Uchwała O Dalszym Istnieniu Spółki | Najgłupsza Ankieta Od Ministerstwa Edukacji! 📝 상위 249개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “uchwała o dalszym istnieniu spółki – Najgłupsza ANKIETA od MINISTERSTWA EDUKACJI! 📝“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 foundoblivion 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,218회 및 좋아요 505개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

uchwała o dalszym istnieniu spółki 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Najgłupsza ANKIETA od MINISTERSTWA EDUKACJI! 📝 – uchwała o dalszym istnieniu spółki 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

#ankieta #uczniowie #ministerstwoedukacji #czarnek #szkoła #podstawówka

uchwała o dalszym istnieniu spółki 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia …

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki – art. 233 KSH. 27.07.2022. Podczas zatwierdzania sprawozdania finansowego należy …

+ 여기에 표시

Source: www.tgc.eu

Date Published: 2/12/2021

View: 6406

Uchwała o dalszym istnieniu spółki – Zarząd w spółce z o.o.

Uchwała o dalszym istnieniu spółki – wciąż niewielu członków zarządu wie o obowiązku zwołania przez zarząd zgromadzenia wspólników w celu …

+ 여기에 보기

Source: zarzadwspolcezoo.pl

Date Published: 10/30/2021

View: 7357

Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki

Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki. Czasami po sporządzeniu sprawozdania finansowego spółki okazuje się, że spółka zanotowała dość …

+ 여기에 더 보기

Source: prawo-dla-ksiegowych.pl

Date Published: 5/15/2021

View: 8108

Kiedy spółka z o.o. musi podjąć uchwałę o kontynuowaniu …

Uchwałę o dalszym kontynuowaniu działalności spółki z o.o. należy podjąć … w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zakladanie-spolek.com.pl

Date Published: 7/24/2022

View: 5045

AKP_NZW_Wzor-dalsze-istnienie.docx – AKP Karpiński Rosa

233 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Za przyjęciem uchwały oddano [____] głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów …

+ 여기에 표시

Source: www.akpgroup.pl

Date Published: 8/29/2021

View: 1884

Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z … – Money.pl

Tytuł dokumentu: Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.). Opis: Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 17)

+ 여기에 표시

Source: msp.money.pl

Date Published: 4/29/2022

View: 7494

Czy członek zarządu poniesie odpowiedzialność za …

Prawo spółek handlowych: Kiedy należy podjąć uchwałę o dalszym … w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art.

+ 더 읽기

Source: adviser.law

Date Published: 10/3/2022

View: 2820

Czy należy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki?

Zwracam uwagę na wymaganą przepisami kodeksu treść uchwały, która powinna dotyczyć właśnie „dalszego istnienia spółki” a nie „kontynuacji …

+ 여기에 표시

Source: www.portalfk.pl

Date Published: 10/4/2021

View: 867

주제와 관련된 이미지 uchwała o dalszym istnieniu spółki

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Najgłupsza ANKIETA od MINISTERSTWA EDUKACJI! 📝. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Najgłupsza ANKIETA od MINISTERSTWA EDUKACJI! 📝
Najgłupsza ANKIETA od MINISTERSTWA EDUKACJI! 📝

주제에 대한 기사 평가 uchwała o dalszym istnieniu spółki

 • Author: foundoblivion
 • Views: 조회수 7,218회
 • Likes: 좋아요 505개
 • Date Published: 2022. 9. 19.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=zgXFqKfwpJo

Kiedy uchwała o dalszym istnieniu spółki?

do: 12 października 2022 r. § 1. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Jaką większością powinna zostać podjęta uchwała o dalszym istnieniu Spółki z O.O pomimo zajścia przyczyny rozwiązania spółki?

233 K.s.h. Stanowi on o tym, że jeśli z bilansu wynika, że strata spółki przewyższa kwotę stanowiącą sumę kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego – wówczas to powinna zostać podjęta przez wspólników uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki.

See also  일본어 자동사 타동사 | [일본어문법] Step3-3. 타동사/자동사(ている&てある)(1) 상위 62개 베스트 답변

Kiedy strata przewyższa kapitał?

Ujemny kapitał oznacza zagrożenie kontynuacji działalności spółki. Gdy strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest zobligowany do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Kiedy spółka traci byt prawny?

Sąd rejestrowy po stwierdzeniu, że likwidacja została prawidłowo ukończona, wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru następuje jej rozwiązanie i tym samym zlikwidowana spółka traci swój byt prawny.

Kiedy spółka z O.O przestaje istnieć?

Rozwiązanie spółki z o.o., czyli ustanie jej bytu prawnego, następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.

Czy może w ogóle dojść do rozwiązania spółki handlowej z powodu braku określenia przedmiotu jej działalności w umowie spółki?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (dalej: KSH), rozwiązanie spółki może być skutkiem wystąpienia przyczyny przewidzianej w umowie spółki. Przepisy KSH nie precyzują, o jakie dokładnie przyczyny może chodzić.

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki – art. 233 KSH

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki – art. 233 KSH

Podczas zatwierdzania sprawozdania finansowego należy zweryfikować czy bilans nie wykazuje tzw. straty kwalifikowanej. W przypadku jej wystąpienia Kodeks spółek handlowych nakłada na zarząd spółki z o.o. obowiązek niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

Przepis ma na celu poinformowanie wspólników o złej sytuacji finansowej spółki oraz skłonienie ich do działań naprawczych (np. wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego, zaciągnięcie pożyczki).

Czym jest strata kwalifikowana?

Strata kwalifikowana to strata przewyższająca określony w art. 233 § 1 k.s.h. próg, czyli sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Obliczając wysokość straty należy wziąć pod uwagę wysokość strat ze wszystkich lat ubiegłych. Konieczność zwołania zgromadzenia wspólników ocenia się na podstawie bilansu rocznego, stanowiącego część sprawozdania finansowego lub bilansu bieżącego.

Zwołanie zgromadzenia wspólników

Zwołanie zgromadzenia wspólników powinno nastąpić w drodze podjęcia stosownej uchwały, z zachowaniem wymogów formalnych przewidzianych w k.s.h. Działanie bez zbędnej zwłoki odnosi się zarówno do zwołania zgromadzenia, jak i daty jego odbycia. W praktyce, uchwała o dalszym istnieniu spółki może być podjęta na zgromadzeniu nadzwyczajnym lub zwyczajnym – zwołanym w najkrótszym możliwym terminie. W porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinien znaleźć się punkt dotyczący podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki.

Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązków

W przypadku niezwołania walnego zgromadzenia wspólników, zarząd spółki naraża się m.in. na odpowiedzialność odszkodowawczą (jeżeli wskutek zaniechania spółka dozna szkody) i karną (grzywna do 20.000 złotych). Zarząd, który prawidłowo zwołał zgromadzenie wspólników nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje lub ich brak. Odpowiedzialność ta spoczywa na wspólnikach.

W przypadku spółki jednoosobowej, w której członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem, przepis art. 233 § 1 k.s.h. nie ma zastosowania.

Należy pamiętać zatem aby przy zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w przypadku, gdy zostaną spełnione przesłanki do podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki zarząd oraz wspólnicy wywiązali się z ciążących na nich obowiązków.

Autorka:

Anna Szczerba,

Dyrektorka Działu Prawa Spółek

[email protected] TGC Corporate Lawyers

Zobacz także: Rząd szykuje zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Uchwała o dalszym istnieniu spółki, straty spółki, rozwiązanie spółki,

Uchwała o dalszym istnieniu spółki – wciąż niewielu członków zarządu wie o obowiązku zwołania przez zarząd zgromadzenia wspólników w celu jej powzięcia. Mam na myśli przypadek, gdy bilans sporządzony przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników

Na początek przywołam przepis będący podstawą prawną wskazanego powyżej obowiązku zarządu zwołania zgromadzenia wspólników.

Art. 233 § 1 k.s.h.:

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Co do samego bilansu to nie musi to być sprawozdanie roczne, może to być bilans sporządzony w trakcie roku. Ważne jest w tym przypadku, że jeśli bilans rzeczywiście wykaże stratę wskazaną w/w przepisie nie czekać na termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników, a niezwłocznie zwołać zgromadzenie nadzwyczajne. Oznacza to, że zarząd powinien jak najszybciej zwołać zgromadzenie wspólników, oczywiście przy zachowaniu procedury zwołania zgromadzenia, a jeśli istnieje szansa odbycia zgromadzenia bez formalnego zwołania to powinien skorzystać z tej właśnie możliwości.

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Zgromadzenie wspólników powinno powziąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Ewentualnie uchwałę o rozwiązaniu spółki lub zgłoszeniu wniosku o upadłość. Wszystko zależy od tego w jakiej sytuacji finansowej znalazła się spółka i czy na przykład spełnia warunki do złożenia wniosku o upadłość.

Jeśli zgromadzenie zdecyduje o utrzymaniu spółki, dobrze byłoby (choć to nie jest obowiązkiem) podjąć decyzję co do określonego postępowania. Tak aby pomóc spółce w wyjściu z problematycznej sytuacji. Mogą to być dopłaty wspólników, obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego. A także wprowadzenie dodatkowego wspólnika z kapitałem czy skorzystanie z kredytu itp.

Uchwały o dalszym istnieniu spółki oraz o jej rozwiązaniu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jednak w przypadku uchwały o rozwiązaniu spółki, istnieje wymóg umieszczenia jej w protokole sporządzonym przez notariusza.

Podsumowanie

Jeśli bilans wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników. Jeśli zarząd pomimo obowiązku nie zwoła zgromadzenia, niestety ryzykuje możliwością poniesienia odpowiedzialności cywilnoprawnej. Pamiętajcie, że obowiązek powzięcia uchwały nie wyłącza ani nie zastępuje obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oczywiście jeśli spełnione są warunki do jego zgłoszenia.

************************************

Jeśli poszukujecie uchwał, wzorów czy checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami.

Zachęcam do zapoznania się z innymi wpisami:

Umowa z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem

Rezygnacja członka zarządu złożona mailem

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu

Skuteczność zmiany umowy spółki

Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki

Z czego wynika obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podstawę stanowi art. 233 K.s.h. Stanowi on o tym, że jeśli z bilansu wynika, że strata spółki przewyższa kwotę stanowiącą sumę kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego – wówczas to powinna zostać podjęta przez wspólników uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki.

Odpowiednikiem tego przepisu w przypadku spółki akcyjnej jest art. 397 K.s.h. Różnica polega na tym, że w przypadku spółki akcyjnej uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki powinna zostać podjęta, jeśli wartość straty przewyższy sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Co powinna regulować uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki

W pierwszym rzędzie trzeba wskazać, że celem zwołania zgromadzenia na którym będzie podejmowana uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki jest generalnie poinformowanie wspólników o nieszczególnie dobrej sytuacji finansowej firmy. To do wspólników należeć będzie w takiej sytuacji decyzja czy likwidować spółkę czy jednak decydować się na dalsze istnienie spółki.

Zaznaczyć też trzeba, że w wersji pozytywnej nie wystarczy uchwała typu: „Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki”. Zdaniem doktryny, co też wydaje się być w takiej sytuacji logiczne uchwała powinna wskazywać na plan naprawczy, względnie przynajmniej na jego założenia. Jako formułę dokapitalizowania spółki można rozważać podwyższenie kapitału zakładowego przez wspólników lub inwestora czy też ewentualnie wniesienie dopłat do spółki z o.o.

W przypadku decyzji negatywnej generalnie powinna zostać podjęta uchwała w spawie rozwiązania spółki, która inicjuje postępowanie likwidacyjne.

W każdym przypadku pamiętać jednak trzeba, żeby przedmiotowe uchwały były podejmowane zgodnie z przepisami K.s.h. i w odpowiednim trybie.

Niezależnie od obowiązków wynikających z K.s.h. w tym zakresie, trzeba sobie jeszcze zdawać sprawę z ewentualnych obowiązków zarządu wynikających z prawa upadłościowego, jeśli spółka stanie się lub już jest podmiotem niewypłacalnym. O tym może jednak w innym wpisie.

Kiedy spółka z o.o. musi podjąć uchwałę o kontynuowaniu działalności?

Strata wyższa niż połowa kapitału zakładowego

Zgodnie z art. 233 k.s.h., jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bilans sporządzony przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę połowy kapitału zakładowego oraz kapitałów zapasowego i rezerwowego, zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.

Informacja o stracie przekraczającej połowy kapitału zakładowego oraz kapitałów zapasowego i rezerwowego spółki najczęściej pojawia się po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego. W takiej sytuacji, zarząd nie może czekać na termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników, lecz powinien niezwłocznie zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, które musi podjąć decyzję co do dalszego istnienia spółki.

Informacja o stracie przewyższającej połowę kapitału zakładowego oraz kapitały zapasowe i rezerwowe spółki może też pojawić się po sporządzeniu kwartalnego lub też i miesięcznego sprawozdania finansowego. Także i tym przypadku zarząd ma obowiązek niezwłocznego zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Warto pamiętać, że w związku z wystąpieniem takiej straty, wspólnicy nie są zobowiązani do podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Jeśli mimo złej sytuacji finansowej spółki wspólnicy spółki z o.o. przewidują możliwość kontynuowania działalności, mogą zadecydować o dalszym istnieniu spółki oraz o ewentualnym dokapitalizowaniu spółki z o.o..

Ponieważ w spółce z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł i spora ilość spółek z o.o. ma właśnie tak niski kapitał zakładowy to zarejestrowanie straty bilansowej przewyższającej 2.500 zł jest bardzo łatwe i oznaczać będzie konieczność zwołania przez zarząd spółki z o.o. zgromadzenia wspólników celem podjęcia uchwały dotyczącej kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę. Dlatego też przy zakładaniu spółki z o.o. warto wziąć pod uwagę to czy niski kapitał zakładowy nie będzie zmuszał zarządu do częstego zwoływania zgromadzenia wspólników tylko po to aby została podjęta uchwała o dalszym kontunuowaniu działalności gospodarczej.

Strata wyższa niż wysokość kapitałów własnych

Poważniejsza sytuacja dla zarządu wystąpi, gdy zobowiązania spółki przekroczą wysokość kapitałów własnych, gdyż taki stan finansowy spółki może oznaczać rozważenie konieczności ogłoszenia upadłości spółki. Zgodnie z art. 11 ust. 3 i 5 prawa upadłościowego, domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny, gdy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Jeśli w ocenie zarządu zagrodzenie upadłością jeszcze nie występuje to jednak przy okazji warto zastanowić się nad koniecznością złożenia wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu i na zasadach wynikających z prawa restrukturyzacyjnego.

Warto przeczytać też: Uchwała o dalszym istnieniu spółki.

Like this: Like Loading…

[Uchwała o dalszym istnieniu spółki]

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij “Zamknij” lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia

Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki

Z czego wynika obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podstawę stanowi art. 233 K.s.h. Stanowi on o tym, że jeśli z bilansu wynika, że strata spółki przewyższa kwotę stanowiącą sumę kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego – wówczas to powinna zostać podjęta przez wspólników uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki.

Odpowiednikiem tego przepisu w przypadku spółki akcyjnej jest art. 397 K.s.h. Różnica polega na tym, że w przypadku spółki akcyjnej uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki powinna zostać podjęta, jeśli wartość straty przewyższy sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Co powinna regulować uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki

W pierwszym rzędzie trzeba wskazać, że celem zwołania zgromadzenia na którym będzie podejmowana uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki jest generalnie poinformowanie wspólników o nieszczególnie dobrej sytuacji finansowej firmy. To do wspólników należeć będzie w takiej sytuacji decyzja czy likwidować spółkę czy jednak decydować się na dalsze istnienie spółki.

Zaznaczyć też trzeba, że w wersji pozytywnej nie wystarczy uchwała typu: „Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki”. Zdaniem doktryny, co też wydaje się być w takiej sytuacji logiczne uchwała powinna wskazywać na plan naprawczy, względnie przynajmniej na jego założenia. Jako formułę dokapitalizowania spółki można rozważać podwyższenie kapitału zakładowego przez wspólników lub inwestora czy też ewentualnie wniesienie dopłat do spółki z o.o.

W przypadku decyzji negatywnej generalnie powinna zostać podjęta uchwała w spawie rozwiązania spółki, która inicjuje postępowanie likwidacyjne.

W każdym przypadku pamiętać jednak trzeba, żeby przedmiotowe uchwały były podejmowane zgodnie z przepisami K.s.h. i w odpowiednim trybie.

Niezależnie od obowiązków wynikających z K.s.h. w tym zakresie, trzeba sobie jeszcze zdawać sprawę z ewentualnych obowiązków zarządu wynikających z prawa upadłościowego, jeśli spółka stanie się lub już jest podmiotem niewypłacalnym. O tym może jednak w innym wpisie.

Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Sposób płatności: Cena: 8,61 zł (cena zawiera 23% VAT) SZYBKIE PŁATNOŚCI,

PRZELEW,

PŁATNOŚĆ KARTĄ

Cena: 11.07 zł (cena zawiera 23% VAT) SMS

Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: [email protected]

Czy członek zarządu poniesie odpowiedzialność za niepodjęcie uchwały o kontynuacji działalności gospodarczej w trybie art. 233 k.s.h.? – Kancelaria prawna Trójmiasto: Gdańsk Sopot Gdynia

Czy zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników i uchwała o kontynuacji działalności gospodarczej nie zostanie podjęta, to powstaje również odpowiedzialność na zasadzie art. 299 k.s.h.?

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn. akt II UK 196/13 (opubl. w SIP LEX nr 1438648) „W takim stanie finansowym spółki, gdy wielkość straty zagraża bytowi spółki, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników przewidziany w art. 233 k.s.h. nie wyłącza ani nie zastępuje ciążącego na zarządcach obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości i nie ogranicza zarządu w jego prawie reprezentacji spółki w zakresie zgłoszenia takiego wniosku.” Jak wskazuje M. Dumkiewicz „Jeśli mamy do czynienia z niewypłacalnością spółki w rozumieniu tych przepisów (ustawy prawo upadłościowe), to obowiązki w zakresie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (spoczywające na członkach zarządu spółki – art. 21 ust. 2 pr. upad.) są niezależne od obowiązków zarządu wynikających z art. 233 k.s.h. i od ewentualnej decyzji wspólników co do dalszego istnienia spółki (zob. również wyrok SN z 19.12.2013 r., II UK 196/13, LEX nr 1438648), w którym podkreślono, że czynności podejmowane przez zarząd na podstawie art. 233 § 1 k.s.h. nie stanowią przesłanki uwalniającej jego członków od zastępczej odpowiedzialności za zaległości składkowe zarządzanej osoby prawnej).” M. Dumkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020, art. 233.

키워드에 대한 정보 uchwała o dalszym istnieniu spółki

다음은 Bing에서 uchwała o dalszym istnieniu spółki 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  대학 면접 질문 답변 모음 | 수시 면접 어떻게 준비할까요? 입학사정관과 모의면접 해봤습니다.자기소개, 전공 질문, 출결, 복장, 태도, 언어습관까지!! (※실제 상황 주의) [입시상담반] | 유니브클래스 381 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  무료 전자 투표 프로그램 | K-Voting 온라인투표시스템 이용방법 안내 - 통합안내 최근 답변 219개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Najgłupsza ANKIETA od MINISTERSTWA EDUKACJI! 📝

 • Ankieta
 • Ankieta od ministerstwa edukacji
 • szkoła
 • uczniowie
 • nauczyciele
 • minister czarnek
 • szkoła podstawowa
 • ankieta od mein
 • ankieta dla uczniów od ministerstwa edukacji

Najgłupsza #ANKIETA #od #MINISTERSTWA #EDUKACJI! #📝


YouTube에서 uchwała o dalszym istnieniu spółki 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Najgłupsza ANKIETA od MINISTERSTWA EDUKACJI! 📝 | uchwała o dalszym istnieniu spółki, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment