Umowa O Dzieło Jest Umową Starannego Działania | Umowa Zlecenie A Umowa O Dzieło – Co Je Różni? (2022 + Polski Ład) 288 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o dzieło jest umową starannego działania – Umowa ZLECENIE a umowa o DZIEŁO – co je różni? (2022 + Polski Ład)“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Puste Notesy 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,717회 및 좋아요 36개 개의 좋아요가 있습니다.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, bowiem wykonanie określonego dzieła, konkretnie oznaczonego i indywidualnego stanowi końcowy efekt działań przyjmującego zamówienie.Umowa starannego działania i umowa rezultatu

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Jej istotą jest więc sumienne, odpowiedzialnie działanie przyjmującego zlecenie w ramach kontraktu. Umowa o dzieło to z kolei umowa rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się na jej podstawie do wykonania oznaczonego dzieła.Kluczową różnicą w stosunku do wspomnianej wcześniej umowy o świadczenie usług jest taka, że w przypadku umowy o dzieło umawiamy się na konkretny, mierzalny i precyzyjnie z góry określony efekt. Stąd też ta forma kontraktu nazywana jest umową rezultatu.

Table of Contents

umowa o dzieło jest umową starannego działania 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Umowa ZLECENIE a umowa o DZIEŁO – co je różni? (2022 + Polski Ład) – umowa o dzieło jest umową starannego działania 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W najnowszym odcinku Pustych Notesów kontynuuję serię o formach zatrudnienia, tym razem porównując dwie najpopularniejsze umowy cywilnoprawne. Co jest korzystniejsze: umowa zlecenie czy umowa o dzieło? A może takie porównanie w ogóle nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że umowa zlecenie (tak jak umowa o pracę) jest umową starannego działania, podczas gdy w ramach umowy o dzieło zobowiązujemy stworzenie konkretnego \”produktu\

umowa o dzieło jest umową starannego działania 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Czym umowa zlecenia różni się od umowy o dzieło? – Infor.pl

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Jej istotą jest więc sumienne, odpowiedzialnie działanie przyjmującego zlecenie w ramach …

+ 여기에 표시

Source: kadry.infor.pl

Date Published: 11/12/2022

View: 8804

III AUa 962/17, Różnica między umową rezultatu a … – Lex

III AUa 962/17, Różnica między umową rezultatu a umową starannego działania. Sporządzenie określonych deklaracji i sprawozdań jako dzieło.

+ 더 읽기

Source: sip.lex.pl

Date Published: 6/24/2022

View: 3396

Umowa o świadczenie usług jest umową starannego …

Umowa o świadczenie usług, po myśli art. 734 § 1 k.c., jest zaś umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych …

+ 여기에 표시

Source: www.wprzetargach.pl

Date Published: 9/23/2021

View: 8975

Umowa starannego działania nie jest umową o dzieło

Umowa, której przedmiotem jest wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, jest umową starannego działania. Osoba wykonująca umowę zobowiązuje się …

+ 여기에 보기

Source: www.kodekscywilny.pl

Date Published: 6/28/2022

View: 5970

Umowa o dzieło jako zobowiązanie rezultatu

Umowa o dzieło uregulowana w art. 627-646 k.c. należy do umów rezultatu. Podział zobowiązań na zobowiązania rezultatu i starannego działania bywa …

+ 여기에 표시

Source: repozytorium.ka.edu.pl

Date Published: 10/29/2021

View: 4065

zobowiązanie rezultatu i starannego działania

Przykładem zobowiązania rezultatu może być umowa o dzieło, w której przyjmujący zamówienie … Typową umową starannego działania jest umowa zlecenia.

+ 여기를 클릭

Source: repozytorium.amu.edu.pl:8080

Date Published: 4/28/2022

View: 77

Umowa zlecenia a umowa o dzieło. Różnice i Przykłady.

Umowa starannego działania a umowa rezultatu na gruncie różnic pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło. Przez umowę zlecenia przyjmujący …

+ 여기에 표시

Source: adwokat-sobolewski.pl

Date Published: 11/7/2022

View: 2690

Umowa o świadczenie usług, a umowa o dzieło – Blog – Payhelp

Ta umowa nazywana jest również umową starannego działania. Zwykle zawiera się ją na zakres usług typu: opieka, wychowanie, szkolenie czy zarządzanie …

+ 여기에 더 보기

Source: payhelp.pl

Date Published: 7/3/2021

View: 2766

Umowy cywilno-prawne – Akademia Pomorska w Słupsku

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Jej istotą jest więc sumienne, odpowiedzialne działanie przyjmującego zlecenie w ramach …

+ 여기에 더 보기

Source: www.apsl.edu.pl

Date Published: 12/19/2022

View: 9357

주제와 관련된 이미지 umowa o dzieło jest umową starannego działania

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Umowa ZLECENIE a umowa o DZIEŁO – co je różni? (2022 + Polski Ład). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Umowa ZLECENIE a umowa o DZIEŁO – co je różni? (2022 + Polski Ład)
Umowa ZLECENIE a umowa o DZIEŁO – co je różni? (2022 + Polski Ład)

주제에 대한 기사 평가 umowa o dzieło jest umową starannego działania

 • Author: Puste Notesy
 • Views: 조회수 1,717회
 • Likes: 좋아요 36개
 • Date Published: 2022. 1. 20.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=XsqSeP11Ra0

Co to jest umowa starannego działania?

Umowa starannego działania i umowa rezultatu

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Jej istotą jest więc sumienne, odpowiedzialnie działanie przyjmującego zlecenie w ramach kontraktu. Umowa o dzieło to z kolei umowa rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się na jej podstawie do wykonania oznaczonego dzieła.

Czy umowa o dzieło to umowa o świadczenie usług?

Kluczową różnicą w stosunku do wspomnianej wcześniej umowy o świadczenie usług jest taka, że w przypadku umowy o dzieło umawiamy się na konkretny, mierzalny i precyzyjnie z góry określony efekt. Stąd też ta forma kontraktu nazywana jest umową rezultatu.

Czy umowa o dzieło to umowa rezultatu?

77-99. Umowa o dzieło uregulowana w art. 627-646 k.c. należy do umów rezultatu. Podział zobowiązań na zobowiązania rezultatu i starannego działania bywa kwestionowany w piśmiennictwie z zakresu prawa cywilnego.

Jak wygląda umowa o dzieło?

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zamówienie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia.

Czy umowa o dzieło jest umowa należytej staranności?

Zleceniobiorca przy jej wykonaniu zobowiązany jest do należytej staranności. Jest to umowa starannego działania., zaś umowa o dzieło jak wspomniałem jest umową rezultatu. Dołożenie przez zleceniobiorcę należytej staranności i mimo to nieosiągnięcie zamierzonego skutku nie stanowi przypadku niewykonania zobowiązania.

Co to znaczy że umowa zlecenie jest umowa starannego działania?

Przy wykonywaniu czynności zlecenia najważniejsze znaczenie ma starannego działanie przyjmującego zlecenie. W przypadku umowy zlecenia to nie określony konkretnie rezultat, ale należyta staranność przyjmującego zlecenie w toku dokonywanych przez niego czynności, przesądza o uznaniu umowy za umowę zlecenia.

Czy dzieło jest usługa?

Przyjmuje się również, że umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła. W przypadku gdy przyjmujący zamówienie jest wykonywanie czynności w określonym przez dającego zlecenie czasie i miejscu, to taka umowa zostanie uznana za umowę o świadczenie usług.

Co to znaczy umowa o świadczenie usług?

627 Kc). Umowa zlecenie, czy umowa o świadczenie usług to umowy o wykonanie określonej czynności prawnej lub świadczenie innych usług w warunkach braku podporządkowania zleceniobiorcy kierownictwu dającemu zlecenie. Strony umowy ustalają rodzaj czynności, ich zakres, ramy organizacyjne oraz ewentualne wynagrodzenie.

Czy umowa o dzieło zalicza się do stażu pracy?

Wobec tego okresy pracy na podstawie umowy-zlecenia od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będą wliczone do lat pracy przy ustalaniu uprawnień emerytalnych. Natomiast okresy pracy na postawie umowy o dzieło nie podlegają zaliczeniu do lat pracy przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Jaki charakter ma umowa o dzielo?

Najprościej mówiąc, umowa o dzieło opiera się na wykonaniu danego zlecenia. Jest to tzw. umowa rezultatu, gdzie najważniejszy jest efekt. Zleceniodawca nie określa zatem warunków, miejsca ani godzin, w trakcie których będzie wykonywane dzieło.

Kiedy umowa jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilno-prawna, którą pracodawca zawiązuje z wykonawcą, gdy zależy mu na wykonaniu określonego tworu lub produktu. Jest to umowa rezultatu w przeciwieństwie do umowy zlecenie, w której zleceniobiorca nie odpowiada za rezultat, a jedynie podejmuje się określonych działań.

Co może być na umowę o dzieło?

Dziełem może być np. artykuł, pomalowanie mieszkania, zaprojektowanie i wykonanie ogrodu, napisanie aplikacji na komórkę czy wykonanie ilustracji. Sporo kontrowersji może wzbudzić fakt niematerialności dzieła.

Czy można pracować tylko na umowę o dzieło?

Wiele osób wykonuje swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych – nie tylko umowy zlecenia, ale także umowy o dzieło. Choć nie brak przypadków, gdy zawiera się je w celu obejścia prawa i uniknięcia podpisania umowy o pracę, to nie bez powodu istnieją one w polskim prawie.

Czy umowę o dzieło trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

W sytuacji gdy kwota wynagrodzenia określonego na umowie o dzieło przekracza 200 zł, zamawiający ma obowiązek pobrać i przekazać na konto urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy odpowiadającą 17% dochodu.

Kiedy wygasa umowa o dzieło?

Umowa o dzieło wygasa wskutek wykonania zobowiązania wzajemnego lub jeżeli rezultat zależy od osobistych cech lub umiejętności przyjmującego zamówienie- również wskutek jego śmierci. Kodeks cywilny przewiduje również sytuacje, w których od umowy można również odstąpić.

Czy umowa o świadczenie usług jest umowa nazwaną?

Zarówno pojęcie usług, jak i pojęcie umowy o świadczenie usług, nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w kodeksie cywilnym. W konsekwencji, umowy tej nie można zliczyć od umów nazwanych.

Jakie przepisy stosujemy do umowy o świadczenie usług?

Umowa o świadczenie usług jest uregulowana w art. 750 Kodeksu cywilnego („k.c.”) Ustawodawca powołanym przepisie wskazał, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 734 – 751 k.c.).

Czym się różni umowa zlecenia od umowy o świadczenie usług?

O ile w przypadku umowy zlecenie jej przedmiotem jest dokonanie czynności prawnej, o tyle w przypadku umowy o świadczenie usług przedmiotem umowy będzie zobowiązanie do dokonania czynności faktycznej, która może być wykonywana w sposób jednorazowy, ciągły lub okresowy.

Jaka umowa na wykonanie usługi?

Umowa o dzieło, umowa zlecenia i umowa przechowania to przykłady umów o świadczenie usług. Innymi umowami o świadczenie usług regulowanymi przepisami Kodeksu cywilnego (tzw. umowy nazwane) są np. umowa o roboty budowlane czy umowa przewozu.

Umowa o dzieło i umowa zlecenia jako umowy cywilnoprawne

Umowa rezultatu i umowa starannego działania

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, bowiem wykonanie określonego dzieła, konkretnie oznaczonego i indywidualnego stanowi końcowy efekt działań przyjmującego zamówienie. Właśnie od „dzieła” jako końcowego efektu, rezultatu działania przyjmującego zamówienie zależy kwalifikowanie danej umowy jako umowę o dzieło. Przykładem dzieła są: pomalowanie pokoju przez malarza, wykonanie instalacji elektrycznej przez elektryka, uszycie spodni przez krawcową.

Natomiast umowa zlecenia bezspornie stanowi umowę starannego działania. Przy wykonywaniu czynności zlecenia najważniejsze znaczenie ma starannego działanie przyjmującego zlecenie. W przypadku umowy zlecenia to nie określony konkretnie rezultat, ale należyta staranność przyjmującego zlecenie w toku dokonywanych przez niego czynności, przesądza o uznaniu umowy za umowę zlecenia. Jako przykład typowego zlecenia podać należy prowadzenie sprawy przez prawnika na wniosek klienta.

Warto również wskazać, iż zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego tytuł umowy nie przeświadcza o kwalifikacji prawnej umowy tzn. nie stanowi o tym, czy dana umowa jest umową o dzieło, czy umową zlecenia. „W umowie należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.” Zatem należy mieć na uwadze, czy zamiarem stron było osiągnięcie określonego rezultatu (umowa o dzieło), czy staranne działanie przy wykonywaniu czynności (umowa zlecenia).

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła i zlecenia oparta jest na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 471 i następne Kodeksu cywilnego. Reguła ogólna stanowi, iż przyjmujący zamówienie (umowa o dzieło) albo przyjmujący zlecenie (umowa zlecenia) jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wyżej wymieniony odpowiedzialności nie ponosi.

Natomiast szczególna regulacja dotycząca umowy o dzieło przewiduje dodatkową odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wykonanie dzieła wadliwie lub sprzecznie z umową (art. 636 i następne Kodeksu cywilnego).

W przypadku umowy zlecenia, na podstawie przepisów szczególnych, przyjmujący zlecenie w razie powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej, jest odpowiedzialny za brak należytej staranności w wyborze zastępcy (art. 738 § 1 Kodeksu cywilnego). Ponadto odpowiedzialny jest za utratę lub uszkodzenie rzeczy, chociażby przypadkowe, gdy powierzył wykonanie dzieła osobie trzeciej, nie będąc jednak do tego uprawnionym, a rzecz dającego zlecenie została przy wykonywaniu czynności zlecenia przez osobę trzecią utracona lub uszkodzona (art. 739 Kodeksu cywilnego).

Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym (ZUS)

Zasadniczą różnicę pomiędzy umową o dzieło i umową zlecenia stanowi fakt podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania dzieła i świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 205, poz. 1585). Istnieje zatem różnica w odprowadzaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wykonywania dzieła i świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia.

W związku z wykonywaniem określonego dzieła, na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy o dzieło, co do zasady, nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże w przypadku gdy pracownik (przyjmujący zamówienie), zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wykonuje dzieło na rzecz pracodawcy (zamawiającego), zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, istnieje obowiązek odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za wykonywanie dzieła. W pozostałych sytuacjach, gdy dzieło wykonywane jest przez pracownika (przyjmującego zamówienie) zatrudnionego na postawie umowy o pracę, na rzecz osoby trzeciej (zamawiającego), która nie jest jego pracodawcą, ani też nie jest w żaden sposób związana z pracodawcą, nie ma obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wykonywania dzieła.

W przypadku świadczenia usług z tytułu umowy zlecenia, co do zasady, istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne na postawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyjątki od powyższej zasady dotyczą uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia. Jeżeli jednak pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tytułu czego podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wykonuje na rzecz swojego pracodawcy lub innej osoby trzeciej usługi na podstawie umowy zlecenia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ma prawo wyboru stosunku, z tytułu którego podlegać będzie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W praktyce pracownik najczęściej wybiera stosunek pracy jako ten podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Ponadto należy wskazać, iż zarówno umowa o dzieło jak również umowa zlecenia podlega obowiązkowemu opodatkowaniu.

Czym umowa zlecenia różni się od umowy o dzieło?

Umowa zlecenia obok umowy o dzieło jest najczęściej spotykaną podstawą świadczenia usług. Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy zlecenia jest umową rezultatu, czyli liczy się efekt wykonanej pracy, podczas gdy przy umowie zlecenia wystarczą same dobre chęci i starania. Co ważne umowa o dzieło nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej.

Umowy cywilnoprawne

Umowa zlecenia i umowa o dzieło należą do kategorii umów cywilnoprawnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, natomiast przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa starannego działania i umowa rezultatu

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Jej istotą jest więc sumienne, odpowiedzialnie działanie przyjmującego zlecenie w ramach kontraktu. Umowa o dzieło to z kolei umowa rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się na jej podstawie do wykonania oznaczonego dzieła. Jest odpowiedzialny za jego wykonanie, jakość oraz wydanie, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia i odbioru dzieła.

Zobacz także: Praca nakładcza

Zasadniczą różnicą między umową zlecenia a umową o dzieło jest więc to, że osoba podejmująca pracę na podstawie umowy zlecenia nie jest odpowiedzialna za ostateczny efekt swojej pracy, natomiast przy umowie o dzieło liczy się końcowy efekt i od tego zależy wypłata wynagrodzenia.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Wynagrodzenie

Umowa zlecenia może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Najczęstszą sytuacją jest umówienie się stron co do wysokości wynagrodzenia za świadczoną pracę. Przy braku takiej umowy, wynagrodzenie może wynikać z obowiązującej taryfy. W przypadku braku taryfy, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Umowa o dzieło z natury swej jest umową odpłatną. Należy jednak wyjaśnić, iż dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie. W doktrynie przyjmuje się jednak, że w takim przypadku zawartej umowy nie można raczej uznać za umowę o dzieło. Może być ona traktowana jak inna umowa o świadczenie usług, a w wypadku wykonania dzieła gdy własność wykonanego dzieła ma przejść bezpłatnie na zamawiającego, jak umowa darowizny.

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

Sposób ustalenia przez strony wynagrodzenia za dzieło normują przepisy. Zgodnie z art. 628 k.c. wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. Strony mogą też przyjąć tzw. wynagrodzenie kosztorysowe, określone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, a także wynagrodzenie ryczałtowe, które jest z góry określone w umowie w oznaczonej kwocie lub wartości globalnej za wykonanie dzieła.

Ubezpieczenie

Przy umowie zlecenia zleceniodawca ma obowiązek opłacać składki ZUS pracownika. Nie dotyczy to jednak zatrudniania studentów. Umowa o dzieło jest natomiast o tyle atrakcyjną formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawców, że zatrudniający nie odprowadza składek ZUS. Naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu min. 20% bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego.

Świadczenie pracy

Przy umowie zlecenia regułą jest osobiste świadczenie pracy przez zleceniobiorcę. Natomiast umowa o dzieło nie musi być wykonywana osobiście przez przyjmującego zamówienie, lecz może być wykonywana także przez jego pomocników lub innego osoby. Obowiązek osobistego wykonania dzieła istnieje jednak w sytuacji gdy jego wykonanie zależy od osobistych przymiotów wykonawcy. Chodzi tutaj o szczególne umiejętności, np. skrzypka, krawca czy fryzjera. W przypadku umowy zlecenia przypisy tylko wyjątkowo dopuszczają wykonanie zlecenia przez zastępcę, jeśli wynika to z umowy stron, zwyczaju czy okoliczności, np. choroba zleceniobiorcy.

Zobacz także: Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Przedawnienie roszczeń

Odmienne są również terminy przedawnienia roszczeń w stosunku do umowy zlecenia i umowy o dzieło. Roszczenia z umowy zlecenia przedawniają się na zasadach ogólnych w terminach przewidzianych na podstawie art. 118 k.c. – w ciągu 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w terminie 3 letnim. Natomiast dwuletni okres przedawnienia dotyczy:

roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Natomiast roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

III AUa 962/17, Różnica między umową rezultatu a umową starannego działania. Sporządzenie określonych deklaracji i sprawozdań…

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij “Zamknij” lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia

Czym umowa zlecenia różni się od umowy o dzieło?

Umowa zlecenia obok umowy o dzieło jest najczęściej spotykaną podstawą świadczenia usług. Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy zlecenia jest umową rezultatu, czyli liczy się efekt wykonanej pracy, podczas gdy przy umowie zlecenia wystarczą same dobre chęci i starania. Co ważne umowa o dzieło nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej.

Umowy cywilnoprawne

Umowa zlecenia i umowa o dzieło należą do kategorii umów cywilnoprawnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, natomiast przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa starannego działania i umowa rezultatu

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Jej istotą jest więc sumienne, odpowiedzialnie działanie przyjmującego zlecenie w ramach kontraktu. Umowa o dzieło to z kolei umowa rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się na jej podstawie do wykonania oznaczonego dzieła. Jest odpowiedzialny za jego wykonanie, jakość oraz wydanie, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia i odbioru dzieła.

Zobacz także: Praca nakładcza

Zasadniczą różnicą między umową zlecenia a umową o dzieło jest więc to, że osoba podejmująca pracę na podstawie umowy zlecenia nie jest odpowiedzialna za ostateczny efekt swojej pracy, natomiast przy umowie o dzieło liczy się końcowy efekt i od tego zależy wypłata wynagrodzenia.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Wynagrodzenie

Umowa zlecenia może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Najczęstszą sytuacją jest umówienie się stron co do wysokości wynagrodzenia za świadczoną pracę. Przy braku takiej umowy, wynagrodzenie może wynikać z obowiązującej taryfy. W przypadku braku taryfy, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Umowa o dzieło z natury swej jest umową odpłatną. Należy jednak wyjaśnić, iż dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie. W doktrynie przyjmuje się jednak, że w takim przypadku zawartej umowy nie można raczej uznać za umowę o dzieło. Może być ona traktowana jak inna umowa o świadczenie usług, a w wypadku wykonania dzieła gdy własność wykonanego dzieła ma przejść bezpłatnie na zamawiającego, jak umowa darowizny.

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

Sposób ustalenia przez strony wynagrodzenia za dzieło normują przepisy. Zgodnie z art. 628 k.c. wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. Strony mogą też przyjąć tzw. wynagrodzenie kosztorysowe, określone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, a także wynagrodzenie ryczałtowe, które jest z góry określone w umowie w oznaczonej kwocie lub wartości globalnej za wykonanie dzieła.

Ubezpieczenie

Przy umowie zlecenia zleceniodawca ma obowiązek opłacać składki ZUS pracownika. Nie dotyczy to jednak zatrudniania studentów. Umowa o dzieło jest natomiast o tyle atrakcyjną formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawców, że zatrudniający nie odprowadza składek ZUS. Naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu min. 20% bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego.

Świadczenie pracy

Przy umowie zlecenia regułą jest osobiste świadczenie pracy przez zleceniobiorcę. Natomiast umowa o dzieło nie musi być wykonywana osobiście przez przyjmującego zamówienie, lecz może być wykonywana także przez jego pomocników lub innego osoby. Obowiązek osobistego wykonania dzieła istnieje jednak w sytuacji gdy jego wykonanie zależy od osobistych przymiotów wykonawcy. Chodzi tutaj o szczególne umiejętności, np. skrzypka, krawca czy fryzjera. W przypadku umowy zlecenia przypisy tylko wyjątkowo dopuszczają wykonanie zlecenia przez zastępcę, jeśli wynika to z umowy stron, zwyczaju czy okoliczności, np. choroba zleceniobiorcy.

Zobacz także: Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Przedawnienie roszczeń

Odmienne są również terminy przedawnienia roszczeń w stosunku do umowy zlecenia i umowy o dzieło. Roszczenia z umowy zlecenia przedawniają się na zasadach ogólnych w terminach przewidzianych na podstawie art. 118 k.c. – w ciągu 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w terminie 3 letnim. Natomiast dwuletni okres przedawnienia dotyczy:

roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Natomiast roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Umowa o dzieło jako zobowiązanie rezultatu

Abstrakt

Umowa o dzieło uregulowana w art. 627-646 k.c. należy do umów rezultatu. Podział zobowiązań na zobowiązania rezultatu i starannego działania bywa kwestionowany w piśmiennictwie z zakresu prawa cywilnego. W ocenie autora artykułu jest on jednak uprawniony. Każda umowa o dzieło jest umową rezultatu, jednak nie każda umowa rezultatu musi być umową o dzieło. Dziełem nie można nazwać jakiegokolwiek rezultatu pracy. W artykule omówiona zostanie ogólnie, z uwzględnieniem wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, problematyka charakteru prawnego umowy o dzieło, w tym pojęcie dzieła. Właściwe rozumienie pojęcia dzieła niewątpliwie powinno ułatwić zakwalifikowanie określonego stosunku cywilnoprawnego jako umowy o dzieło, bądź innej umowy, np. umowy o świadczenie usług. Ocena charakteru prawnego umów zawartych przez podmioty prawa cywilnego może niekiedy nastręczać trudności. Ilustrują to podane w artykule orzeczenia sądowe.A contract for specific work regulated in art. 627–646 of the Civil Code belongs to the result agreements. Th e division into obligations of result and due diligence is sometimes questioned in the literature in the fi eld of civil law. In the opinion of the author of the article, however, it is legitimate. Each contract for specifi c work is a result agreement, however, not every result agreement must be a contract for specific work. A specifi c work cannot be referred to as any result of work. Issues of the legal character of the contract for specifi c work, together with the concept of work, is generally discussed in this article, including selected decisions of the Supreme Court and Appellate Courts. Indisputably, proper comprehension of the concept of specific work should facilitate the qualifi cation of a specific civil law relationship as a contract for specific work, or another contract, e.g. a service contract. Assessment of the nature of contracts concluded by civil law entities may sometimes pose diffi culties which is illustrated by judicial decisions quoted in the article.

Czym różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło?

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zamówienie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej. Zatem przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie oraz naprawa przedmiotów już istniejących.

Umowa zlecenie

Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Podobieństwa i różnice umów zlecenie i o dzieło

Odpowiedzialność wykonawcy

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie polega na odpowiedzialności za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Podobnie wygląda sprawa reklamacji. Co do umowy o dzieło to zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji, natomiast umowa zlecenie nie daje takiego prawa.

Kwestie wynagrodzenia – minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Od 2022 roku każdy zleceniobiorca musi być zatrudniony z wynagrodzeniem minimalnym 19,70 zł za godzinę. W celu przestrzegania powyższej stawki wskazane jest ewidencjonowanie czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie wyżej wymienionych umów. Oznacza to, że wynagrodzenie zleceniobiorców i osób świadczących usługi będzie stanowiło iloczyn stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin. Zmiany te obowiązują jednak tylko zleceniobiorców. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło nie podlegają tym przepisom i ich wynagrodzenie stanowi kwotę, na którą umówiły się strony umowy.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Składki ZUS

Umowy te różnią się również ze względu na przysługujące w ramach tych umów świadczenia. W przypadku umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek. Jednakże warto zwrócić uwagę, że konieczne jest zgłoszenie zawarcia umowy o dzieło do ZUS na formularzu RUD. Natomiast każda umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu, czyli od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne do momentu przekroczenia przez zleceniobiorcę miesięcznego przychodu na poziomie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Przekroczenie przez zleceniobiorcę kwoty minimalnego wynagrodzenia z wszystkich posiadanych przez niego tytułów do ubezpieczeń powoduje, że kolejna umowa zlecenie obowiązkowo podlega jedynie składce zdrowotnej. Jednakże od obu umów ich zleceniobiorcy muszą zapłacić podatek dochodowy.

Koszty uzyskania przychodów

Zarówno w przypadku umowy zlecenie, jak i umowy o dzieło istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Stawka podstawowa wynosi 20%, a podwyższona 50%, jeśli umowa zakłada korzystanie z praw autorskich.

Podatek dochodowy

Ustalenie odpowiedniej stawki podatku regulowane jest na takich samych zasadach w przypadku obu umów. Jeśli wynagrodzenie brutto z tytułu umowy cywilnoprawnej (tzn. umowy o dzieło lub umowy zlecenia) nie przekracza 200 zł, to należy zastosować 17% zryczałtowany podatek dochodowy (. Jeśli jednak wynagrodzenie jest wyższe, to stosuje się opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Porównanie kwoty wynagrodzenia

W poniższym zestawieniu zostanie porównanie wynagrodzenie osoby, która nie posiada innego zatrudnienia oraz złożyła wniosek o nieprzedłużane terminów poboru zaliczki. W obu przypadkach wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2500 zł brutto.

Rodzaj umowy Umowa zlecenie Umowa o dzieło Wynagrodzenie brutto 2500 zł 2500 zł Wyliczenia wynagrodzenia Ubezpieczenie społeczne: emerytalne – 244 zł

rentowe – 37,50 zł Składka zdrowotna: 199,67 zł Podatek: 302 zł Podstawa opodatkowania: 2500 zł – 20% (KUP) = 200 zł Podatek: 2000 zł x 17% = 340 zł Wynagrodzenie netto 1 716,83 zł 2160 zł Wyliczenia całkowitych kosztów zatrudnienia

Ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 244 zł

rentowe – 162,50 zł

wypadkowa (1,67%) 41,75 zł FP – 61,25 zł FGŚP – 2,50 zł brak Koszt zatrudnienia 3012,00 zł 2500 zł

Wypowiedzenie umowy

Zdecydowane różnice występują również w założeniach tych umów, przykładowo umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdej chwili, natomiast umowa o dzieło określa konkretne warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację, gdy np. wykonawca wykonuje dzieło w sposób niezgodny z umową bądź nie dotrzymuje określonych terminów.

Umowa o świadczenie usług jest umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu, lecz oczywiście mogą

Podmiot orzekający: Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Data wydania i sygnatura orzeczenia: wyrok z dnia 28 września 2016 r., III AUa 329/16

Umowa o świadczenie usług, zgodnie z art. 734 § 1 k.c., jest umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu, lecz oczywiście mogą

Istotą w sprawie była kwestia oceny umów zawartych przez apelującą E. Ł. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (…) z M. S. oraz M. W. Ustalenie, czy przedmiotowe umowy miały charakter umów o dzieło, czy też umów o świadczenie usług, do których na podstawie art. 750 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia, rzutowało bowiem na przesądzenie o istnieniu tytułu do objęcia wyżej wymienionych z mocy ustawy obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Sąd Apelacyjny w całości podziela trafne i rzeczowe rozważania Sądu I instancji przyjmując je za punkt wyjścia oceny własnej i nie widząc potrzeby ich ponownego powielania. Już na wstępie podkreślić należy, że wobec gruntownej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego i rozważań Sądu Okręgowego, Sąd Apelacyjny nie dostrzegł uzasadnienia dla podnoszonego w apelacji zarzutu przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów. Skarżąca nie wykazała, by Sąd Okręgowy wadliwie ocenił materiał dowodowy, a jej twierdzenia sprowadzają się do przedstawienia własnego, korzystnego dla siebie, stanu faktycznego. Sąd Apelacyjny nie podziela stanowiska skarżącej, iż Sąd I instancji dokonał oceny materiału dowodowego w sposób wykraczający poza granice logiki i doświadczenia życiowego, nie zbadał materiału dowodowego wszechstronnie i dokonał ustaleń sprzecznych z treścią zgromadzonego materiału. Sąd Okręgowy zaoferowane przez strony dowody uwzględnił i w oparciu o nie wyprowadził prawidłowe wnioski, które stały się podstawą do wydania zaskarżonego orzeczenia. T.

Sąd nie podziela również twierdzenia apelującego płatnika o naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. W ocenie tutejszego Sądu, Sąd Okręgowy trafnie odczytał treść art. 627 k.c. i następnych oraz art. 750 k.c. w zw. z art. 734 k.c. i nast., gdyż istotą umowy o dzieło, w rozumieniu art. 627 k.c., jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Umowa o świadczenie usług, po myśli art. 734 § 1 k.c., jest zaś umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu, lecz oczywiście mogą. Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym w judykaturze, jeżeli nawet celem stosunku umownego jest osiągnięcie określonego rezultatu, to nie wynika stąd jeszcze, iż dłużnik zobowiązuje się taki rezultat osiągnąć. Uzupełniając wywody Sądu Okręgowego w powyższym zakresie odwołać należy się do stanowiska Sądu Najwyższego zawartego w postanowieniu z 7 stycznia 2014 r., II UK 414/13, który w uzasadnieniu tego orzeczenia podsumował, że obecnie judykatura jednolicie uznaje, że usługi nauczycieli lub inne nauczanie noszą konstrukcyjne cechy umów (czynności) starannego działania, a nie umów rezultatu, bo nie przynoszą konkretnych, mierzalnych lub pewnych indywidualnych rezultatów niematerialnych także wtedy, gdy były prowadzone według indywidualnych programów nauczyciela (zob. wyroki SN z 18 kwietnia 2012 r., II UK 187/11, OSNP 2013 nr 9-10, poz. 115 lub z 13 czerwca 2012 r., II UK 308/11, LEX nr 1235841; z 3 października 2013 r., II UK 103/13; z 8 listopada 2013 r., II UK 157/13).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego stoi więc na stanowisku, że nie stanowi umowy o dzieło zobowiązanie do przeprowadzenia cyklu wykładów z określonej dziedziny wiedzy, których przedmiot pozostawiono do opracowania wykładowcy, ponieważ z takich umów nie wynika obiektywnie możliwy do osiągnięcia pewny rezultat. W judykaturze przyjmuje się, że przedmiotem umowy o dzieło może być także utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ale tylko wtedy, gdy uzgodniony wytwór niematerialny spełnia wszystkie przesłanki wymienione w powołanym przepisie, tj. stanowi rezultat pracy człowieka (twórcy), jest przejawem jego działalności twórczej i ma indywidualny charakter (por. wyrok SN z 18 czerwca 2003 r., II CKN 269/01, OSNC 2004 Nr 9, poz. 142).

Odnosząc powyższe rozważania prawne do okoliczności faktycznej sprawy należy wskazać, iż wnioskodawczyni prowadzi działalność w postaci szkoły językowej. Celem tego rodzaju działalności, oprócz oczywiście uzyskiwania przychodu, jest nauczanie poszczególnych grup określonego języka. W takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, że jej klienci zgłaszali się do niej, nie w celu wyłącznie wysłuchania przygotowanego przez lektorów programu nauczania, lecz w celu pozyskania nowych lub też utrwalenia dotychczasowych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Tym samym to nie stworzenie samego programu nauczania było głównym przedmiotem umowy łączącej wnioskodawczynię i M. W. oraz M. S., lecz jego realizacja, i to w taki sposób, uwzględniający szereg innych okoliczności, jak np. stopień zaawansowania znajomości języka obcego przez poszczególne osoby, potrzeby uczniów, z jednoczesnym zapewnieniem wymiernych efektów. Z istoty zaś każda praca dydaktyczna wymaga od nauczyciela własnej inicjatywy w procesie nauki, raportowania postępów, przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Całkowicie nieracjonalnym i nielogicznym byłoby zatrudnianie zainteresowanych wyłącznie w celu wygłoszenia przez nich zaakceptowanego przez skarżącą materiału z określonej dziedziny wiedzy. Celem lektorów nie było zatem wygłoszenie wcześniej przygotowanego konspektu, lecz aktywne nauczanie osób, które niewątpliwie oczekiwały od zatrudnianych przez wnioskodawczynię lektorów wymiernych rezultatów.

Nie można traktować procesu nauki jako efektu ubocznego dostarczenia autorskiego programu nauczania, gdyż to właśnie nauczenie stanowiło kwintesencję przyjętych w umowie obowiązków, które z istoty wymagały starannego działania. Sąd drugiej instancji pragnie w tym miejscu podkreślić, iż nie sposób zanegować samej faktycznej i prawnej możliwości uznania za utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego utworu o charakterze naukowym będącym wynikiem podjętej działalności o charakterze naukowo-dydaktycznej. Utwór taki z chwilą jego powstania staje się wówczas przedmiotem ochrony przewidzianej w przepisie art. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych. Przywołana norma stanowi bowiem jednoznacznie wymogi powstania utworu łącząc je z chwilą ustalenia tj. uzewnętrznienia w formie pozwalającym na percepcję ze strony innych osób, a nie tylko samego twórcy. Utworem spełniającym podane wymagania może być więc również i wykład ustanowiony z chwilą jego zapisania czy wygłoszenia. Tak rozumiany utwór naukowy może stać się przedmiotem obrotu w formie przewidzianej przepisami prawa. Dokonuje się to w drodze zawieranych umów o dzieło autorskie. Umowa taka winna jednak spełniać wymogi pozwalające na jednoznaczną jej ocenę jako umowy o znaczeniu prawno-autorskim. Przedmiot takiej umowy musi stanowić dzieło w znaczeniu specjalnym będącym utworem, a więc przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Sama umowa natomiast powinna ponadto określać rodzaj utworu, sposób jego ustalenia, metody jego rozporządzania, tzw. pola eksploatacji jak i ustalać wynagrodzenie. Powyższe elementy są istotne dla ustalenia powstania dzieła w znaczeniu autorskim na co zwracał uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 18 czerwca 2003 r. (w sprawie sygn. akt II CKN 269/01 opublikowanym w OSNC 2004/9/142). Tymczasem treść weryfikowanych umów zawieranych pomiędzy stronami nie zawiera elementów, które mogły być potraktowane jako wskazujące na konieczność ich oceny przez pryzmat prawa autorskiego. W tym miejscu przypomnieć również wypada stanowisko zaprezentowane w wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2014 r. II UK 548/13 LEX nr 1496287, a sprowadzające się do stwierdzenia, iż ochronie prawa autorskiego nie podlegają działania o charakterze odtwórczym, polegające na wykonywaniu czynności wymagających określonej wiedzy oraz zdolności do jej przekazania. Kontynuując podkreślić również należy, że M. W. i M. S. oprócz przygotowania zajęć i ich przeprowadzenia, zobowiązani byli również do przeprowadzania sprawdzianów i egzaminu końcowego. Istotą tych czynności było zaś zweryfikowanie wiedzy uczniów, co jest immanentnie związane z procesem nauczania. Również przyjęty sposób ustalania wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia świadczy przeciwko możliwości uznania spornych umów za umowy o dzieło. Jak prawidłowo ustalił Sąd Okręgowy – wynagrodzenie wypłacane było zainteresowanym bez względu na efekt końcowy, wyłącznie w oparciu o ilość faktycznie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, a więc w typowy sposób, jak w przypadku umowy o świadczenie usług.

Reasumując stwierdzić zatem należy, że to przeprowadzenie zajęć było usługą, o której wykonanie strony umówiły się w przedmiotowych umowach. Powyższe skutkuje zaś ustaleniem, że realizacja przedmiotowych umów przez M. W. oraz M. S. stanowiła tytuł do objęciach ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Powyższe skutkowało z kolei ustaleniem podstawy wymiaru składek na wskazane ubezpieczenia w tym ubezpieczenie zdrowotne. Co się tyczy tego ostatniego ubezpieczenia to za Sądem Najwyższym przyjąć należy, że jeżeli osią sporu w sprawie jest ocena charakteru prawnego umowy, na podstawie której zainteresowany wykonuje swoją pracę, tzn. czy jest to umowa o dzieło, praca na podstawie której nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czy też umowa o świadczenie usług, objęta takim obowiązkiem, przesądzenie o podleganiu z mocy prawa ubezpieczeniom społecznym w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o świadczenie usług jest równoznaczne z objęciem z mocy prawa takiej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez potrzeby potwierdzenia tej okoliczności decyzją NFZ (p: postanowienie SN z 29 stycznia 2014 r. sygn. II UZ 70/13, LEX nr 1436076). Kontynuując ten wątek zauważyć należy, że stosownie do art. 90 ust. 1 powołanej ustawy z 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę wykonywania obowiązków płatników w zakresie zgłoszenia ubezpieczonych do Funduszu i opłacania składki. Do zakresu tej kontroli należy m.in. kontrola deklarowanych podstaw obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, prawidłowości obliczania, opłacania i odprowadzania tej składki. W tym zatem zakresie organ rentowy był uprawniony do ustalenia zaskarżoną decyzją również podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podkreślić należy, że kwoty podstaw wymiaru ustalone w kontrolowanych decyzjach nie były przez płatnika kwestionowane. Sam zaś sformułowany w apelacji przez niego zarzut naruszenia art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. w żaden sposób nie został uzasadniony.

Wyrok pochodzi z Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie www.orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl

Umowa starannego działania nie jest umową o dzieło – www.kodekscywilny.pl

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

Umowa o dzieło jako zobowiązanie rezultatu

Abstrakt

Umowa o dzieło uregulowana w art. 627-646 k.c. należy do umów rezultatu. Podział zobowiązań na zobowiązania rezultatu i starannego działania bywa kwestionowany w piśmiennictwie z zakresu prawa cywilnego. W ocenie autora artykułu jest on jednak uprawniony. Każda umowa o dzieło jest umową rezultatu, jednak nie każda umowa rezultatu musi być umową o dzieło. Dziełem nie można nazwać jakiegokolwiek rezultatu pracy. W artykule omówiona zostanie ogólnie, z uwzględnieniem wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, problematyka charakteru prawnego umowy o dzieło, w tym pojęcie dzieła. Właściwe rozumienie pojęcia dzieła niewątpliwie powinno ułatwić zakwalifikowanie określonego stosunku cywilnoprawnego jako umowy o dzieło, bądź innej umowy, np. umowy o świadczenie usług. Ocena charakteru prawnego umów zawartych przez podmioty prawa cywilnego może niekiedy nastręczać trudności. Ilustrują to podane w artykule orzeczenia sądowe.A contract for specific work regulated in art. 627–646 of the Civil Code belongs to the result agreements. Th e division into obligations of result and due diligence is sometimes questioned in the literature in the fi eld of civil law. In the opinion of the author of the article, however, it is legitimate. Each contract for specifi c work is a result agreement, however, not every result agreement must be a contract for specific work. A specifi c work cannot be referred to as any result of work. Issues of the legal character of the contract for specifi c work, together with the concept of work, is generally discussed in this article, including selected decisions of the Supreme Court and Appellate Courts. Indisputably, proper comprehension of the concept of specific work should facilitate the qualifi cation of a specific civil law relationship as a contract for specific work, or another contract, e.g. a service contract. Assessment of the nature of contracts concluded by civil law entities may sometimes pose diffi culties which is illustrated by judicial decisions quoted in the article.

Akademia Pomorska w Słupsku

Umowa zlecenia i umowa o dzieło należą do kategorii umów cywilnoprawnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, natomiast przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa starannego działania i umowa rezultatu

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Jej istotą jest więc sumienne, odpowiedzialne działanie przyjmującego zlecenie w ramach kontraktu.

Umowa o dzieło to z kolei umowa rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się na jej podstawie do wykonania oznaczonego dzieła. Jest odpowiedzialny za jego wykonanie, jakość oraz wydanie, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia i odbioru dzieła.To umowa rezultatu, odpłatna i zobowiązująca obustronnie. Może mieć charakter materialny, np. napisanie artykułu, tłumaczenie tekstu na język obcy, recenzja naukowa, stworzenie bazy danych, bądź charakter niematerialny, np. wygłoszenie wykładu, pod warunkiem jednak że wykładowi można przypisać cechy utworu. Te warunki spełnia tylko wykład naukowy (cykl wykładów) o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wypełniający kryteria twórczego i indywidualnego dzieła naukowego.

Zasadniczą różnicą między umową zlecenia a umową o dzieło jest więc to, że osoba podejmująca pracę na podstawie umowy zlecenia nie jest odpowiedzialna za ostateczny efekt swojej pracy, natomiast przy umowie o dzieło liczy się końcowy efekt i od tego zależy wypłata wynagrodzenia.(Źródło: www.kadry.infor.pl, www.rp.pl)

Pliki do pobrania

키워드에 대한 정보 umowa o dzieło jest umową starannego działania

다음은 Bing에서 umowa o dzieło jest umową starannego działania 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  블랙 베이 36 | [와치빌런-141] 태어나 보니 아빠가 롤렉스. 튜더 블랙베이36 청판. 99 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  로드 마스터 픽시 | 알톤 절단마스터(로드마스터) 하이라이트 모음 답을 믿으세요

See also  매체 제어 시스템 | Matlab에서 제어 시스템을 시작하는 방법 161 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Umowa ZLECENIE a umowa o DZIEŁO – co je różni? (2022 + Polski Ład)

 • umowa zlecenie 2022
 • polski ład zlecenie
 • umowa zlecenie zus
 • umowa zlecenie składki
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło 2022
 • umowa zlecenie a umowa o dzieło
 • zlecenie a dzieło
 • umowa o dzieło polski ład
 • umowa zlecenie nowy ład
 • zlecenie czy dzieło polski ład
 • umowa zlecenie podatki 2022
 • umowa o dzieło składki 2022
 • umowa o dzieło podatki 2022
 • nowy ład
 • polski ład
 • umowa zlecenie czy umowa o dzieło 2022

Umowa #ZLECENIE #a #umowa #o #DZIEŁO #– #co #je #różni? #(2022 #+ #Polski #Ład)


YouTube에서 umowa o dzieło jest umową starannego działania 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Umowa ZLECENIE a umowa o DZIEŁO – co je różni? (2022 + Polski Ład) | umowa o dzieło jest umową starannego działania, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment