Udzielenie Nagany Pracownikowi Wzór Pisma | Hradar – Odcinek 5 – Kary Porządkowe | Aneta Brzózka 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma – HRadar – odcinek 5 – Kary Porządkowe | Aneta Brzózka“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Sołtysiński Kawecki \u0026 Szlęzak 이(가) 작성한 기사에는 조회수 297회 및 좋아요 5개 개의 좋아요가 있습니다.

udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 HRadar – odcinek 5 – Kary Porządkowe | Aneta Brzózka – udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

✔️ Jakie są rodzaje kar porządkowych i kiedy można je stosować?
✔️ Czy nałożenie kary porządkowej jest obowiązkiem pracodawcy?
✔️ Jakie terminy należy wziąć pod uwagę przy nakładaniu kar porządkowych?
✔️ Jak prawidłowo poinformować pracownika o nałożeniu na niego kary porządkowej?
W piątym odcinku cyklu #HRadar, na najważniejsze pytania z zakresu kar porządkowych odpowie Aneta Brzózka – prawnik, radca prawny w zespole prawa pracy SK\u0026S.

udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wzór pisma wymierzającego karę porządkową

(imię i nazwisko pracownika). Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy, z powodu naruszenia przez Pana/ią ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy*, …

+ 여기를 클릭

Source: akademia.infor.pl

Date Published: 7/23/2021

View: 6100

Wzór dokumentu – nagana dla pracownika – Wzory dokumentów

Pobierz przygotowany przez naszego prawnika wzór dokumentu: Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej nagany. czytaj więcej ».

+ 여기에 자세히 보기

Source: dokumenty.serwisprawa.pl

Date Published: 11/5/2021

View: 4313

Upomnienie / nagana dla pracownika + darmowe wzory

Oczywiście przygotowaliśmy dla Was także wzory takich pism! Przejdź na skróty: 1 Kary porządkowe – Kodeks pracy; 2 Forma i …

+ 여기를 클릭

Source: poradniki.net

Date Published: 9/24/2021

View: 167

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.. PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA. Dokumentowanie udzielania kar porządkowych · Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (448) …

+ 더 읽기

Source: druki.gofin.pl

Date Published: 5/16/2022

View: 6307

Upomnienie pracownika: czym jest? Wzór upomnienia

Jak wygląda wzór poprawnie stworzonego pisma? … Kara nagany różni się od upomnienia dla pracownika tym, że dostaje się ją w przypadku …

+ 여기에 보기

Source: www.gowork.pl

Date Published: 8/18/2021

View: 9381

Nagana dla pracownika – Prawo-Pracy.pl

Ponadto, kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, …

+ 더 읽기

Source: www.prawo-pracy.pl

Date Published: 10/28/2021

View: 6274

Pracodawco, przed wymierzeniem kary wysłuchaj pracownika

Zastosowanie kary upomnienia, nagany, a w niektórych przypadkach kary pieniężnej … Pracownik może złożyć wyjaśnienia osobiście, na piśmie, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.prawo.pl

Date Published: 5/5/2021

View: 1253

주제와 관련된 이미지 udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 HRadar – odcinek 5 – Kary Porządkowe | Aneta Brzózka. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

HRadar - odcinek 5 - Kary Porządkowe | Aneta Brzózka
HRadar – odcinek 5 – Kary Porządkowe | Aneta Brzózka

주제에 대한 기사 평가 udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma

 • Author: Sołtysiński Kawecki \u0026 Szlęzak
 • Views: 조회수 297회
 • Likes: 좋아요 5개
 • Date Published: 2021. 3. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rabWQ7Opemg

Jak napisać wniosek o naganę?

Układ
 1. Miejscowość, data;
 2. Dane osoby do której jest skierowana, wraz z adresem lub „w miejscu”, jeśli pracuje w tej samej firmie;
 3. Tytuł (NAGANA);
 4. Treść z uwzględnieniem jakie przepisy zostały naruszone i jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje;
 5. Odręczny podpis osoby udzielającej naganę i pieczątka.

Jak napisać naganę dla pracownika?

Pisemna forma nagany powinna zawierać następujące elementy: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, czyli przebieg zdarzenia. datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Jak udzielić pracownikowi nagany?

O zastosowanej naganie pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Jak napisać wniosek o ukaranie pracownika?

Udzielam ………………………………, zatrudnionemu/zatrudnionej na stanowisku ………………………………. upomnienia w związku z nieprzestrzeganiem ustalonej organizacji pracy, zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych lub przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

nagana dla pracownika

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

W przypadku nie wykonania przez pracownika polecenia służbowego pracodawca może wymierzyć pracownikowi karę porządkową. Karą tą może być upomnienie bądź nagana. Nie wykonanie polecenia przez pracownika stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Pobierz przygotowany przez naszego prawnika wzór dokumentu: Oświadczenie pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej nagany.

nagana dla pracownika + darmowe wzory

Upomnienie, kara pieniężna i nagana dla pracownika, to środki porządkowe przewidziane w Kodeksie pracy celem zmobilizowania pracownika do przestrzegania regulaminu zakładu pracy i wykonywania swoich obowiązków. W dalszej części artykułu poruszymy podstawę prawną, zastosowanie określonych kar porządkowych w danych sytuacjach oraz kwestię tworzenia upomnień dla pracownika. Oczywiście przygotowaliśmy dla Was także wzory takich pism!

Kary porządkowe – Kodeks pracy

Podstawą prawną kar porządkowych jest Kodeks pracy. W tym celu stosuje się treść Art. 108. Kodeksu pracy, który brzmi:

§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1. karę upomnienia; 2. karę nagany.

W tym paragrafie ustawodawca przewiduje dwie kary:

upomnienie dla pracownika,

nagana dla pracownika.

Wspomniane środki porządkowe należy stosować według stopnia przewinienia – oznacza to, że za drobne naruszenia obowiązków pracowniczych powinna zostać wymierzona kara w postaci upomnienia, a za poważne naruszenia – kara nagany.

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Jeśli według pracodawcy nagana dla pracownika to za mało, to paragraf drugi umożliwia nałożenie trzeciej kary – kary pieniężnej. Używa się jej w przypadku poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych i przepisów bezpieczeństwa, tak jak karę nagany. Środki z kar pieniężnych mogą zostać jedynie spożytkowane na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Nie wszystkie błędy i naruszenia w pracy mogą ujść na sucho. Za niektóre będzie trzeba ponieść karę i jest to sygnał świadczący o tym, że należy popracować nad swoim zachowaniem lub podejściem do pracy. Od pracodawcy należeć będzie forma i postać wymierzonej kary.

Forma i terminy kar

Jak już wspomnieliśmy kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia. Ustawodawca umożliwia pracodawcy także wymierzenie odpowiedniej formy kary. Może być to jedynie upomnienie ustne, które zostanie przyjęte jako zapowiedź tego, że jeśli nie poprawimy swojego zachowania, to zostanie wymierzona druga forma kary – pisemna, z wpisem do akt pracowniczych.

Co do terminów, to pisemne upomnienie dla pracownika może zostać wymierzone do dwóch tygodni od momentu dowiedzenia się pracodawcy o zaistniałej sytuacji, lecz nie później niż 3 miesiące od tego zdarzenia. Po upływie powyższych terminów pracodawca traci uprawnienie do ukarania pracownika.

Wpis do akt zostanie usunięty dopiero po roku przykładnej pracy pracownika. Można jednak wnioskować wcześniej o usunięcie wpisu na indywidualny wniosek pracownika lub związków zakładowych, o ile te istnieją w zakładzie.

Wysokość kary porządkowej

Kara pieniężna jest najbardziej dotkliwą karą. Kodeks pracy przewiduje maksymalne stawki kary pieniężnych, o ile ta zostanie ona nałożona. Przypominamy – jedynie w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia miejsca pracy bez zgody przełożonego i bez usprawiedliwienia, a także w przypadku spożywania alkoholu w czasie pracy i stawienia się pod jego wpływem.

Jeśli dopuścimy się takich przewinień, musimy być gotowi do poniesienia kary zgodnej z § 3. Art. 108. Kodeksu pracy:

§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

Maksymalna nałożona kara nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika za każde wynagrodzenie. Ponadto, łącznie nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia, po dokonaniu odliczenia kary. Oczywiście pracodawca ma prawo nie stosować żadnej kary.

Jakie są najczęstsze przewinienia?

Najczęściej popełniane przewinienia ze strony pracownika, które kończą się ukaraniem pracownika, to przede wszystkim:

opuszczenie stanowiska pracy bez zgody przełożonego,

niedopełnienie swoich obowiązków,

nieusprawiedliwione nieobecności,

częste spóźnienia, przedwczesne opuszczanie stanowiska pracy,

odmowa wykonania polecenia służbowego,

prowadzenie prywatnych rozmów podczas pracy,

zajmowanie się prywatnymi sprawami (spotkania, robienie zakupów online, szukanie informacji w Internecie, granie w gry itd.) podczas pracy,

zaniedbywanie własnego stanowiska pracy,

nieszanowanie powierzonego mienia (np. samochodu, laptopa, komórki),

wykorzystywanie powierzonego mienia w celach prywatnych,

picie alkoholu podczas pracy

stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu,

nieprzestrzeganie zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,

stosowanie mobbingu wobec innych pracowników,

popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,

Nagana dla pracownika – proces

O rodzaju zastosowanej kary, pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie określając naruszenie i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Pracownik musi być także pouczony o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie do jego złożenia. Odpis składa się do akt osobowych pracownika zgodnie z Art. 110 Kodeksu pracy.

Art. 110 O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Nagana dla pracownika wiąże się z licznymi konsekwencjami. Pracodawca umieszcza wpis do akt osobowych pracownika, a to zaczyna powodować szereg nieprzyjemności takich jak:

otrzymanie nagany może powodować utratę premii,

utrudnienie otrzymania podwyżki w najbliższym czasie,

pogorszenie opinii u przełożonych,

trudności w znalezieniu kolejnej pracy (jeśli przyszły pracodawca będzie wymagał przedstawienia świadectwa pracy),

w skrajnych przypadkach, nagany są podstawą do zwolnienia pracownika lub zwolnienia dyscyplinarnego pracownika.

Jednakże pracownik ma szansę podjęcia próby obrony przed otrzymaniem nagany. Pracodawca ma obowiązek do wysłuchania opinii swojego pracownika i przedstawienia jego “wersji zdarzeń”. Odrzucenie odwołania pracownika bez jego wysłuchania stanowić będzie tzw. wadliwość postępowania i może stanowić bardzo mocny argument w unieważnieniu kary w drodze postępowania sądowego.

Złożenie sprzeciwu wobec nałożenia kary

Pracownik ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od nałożenia na niego kary, jeśli doszło do naruszenia przepisów prawa.

Przede wszystkim naruszenie przepisów prawa może dotyczyć kwestii formalnych, np. nagana dla pracownika została nałożona po upłynięciu minął maksymalnego terminu na ukaranie pracownika, a także kwestii materialnych, czyli zaistnienia faktów, które oczyszczają pracownika z winy.

Pracodawca ma 14 dni na zaznajomienie się ze sprzeciwem pracownika i poinformowanie drugiej strony o wyniku. Brak informacji zwrotnej w ciągu 14 dni od dnia wniesienia sprzeciwu jest uznawane za uwzględnienie sprzeciwu i oddaleniu kary. Jeśli natomiast sprzeciw pracownika został oddalony, to w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o stanowisku pracodawcy, pracownik ma prawo do wniesienia pozwu do sądu pracy o uchylenie kary. Sąd przychylając się do pozwu pracownika zobowiązuje pracodawcę do zwrócenia nałożonej na niego kary pieniężnej, a karę uważa się za niebyłą.

Nagana dla pracownika – pobierz wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

Nagana: Jak napisać naganę?

Zobacz czym jest nagana, jak napisać naganę, z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem nagany.

Nagana

Nagana jest pismem, które najczęściej pisze przełożony do swojego podwładnego, który naruszył jakieś przepisy lub zasady. Jest to pismo urzędowe podobne w formie do upomnienia, jednak znacznie ostrzejsze w treści.

Według art. 108 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może zastosować karę nagany (lub karę upomnienia) za nie przestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Nagana może zostać wpisana do akt osobowych pracownika. Jest wtedy jednym z najważniejszych dokumentów branych pod uwagę przy jego ocenie. Jeśli ma być wpisana do akt, powinno to zostać wyraźnie w niej zaznaczone.

Kara nagany nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika (art. 109 § 1 i 2 k.p.).

Układ

Miejscowość, data;

Dane osoby do której jest skierowana, wraz z adresem lub „w miejscu”, jeśli pracuje w tej samej firmie;

Tytuł (NAGANA);

Treść z uwzględnieniem jakie przepisy zostały naruszone i jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje;

Odręczny podpis osoby udzielającej naganę i pieczątka.

Przykład

Nagana: Jak napisać naganę? – przykład Warszawa, 15.05.2010 r. Andrzej Kalinowski

Dział Finansowy w miejscu NAGANA Kontrola informatyczna wykazała, że w okresie marzec-kwiecień przeglądał Pan poufne dane firmy, do których nie powinien mieć Pan dostępu. Takie postępowanie jest rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów i mogło narazić firmę na znaczne straty finansowe. W związku z tym udzielam Panu nagany z wpisaniem do akt. [pieczęć i podpis]

Dyrektor Ordex

Piotr Kowalski

Komentarze

Nagana dla pracownika

Nagana z wpisem do akt nie jest częstą formą karania za przewinienia zawodowe. Obok kary pieniężnej, upomnienia czy nagany ustnej, jest jedną z kilku możliwości dyscyplinowania pracowników, które przewiduje art. 108 Kodeksu pracy. Jednak można ją zastosować tylko za określone przewinienia i w określonych terminach. Warto znać te zasady, by nagana dla pracownika była skuteczna.

Nagana dla pracownika – definicja

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 108 Kodeksu pracy kara nagany dla pracownika może być zastosowana za nieprzestrzeganie przez pracownika następujących zasad obowiązujących w zakładzie pracy:

ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

przepisów przeciwpożarowych,

przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W praktyce oznacza to między innymi odmawianie wykonania polecenia służbowego czy łamanie tajemnicy służbowej. Dyscyplinować można spóźniających się notorycznie pracowników oraz tych, którzy opuszczają miejsce pracy bez powiadomienia bądź wcześniej niż wynika to z umowy. Dotyczy to także nieusprawiedliwionej nieobecności. Do nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych można zakwalifikować zaniedbywanie stanowiska pracy czy maszyn, unikanie szkoleń i egzaminów BHP, a także palenie w miejscach niedozwolonych.

Dotrzymania jakich terminów wymaga nagana dla pracownika, aby była skuteczna?

Karę porządkową można nałożyć przed upływem dwóch tygodni od uzyskania wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i trzech miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. W praktyce często zdarza się, że terminy te się pokrywają, czyli w dniu, w którym pracownik dopuścił się naruszenia, dowiedział się o tym również pracodawca i oba okresy zaczynają swój bieg w tym samym czasie. Problemem może okazać się sytuacja, w której pracodawca będzie musiał udowodnić, że o popełnionym naruszeniu dowiedział się w terminie późniejszym niż data zajścia sytuacji powodującej konieczność nałożenia nagany dla pracownika. Art. 109 Kodeksu pracy, określający wyżej wymienione terminy, nie mówi, który z pracowników powinien uzyskać informację o zawinieniu, ani w jaki sposób powinna ona zostać przekazana. To w praktyce może powodować trudności z ustaleniem dnia, od kiedy dwutygodniowy okres rozpocznie swój bieg. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że skutki przekroczenia tego terminu obciążają pracodawcę, przyjęto, że dzień, w którym którykolwiek z pracowników mających uprawnienia do nakładania kar porządkowych uzyska informację o naruszeniu obowiązków pracowniczych, jest datą rozpoczynającą dwutygodniowy bieg.

W związku z powyższym, by skutecznie dotrzymać terminu nałożenia kary nagany, informację o naruszeniu musi uzyskać osoba wyznaczona przez pracodawcę do nakładania kar, np. dyrektor ds. personalnych. Informacja przekazywana między pracownikami nie powoduje rozpoczęcia biegu dwutygodniowego terminu.

Dodatkowo nagana dla pracownika może być nałożona wyłącznie po zapoznaniu się z wyjaśnieniami ukaranego pracownika. Warto tego typu czynność przeprowadzić w obecności jakiegoś świadka, by pracownik nie mógł kwestionować faktu braku wysłuchania go. Jeżeli z powodu nieobecności w firmie nie może on przedstawić swoich argumentów (nieobecność usprawiedliwiona), dwutygodniowy termin nie biegnie.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Nagana dla pracownika musi być sporządzona wedle ściśle określonych zasad

Nagana dla pracownika powinna być sporządzona w formie dokumentu w dwóch egzemplarzach, gdzie jeden trafia do pracownika, a drugi zostaje złożony do jego akt osobowych. Warto pamiętać, że po roku nienagannej pracy dokument powinien zostać z akt usunięty, a kara ulega zatarciu.

Pisemna forma nagany powinna zawierać następujące elementy:

rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, czyli przebieg zdarzenia

datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia

informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Kary porządkowe nałożone na pracownika przechowuje się w części D akt osobowych. Po roku nienagannej pracy dokument powinien zostać z akt usunięty.

Jakie są możliwości odwołania od kary nagany przez pracownika?

Każda ze stron ma swoje prawa, w związku z czym pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy, jeżeli uważa, że ten naruszył przepisy, stosując karę. Na odwołanie pracownik ma 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu. Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie sprzeciwu pracownika. Trzeba zaznaczyć, że odrzucenie sprzeciwu wymaga od pracodawcy odpowiedzi.

Jeśli w ciągu tych dwóch tygodni pracownik nie uzyska odpowiedzi na swój sprzeciw, karę nagany uważa się za niebyłą.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na sytuację, kiedy w zakładzie pracy funkcjonują związki zawodowe. W tym przypadku, zanim pracodawca uwzględni bądź odrzuci sprzeciw, musi pamiętać o konsultacji z reprezentującą pracownika organizacją związkową. Opinia ta nie obliguje pracodawcy do zajęcia konkretnego stanowiska, jej celem jest pomoc w podjęciu decyzji. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują terminu, w jakim związki zawodowe powinny udzielić odpowiedzi, w związku z tym w interesie pracodawcy powinno być wystąpienie o opinię niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu.

W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik może sprawę oddać do sądu. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy część pracowników za to samo przewinienie nie została ukarana bądź została ukarana tylko upomnieniem. Mogą to być argumenty za unieważnieniem przez sąd kary nagany. Pracodawca powinien także pamiętać, że za jedno przewinienie nie można pracownika karać wielokrotnie, więc jeżeli za naruszenie obowiązków została zastosowana nagana dla pracownika, to nie można z tego tytułu ukarać go odebraniem premii.

Nagana dla pracownika

Jestem zmuszony wystawić pracownikowi naganę za notoryczne niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków, nieodpowiedzialne podejście do pracy, nieterminową realizację zadań, niesamodzielność (konieczność drobiazgowej kontroli efektów pracy) i narażanie firmy na konsekwencje opóźnień w realizacji projektów. Uprzedzam pytanie, dlaczego jeszcze nie zwolniłem pracownika, tylko chcę mu dać naganę. To jest mój syn. Wartościowy i wielozadaniowy pracownik, kiedy tylko się przyłoży, na tym jednak polega problem, że tego nie robi. Zwolnienie jest rozpatrywane, ale chciałem zacząć od nagany przed zwolnieniem. Co i jak powinienem zrobić?

Kara upomnienia i kara nagany

Zgodnie z art. 108 ustawy Kodeks pracy „za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany”.

Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Ponadto, kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

Podstawa ukarania pracownika

Jak wynika z powyższego, podstawą ukarania pracownika karą porządkową jest naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności dotyczących ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Pod pojęciem organizacji i porządku w procesie pracy należy rozumieć nie tylko kwestie związane z czasem pracy, ale wszelkie przyjęte u pracodawcy reguły i zasady dotyczące wykonywania pracy przez pracowników, w tym zapewniające prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. Naruszeniem ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy będzie więc każdy przypadek naruszenia ustalonych u pracodawcy procedur i instrukcji, określonych w przepisach wewnątrzzakładowych, które szczegółowo regulują kwestie organizacyjno-porządkowe związane z wykonywaniem danego rodzaju pracy.

Jeżeli zatem pracownik naruszył obowiązki pracownicze w zakresie przestrzegania procedur i instrukcji określonych w obowiązującym u pracodawcy systemie zarządzania jakością oraz innych polityk, procedur instrukcji oraz zasad ustalonych przez spółkę, a także (wskazanych) zapisów regulaminu pracy, to stanowiło to podstawę do zastosowania odpowiedzialności porządkowej.

Możliwość zastosowania nagany

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lipca 1990 r. (sygn. akt I PRN 26/90), wina pracownika będzie z reguły występowała w formie umyślnej, choć nie można wykluczyć nieumyślnej. Bezprawność natomiast należy oceniać przez prawnie skuteczne polecenia przełożonych, a nie wyłącznie na podstawie przepisów. Jednak tylko niewykonanie przez pracownika polecenia służbowego dotyczącego pracy kwalifikuje się jako naruszenie ustalonego porządku, o którym mówi art. 108 Kodeksu pracy. I to może stanowić podstawę do wymierzenia pracownikowi kary regulaminowej.

Niewykonywanie poleceń pracodawcy może być zatem w konkretnych sytuacjach uznane za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Natomiast co do możliwości nakładania kar porządkowych za niesumienne lub niestaranne wykonywanie pracy pozytywne stanowisko zaprezentowano w literaturze. Dla oceny możliwości nałożenia kary porządkowej istotne znaczenie może mieć jednak treść regulaminu pracy obowiązującego u danego pracodawcy.

Nagana – terminy

Słowem – może Pan ukarać pracownika naganą, ale tylko wtedy, gdy od naruszenia obowiązków nie upłynęło więcej niż 2 tygodnie od chwili, gdy Pan się o tym dowiedział.

키워드에 대한 정보 udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma

다음은 Bing에서 udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 HRadar – odcinek 5 – Kary Porządkowe | Aneta Brzózka

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

HRadar #- #odcinek #5 #- #Kary #Porządkowe #| #Aneta #Brzózka


YouTube에서 udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 HRadar – odcinek 5 – Kary Porządkowe | Aneta Brzózka | udzielenie nagany pracownikowi wzór pisma, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  물 끊기 홈 | 돌 붙인 창엔 물끊기홈 시공을 어떻게 할까? 답을 믿으세요

Leave a Comment