet w dobie pandemii), cesją umowy deweloperskiej interesują się przede wszystkim nabywcy – inwestorzy, którzy upatrują w niej źródło dochodu. Podpisują umowę deweloperską na początkowym etapie inwestycji deweloperskiej (a więc na niższych cenach), a następnie odsprzedają prawa do umowy z zyskiem. Obecnie jednak, z uwagi na niestabilną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, cesją mogą być również zainteresowane osoby, które z różnych względów nie są w stanie uiszczać kolejnych wpłat na mieszkanie.

Czym jest cesja umowy deweloperskiej?

Przelew wierzytelności, potocznie nazywany cesją, został uregulowany w Kodeksie cywilnym. Istota cesji sprowadza się do przeniesienia (przez cedenta – zbywcę) praw (i korespondujących z nimi obowiązków) wynikających z umowy na inną osobę (cesjonariusza – nabywcę). Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania). Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że umowa deweloperska jest umową wzajemną (a więc każda ze stron ma zarówno uprawnienia, jak i obowiązki), w przypadku cesji umowy deweloperskiej dochodzi nie tylko do przelewu wierzytelności (praw), ale również do przejęcia obowiązków (długu). Zmiana dłużnika uregulowana jest w art. 519 Kodeksu cywilnego, który wprost wskazuje, że wówczas wymagana jest zgoda wierzyciela (chociaż można to uregulować odmiennie w umowie, o czym jeszcze poniżej).

Czy cesja umowy deweloperskiej wymaga zgody dewelopera?

Z uwagi na treść powyżej przytoczonych przepisów, na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco – tak, bez zgody dewelopera cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej nie jest możliwa. Zgoda taka może być udzielona już w pierwotnej umowie deweloperskiej (wystarczające będzie postanowienie, że deweloper wyraża zgodę na przeniesienie przez kupującego praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy) lub dopiero później. Deweloper może wówczas wyrazić zgodę w osobnym dokumencie lub w trójstronnej umowie cesji zawieranej pomiędzy nim, cedentem (pierwotnym kupującym lokal – zbywcą praw i obowiązków z umowy deweloperskiej) a cesjonariuszem (nowym kupującym – nabywcą praw i obowiązków z umowy deweloperskiej). Warto zauważyć, że zazwyczaj w umowach deweloperskich brak jest postanowienia zawierającego zgodę dewelopera na ewentualną cesję. Deweloperzy nie są bowiem zainteresowani spekulacyjnymi klientami, którzy poprzez taką praktykę prowadziliby konkurencyjną „sprzedaż” mieszkań. Bez zgody dewelopera cesja nie jest możliwa. Czy wobec tego nabywcy w trudnej sytuacji materialnej, niejako „zmuszeni” do cesji, będą poszkodowani? Niekoniecznie, ponieważ deweloper zamiast wyrażać zgodę na cesję, może rozwiązać umowę deweloperską z dotychczasowym nabywcą i zawrzeć nową umowę z kolejnym.

Forma cesji praw do umowy deweloperskiej

Choć przepis art. 522 Kodeksu cywilnego, dla ważności umowy przejęcia wierzytelności lub długu wymaga jedynie formy pisemnej pod rygorem nieważności, cesję umowy deweloperskiej warto zawrzeć w formie aktu notarialnego. Tylko wtedy interes cesjonariusza (nabywającego prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej) jest w pełni chroniony – zarówno poprzez wpis roszczenia w dziale III księgi wieczystej, jak i w prawnych możliwościach wykonania zobowiązań przez dewelopera (a więc głównie zawarcia umowy przeniesienia własności).

Jak bezpiecznie wejść w prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej, czyli o czym powinien pamiętać cesjonariusz

Osoba chcąca nabyć prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskutek cesji umowy deweloperskiej powinna pamiętać o tym, że zawierając umowę cesji, wchodzi nie tylko w prawa wynikające z tej umowy, ale również obowiązki – m.in. do uiszczania wpłat w określonych terminach (zgodnie z harmonogramem), do dokonania odbioru, czy do przystąpienia do umowy przeniesienia własności na warunkach opisanych w umowie. Cesjonariusz (nabywca) powinien zatem dokładnie zapoznać się z pierwotną umową deweloperską, aby dowiedzieć się, jakie obowiązki będą na nim ciążyły i z czym będzie się wiązało zawarcie takiej transakcji. Umowa deweloperska niejednokrotnie przewiduje bowiem obowiązek ponoszenia opłat związanych z lokalem lub zawiera pełnomocnictwa udzielane przez nabywcę. Konieczne jest również standardowe zweryfikowanie samej nieruchomości oraz dewelopera.

Podsumowanie

Zawarcie umowy cesji może być korzystną finansowo transakcją dla cedenta (zbywcy praw i obowiązków z umowy), jak i atrakcyjne dla cesjonariusza (nabywcy praw i obowiązków z umowy), który tym sposobem może nabyć nieruchomość, która na „normalnym” rynku byłaby niedostępna lub zdecydowanie droższa. Strony umowy nie mogą jednak zapomnieć o deweloperze – ponieważ to on ma ostatnie zdanie. Transakcję cesji umowy deweloperskiej, z uwagi na to, że stanowi bardziej złożony proces dochodzenia do własności lokalu mieszkalnego – istotna jest treść samej umowy cesji, jak i warunki pierwotnej umowy deweloperskiej, warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Cesja umowy deweloperskiej: kompendium wiedzy

Ceny nieruchomości na przestrzeni lat systematycznie rosną, a wzrostowy trend wykorzystują inwestorzy, którzy zarabiają nie tylko na wynajmie i odsprzedaży lokali, ale również na zbyciu prawa do budowanego mieszkania. Na czym polega cesja umowy deweloperskiej? Jak wygląda kwestia opodatkowania cesji umowy deweloperskiej?

Czym jest cesja umowy deweloperskiej?

Cesja, czyli przelew wierzytelności, została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Jej istota sprowadza się do przekazania (przeniesienia) wierzytelności wynikającej z umowy na nabywcę (cesjonariusza). Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania), a wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie z nią związane prawa. Czy w przypadku umowy deweloperskiej cesja wymaga zgody dewelopera?

Umowa deweloperska należy do umów wzajemnych, dwustronnie zobowiązujących. Oznacza to, że zarówno deweloper, jak i klient z tytułu podpisanej umowy ma prawa i obowiązki. To z kolei powoduje, że cesja umowy deweloperskiej wymaga zgody dewelopera – cesjonariusz przejmuje prawa i obowiązki pierwotnego klienta. Zmiana dłużnika została uregulowana w art. 519 Kodeksu cywilnego.

Cesja deweloperska nie zawsze dotyczy wyłącznie mieszkania. Współcześnie częstym zjawiskiem jest zakup lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu lub na parkingu. Kupujący, który podpisał umowę deweloperską i umowę przedwstępną dotyczącą zakupu miejsca postojowego najczęściej będzie zainteresowany cesją każdej z tych umów.

Cesja deweloperska – jak zgodę wyraża deweloper?

Skoro zgoda dewelopera jest niezbędna, by umowa cesji mieszkania była wiążąca, pozostaje pytanie, w jaki sposób powinien on wyrazić swoją zgodę. Możliwości są dwie:

zgoda zostanie wyrażona przez dewelopera w sposób uprzedni – może ona zostać zamieszczona w formie stosownego zapisu w umowie deweloperskiej lub w odrębnym oświadczeniu złożonym przez dewelopera,

zgoda zostanie wyrażona przez dewelopera w cesji umowy deweloperskiej – wyrażenie zgody w tej umowie nie spowoduje jednak, że deweloper stanie się jej stroną.

Zgoda wyrażona w sposób uprzedni jest wygodna dla stron – w przypadku cesji nie jest konieczne angażowanie dewelopera, by złożył on wymagane oświadczenie. Zyskuje również nabywca nieruchomości. Gdyby wskutek zmiany życiowych planów czy zdarzeń losowych zmieniły się jego zamiary, może bez czekania na zgodę dewelopera sfinalizować cesję umowy deweloperskiej.

Jeśli umowa deweloperska nie zawiera zgody dewelopera na cesję, pamiętajmy, że deweloper nie musi jej wyrażać. Nie ma możliwości zmuszenia dewelopera do wyrażenia zgody na dokonanie cesji przez nabywcę, a bez zgody dewelopera taka czynność nie może zostać dokonana.

Cesja mieszkania od dewelopera – forma umowy

Zarówno umowa o przejęcie długu, jak i zgoda wierzyciela na przejęcie długu muszą zostać zawarte na piśmie pod rygorem nieważności – wynika to z art. 522 Kodeksu cywilnego. Nie jest trudno znaleźć wzór umowy o przejęcie długu, gdyż taka umowa jest bardzo często stosowana w obrocie gospodarczym. Z kolei cesja umowy deweloperskiej najczęściej jest zawierana w formie aktu notarialnego. Ta postać zapewnia stronom ochronę w największym stopniu.

Gdy następuje cesja umowy deweloperskiej, nabywca ma względem sprzedającego obowiązki – musi zapłacić mu umówioną cenę. Akt notarialny może zawierać oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz wierzyciela. Dla wierzyciela to korzystne rozwiązanie. W razie, gdyby nie otrzymał on ustalonej kwoty wynikającej z podpisania umowy cesji mieszkania, nie będzie musiał dochodzić swoich należności przed sądem.

Opodatkowanie cesji umowy deweloperskiej

Cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej wiąże się także z koniecznością rozliczenia się z fiskusem. Zawarcie umowy cesji mieszkania oznacza, że po stronie sprzedającego powstaje przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych (art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Taka konstrukcja przepisów skutkuje tym, że dochody uzyskiwane z cesji należy rozliczyć zgodnie ze skalą podatkową. To z kolei powoduje, że sprzedawca może zapłacić podatek w wysokości nawet 32 proc.

O kwalifikacji przychodu z cesji deweloperskiej wypowiadał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualnej 0115-KDIT2-3.4011.96.2019.3.AD zajął on stanowisko, zgodnie z którym w przypadku cesji umowy deweloperskiej nie można stosować przepisów odnoszących się do sprzedaży własnej nieruchomości, jeżeli przeniesienie prawa własności ma nastąpić dopiero w przyszłości.

definicja, wady i zalety, ryzyko i podatki

Życie pisze różne scenariusze. Obecnie panujący kryzys związany z wystąpieniem epidemii Koronawirusa w Polsce jest tego najlepszym przykładem. Jeżeli gospodarka zostaje wyłączona, a przedsiębiorcy ponoszą straty – w pierwszej kolejności myślimy o naszej sytuacji materialnej. Czasem wymaga ona podjęcia trudnych decyzji np. rezygnacji z zakupionego lokalu. Jako podatnik możemy przenieść prawa wynikające z umowy deweloperskiej na inną osobę. Takie działanie nazywane jest potocznie cesją praw i często występuje także przy flipowaniu mieszkania.

Czym jest cesja umowy deweloperskiej na mieszkanie?

Cesja to nic innego jak przelew wierzytelności, który ma charakter odpłatny. Podpisując umowę deweloperską jako płatnik nabywamy prawa do nieruchomości, którą możemy w myśl przepisów KC dowolnie zarządzać. Stanowi o tym art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego: “Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”

Cedent i cesjonariusz

Przy umowie cesji praw do wierzytelności występują dwie strony: cedent i cesjonariusz. Cedent to osoba, która na mocy umowy deweloperskiej ma prawa do nieruchomości i stanowienia ją. Cedent przelewa te prawa na inną osobę – czyli wykonuje tzw. cesję praw. Cedent w ten sposób zrzeka się swoich prawa na rzecz cesjonariusza.

Drugą stroną umowy cesji praw jest cesjonariusz. Bierze on udział w umowie przekazania nieruchomości i przejmuje od cedenta uprawnienia, które wynikają z przepisania umowy praw. W przypadku kredytów hipotecznych cesjonariusz bierze na siebie także kredyt hipoteczny.

Zakup mieszkania z cesji – o czym warto pamiętać?

Cesje nieruchomości swoją pierwszą młodość przeżywały w latach 2006-2008. Był to okres boomu w branży mieszkaniowej. Od 2017 roku widać jednak ponowne zainteresowanie tego typu czynnością. Zapewne wynika to z faktu, że coraz większy portfel klientów w branży deweloperskiej stanowią osoby nastawione na zakup okazji inwestycyjnych. Cesje praw są tutaj jednym z ciekawszych sposobów na wykonanie tzw. flipowania nieruchomości. Praktyka inwestycyjna pokazuje także nowy trend. Cesje praw do nieruchomości w Polsce dokonują się obecnie na etapie… trwania budowy. Cesjonariusze nie przejmują więc mieszkań, a jedynie prawo do nich czyli wierzytelność cedenta.

W tej całej układance między cedentem, a cesjonariuszem jest jeszcze jeden ważny element – deweloper i jego rola. Czy cesja praw może odbyć się bez dewelopera? W przypadku kiedy mówimy o cesji na etapie budowy nieruchomości bez wątpienia jego obecność jest kluczowa i nie może zostać pominięta, choćby ze względu na tym, że cedent ma wobec niego dług. Deweloper w niektórych sytuacjach może mieć władztwo do wyrażenia zgody na cesję – co jest najczęściej zapisane w umowie deweloperskiej.

Zapisy umowy deweloperskiej, a konkretnie możliwość przeprowadzenia cesji jest bez wątpienia ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, zwłaszcza decydując się na zakup mieszkania w systemie 10/90. Praktyka pokazuje również, że duże znaczenie w przypadku cesji ma to w jakiej formie jest podpisana umowa przedwstępna, a także sama umowa cesji. Najbezpieczniejszym i najmocniejszym umocowaniem prawnym w tym przypadku jest akt notarialny. To właśnie on daje nam możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń na wypadek, gdyby deweloper nie chciał zawrzeć przyrzeczonej umowy.

Cesja umowy deweloperskiej, a podatki PCC i PIT

Cesja umowy deweloperskiej nie zawsze wyłącza nas z opłat podatkowych – może mieć charakter odpłatny jak i nieodpłatny. W praktyce decyduje o tym charakter transakcji.

Tytuł odpłatny w przypadku cesji występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z umową sprzedaży. Występuje tutaj podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jest to dość logiczne – sprzedajemy prawa majątkowe, które mają swoją wartość rynkową.

Oprócz PCC warto również zwrócić uwagę na podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży praw majątkowych. Wieloletnia praktyka na rynku nieruchomości utwierdza nas w przekonaniu, że w przypadku transakcji cesji wierzytelności opodatkowaniu podlega dochód równy kwocie przychodu uzyskanego z cesji, a pomniejszony o tzw. koszty uzyskania przychodu.

Więcej informacji na ten temat uzyskacie na szkoleniach z zarabiania na nieruchomościach, które prowadzimy 🙂

키워드에 대한 정보 umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej

다음은 Bing에서 umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  구글 폼 Qr 코드 | Google 양식에 대한 Qr 코드를 만드는 방법 상위 131개 베스트 답변
See also  청주 가구 거리 | 가구점 방문 시 절대 하지 말아야 할 행동 3가지 19552 명이 이 답변을 좋아했습니다

See also  의사 면허 신고 | 아빠가 들려 주는 [의사 면허 신고] 89 개의 자세한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 #01 Prawem Na Lewo – Cesja, informacje podstawowe (czym jest i co warto wiedzieć)

 • Akcja Windykacja
 • teraz ja mówię
 • cesja wierzytelności
 • prawem na lewo

#01 #Prawem #Na #Lewo #- #Cesja, #informacje #podstawowe #(czym #jest # #i #co #warto #wiedzieć)


YouTube에서 umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 #01 Prawem Na Lewo – Cesja, informacje podstawowe (czym jest i co warto wiedzieć) | umowa przelewu wierzytelności z umowy deweloperskiej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment