Działalność Gospodarcza Przedmiot W Szkole | Ppe: Działalność Gospodarcza 13080 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “działalność gospodarcza przedmiot w szkole – PPE: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 edukatorpl 이(가) 작성한 기사에는 조회수 59,623회 및 좋아요 429개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

działalność gospodarcza przedmiot w szkole 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 PPE: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – działalność gospodarcza przedmiot w szkole 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Niektórzy myślą, że podjęcie własnej działalności gospodarczej jest ponad ich siły. Inni siły mają, ale nie mają wiedzy. Nasz film opowiada o tym, co należy zrobić, aby działalność gospodarczą rozpocząć i co zrobić, żeby uniknąć płacenia kar.

działalność gospodarcza przedmiot w szkole 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Podstawy przedsiębiorczości – Liceum/technikum

Aktualna podstawa programowa z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla . … pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

+ 여기에 더 보기

Source: podstawaprogramowa.pl

Date Published: 3/10/2022

View: 5799

PDG. Rozkład nauczania przedmiotu Prowadzenie …

E-Poradnik metodyczny dla nauczycieli realizujących program naucznia przedmiotu Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej (PDG).

+ 여기를 클릭

Source: ucze.pl

Date Published: 1/3/2021

View: 395

Podstawa programowa kształcenia ogólnego – ORE

aktywności zawodowej w roli pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Uczniowie podczas edukacji w szkole ponadpodstawowej …

+ 여기에 보기

Source: www.ore.edu.pl

Date Published: 12/3/2021

View: 5493

Przedsiebiorczość w praktyce: firma na terenie szkoły

Jedną z ciekawych form kształcenia umiejętności przedsiębiorczych w szkole jest możliwość prowadzenia przez uczniów działalności gospodarczej na terenie …

+ 여기에 표시

Source: eurydice.org.pl

Date Published: 3/22/2022

View: 2808

1 Przykładowy szkolny plan nauczania* – KOWEZiU

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym. 1 Działalność gospodarcza. 4. 4. 4. 4. 8. 240. 2 Planowanie i sprawozdawczość w organizacji.

+ 여기에 보기

Source: www.koweziu.edu.pl

Date Published: 5/24/2021

View: 5904

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚĆ …

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. … Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum.

+ 여기에 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 6/17/2022

View: 9620

Nowy przedmiot w szkole. Biznes i zarządzanie zamiast … – PAP

Nowy przedmiot w szkole. … że przedmiot ma również przekonać młodych, że warto podejmować działalność gospodarczą i prowadzić firmę.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.pap.pl

Date Published: 1/14/2022

View: 5183

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w …

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w klasie czwartej Technikum Nr 4; mgr Renata Michalska, mgr inż.

+ 여기에 보기

Source: www.zsme.tarnow.pl

Date Published: 2/24/2021

View: 3889

주제와 관련된 이미지 działalność gospodarcza przedmiot w szkole

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 PPE: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

PPE: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
PPE: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

주제에 대한 기사 평가 działalność gospodarcza przedmiot w szkole

 • Author: edukatorpl
 • Views: 조회수 59,623회
 • Likes: 좋아요 429개
 • Date Published: 2012. 8. 13.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=qmVtXAvTiR8

Czy szkoła może prowadzić działalność gospodarczą?

Szkoły o profilu zawodowym posiadające własne warsztaty szkolne czy też pracownie szkolne mogą prowadzić ograniczoną działalność gospodarczą jako wyodrębnione w strukturze szkoły gospodarstwa pomocnicze. Możliwość taką daje art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.

Co to jest za przedmiot PDG?

Podstawy działalności gospodarczej

E-Poradnik metodyczny dla nauczycieli realizujących program naucznia przedmiotu Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej (PDG). Materiał zawiera rozkład nauczania przedmiotu Prowadzenie działalności gospodarczej (PDG).

Co to jest za przedmiot podstawy przedsiębiorczości?

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości stanowi zatem syntezę wybranych celowo elementów wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, wzbogaconej elementami geografii społeczno-ekonomicznej, politologii, socjologii, psychologii oraz prawa.

W której klasie jest przedsiębiorstwo?

powinny być realizowane w klasie II w wymiarze dwóch godzin tygodniowo (czyli od września 2020 r.). realizowany ten przedmiot, decyduje szkoła.

Jaki rodzaj działalności prowadzą szkoły?

1. Szkoły i placówki prowadzą systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania narkomanii.

Czy dyrektor szkoły może prowadzić działalność gospodarcza 2022?

Dyrektor szkoły nie może prowadzić działalności gospodarczej

Dyrektora szkoły jako kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej obowiązują zaś zakazy wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kto może uczyć w szkole podstaw przedsiębiorczości?

Wykształcenie wyższe z ekonomii i przygotowanie pedagogiczne to kwalifikacje wystarczające do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Decyduje o tym § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.

Czy w liceum są podstawy przedsiębiorczości?

Podstawy przedsiębiorczości – obowiązkowy przedmiot w każdej szkole ponadpodstawowej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych to osoby, które za chwilę osiągną pełnoletniość i wkroczą w świat dorosłych spraw.

Jaki przedmiot zamiast podstaw przedsiębiorczości?

Biznes i Zarządzanie (BiZ) zamiast przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Do której klasy są podstawy przedsiębiorczości?

w technikach i liceach ogólnokształcących przedmiot podstawy przedsiębiorczości powinien być realizowany w klasach II i III w wymiarze jednej godziny tygodniowo (czyli od września 2020 r.);

Czy Podstawy przedsiębiorczości są w 3 klasie liceum?

Nie zabraknie także bardziej przyziemnych zagadnień, jakim są zasady księgowości. Na koniec semestru pojawi się również dział o etyce biznesu. W ramach podręcznika Podstawy przedsiębiorczości 2 dla klasy 3 uczeń zapozna się z podstawowymi technikami negocjacji oraz etyki na rynku finansowym.

Ile godzin podstaw przedsiębiorczości w liceum?

Lp. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin
6 Wiedza o społeczeństwie 2
7 Podstawy przedsiębiorczości 1
8 Geografia 1
9 Biologia 1

Czy szkoła publiczna może zarabiać?

Szkoły mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Uzasadnienie: Szkoły publiczne prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią ich jednostki budżetowe, wykonujące zadania z zakresu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki.

Czy szkoła jest przedsiębiorstwem?

Zgodnie z treścią art. 83a ustawy o systemie oświaty (zwanej dalej u.s.o.) prowadzenie szkoły, placówki, zespołu szkół lub przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) nie jest działalnością gospodarczą.

Czy jednostka budżetowa może prowadzić działalność dochodową?

Jednostki samorządu terytorialnego mogą samodzielnie podejmować decyzje, w jakiej formie organizacyjnej chcą prowadzić działalność gospodarczą. Przepisy umożliwiają im tworzenie zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego.

Czy szkoła jest firma?

Działalnością taką nie jest również prowadzenie wychowania przedszkolnego w formie innej niż przedszkole publiczne. Tak wynika wprost z art. 83a ust.

Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły

IV kadencja

Odpowiedź ministra gospodarki i pracy

na interpelację nr 8097

w sprawie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaną przy piśmie z dnia 8 września br. znak: SPS-0202-8097/04 interpelacją posła Bogdana Lewandowskiego w sprawie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły uprzejmie udzielam odpowiedzi.

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie dzieci i młodzieży, a w szkołach o profilu zawodowym także nauka zawodu. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Szkoły o profilu zawodowym posiadające własne warsztaty szkolne czy też pracownie szkolne mogą prowadzić ograniczoną działalność gospodarczą jako wyodrębnione w strukturze szkoły gospodarstwa pomocnicze. Możliwość taką daje art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.), w myśl którego jednostka budżetowa może wyodrębnić ze swej struktury pod względem organizacyjnym i finansowym gospodarstwo pomocnicze. Tworząc gospodarstwo pomocnicze, kierownik jednostki budżetowej określa m.in. przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności tej jednostki.

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wersji obowiązującej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (WSDG), gospodarstwa pomocnicze powołane przez szkoły uzyskiwały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie kontroli i badań technicznych pojazdów, mimo że formalnie nie spełniały definicji ˝przedsiębiorcy˝ określonej w obowiązującej w tym czasie ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wprowadzonym ustawą WSDG, dokonującą nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów zastąpione zostało wpisem do rejestru działalności regulowanej. Prowadzenie takiej działalności związane jest z systemowo wprowadzonym wymogiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Z tego względu dotychczasowa działalność szkół w ww. zakresie nie byłaby możliwa. Gospodarstwa pomocnicze nie są bowiem przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ nie działają we własnym imieniu, ale w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie pragnę wskazać, że do czasu zakończenia procedury przewidzianej w art. 73 ustawy WSDG gospodarstwa pomocnicze szkół mogą prowadzić działalność na podstawie dotychczas uzyskanego zezwolenia i zgodnie z jego zakresem. Procedura ta przewiduje stosownie do art. 73 ust. 3, że posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w ustawach wprowadzających w miejsce zezwolenia tzw. działalność regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG), zostaną wpisani z urzędu do rejestru działalności regulowanej, określonego w tych ustawach zgodnie z zakresem zezwoleń, o ile z przepisów ustawy nie wynika szerszy zakres wykonywania działalności. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustawy. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu w terminie 90 dni od dnia doręczenia wezwania. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej potwierdza dokonanie wpisu do rejestru poprzez wydanie zaświadczenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

Podzielam pogląd Pana Posła o potrzebie kontynuacji funkcjonowania stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez warsztaty szkolne, które świadcząc usługi realizują jednocześnie ważne cele dydaktyczne stanowiące istotny element praktycznego kształcenia młodzieży. Ponadto warsztaty szkolne zaangażowały znaczne nakłady finansowe na wyposażenie techniczne stacji wymagane w przepisach Prawa o ruchu drogowym, które w obecnej sytuacji prawnej nie byłyby w pełni wykorzystane, co byłoby ze szkodą dla szkół.

Rozwiązanie wskazanego przez Pana Posła problemu widzę w trybie zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie umożliwiającym warsztatom szkolnym prowadzenie stacji kontroli pojazdów. W powyższej sprawie przeprowadzone zostały już wstępne konsultacje i uzgodnienia z właściwymi resortami.

Pragnę poinformować Pana Posła, że zwróciłem się do Ministra Infrastruktury o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w kierunku umożliwienia szkołom o odpowiednim profilu zawodowym kontynuacji prowadzenia badań technicznych pojazdów. Będę zabiegał o przeprowadzenie w trybie pilnym prac rządowych nad projektem zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jednocześnie, ze względu na zaangażowanie Pana Posła, uprzejmie proszę o udzielenie wsparcia tej inicjatywie legislacyjnej na etapie prac parlamentarnych.

Minister

Jerzy Hausner

Warszawa, dnia 21 października 2004 r.

PDG. Rozkład nauczania przedmiotu Prowadzenie działalności gospodarczej

Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.

Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.

Podstawa programowa – Podstawy przedsiębiorczości – Liceum

Zmieniająca się dynamicznie gospodarka i jej otoczenie rynkowe, społeczne, polityczne i kulturowe sprawiają, że podstawowa edukacja ekonomiczna, przygotowująca młodego człowieka do przedsiębiorczego, a zarazem akceptowalnego pod względem moralnym życia w ewoluującym świecie, powinna dokonywać się poprzez kształtowanie aktywnych uczestników gospodarki rynkowej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, wkraczając w dorosłość, znajdą się w warunkach presji konkurencyjnej oraz zróżnicowanych wymagań rynku pracy. Powinni więc posiadać podstawową wiedzę nie tylko z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, ale także społecznych, a zwłaszcza ekonomicznych. Wiedza ta daje podstawy do kształtowania umiejętności oraz postaw przedsiębiorczych potrzebnych do funkcjonowania we współczesnej, globalnie uwarunkowanej gospodarce.

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości stanowi zatem syntezę wybranych celowo elementów wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, wzbogaconej elementami geografii społeczno-ekonomicznej, politologii, socjologii, psychologii oraz prawa. W ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości uczniowie zapoznają się z podstawowymi kategoriami, mechanizmami i procesami ekonomicznymi oraz ich uwarunkowaniami instytucjonalnymi, behawioralnymi, kulturowymi i rynkowymi. Postawy przedsiębiorcze i wspierające je umiejętności powinny zatem pośrednio z tej wiedzy wynikać. W procesie kształcenia uczniowie dowiadują się, jak – realizując indywidualne cele ekonomiczne – być przedsiębiorczym, a zarazem społecznie odpowiedzialnym w swoich dążeniach i działaniach.

Przy przyjęciu powyższych założeń edukacyjnych jednym z głównych celów dydaktycznych przedmiotu jest przygotowanie uczniów do planowania swojej przyszłości oraz do aktywności zawodowej w roli pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Uczniowie podczas edukacji w szkole ponadpodstawowej nabywają zdolność do czynności prawnych oraz podejmują świadome działania i ważne decyzje w odniesieniu do swojej kariery zawodowej. Podstawa programowa sprzyja więc przygotowaniu uczniów do aktywności społecznej i gospodarczej, a także do życia rodzinnego w znaczeniu ekonomicznym, dając podstawowe umiejętności konkurencyjnych zachowań na rynku, w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.

Zakres przedmiotu jest zgodny z powszechnie przyjmowaną definicją przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej. Uzasadnia to konieczność przyjęcia jego szeroko zakrojonej koncepcji, w której dzięki wyposażeniu uczniów w wiedzę ekonomiczną i finansową kształtuje się ich umiejętności elastycznego zachowania na rynku pracy i zarządzania oraz rozwija cechy przywódcze. Niezmiernie ważne jest także kształtowanie u uczniów szacunku do wartości będących fundamentem gospodarki rynkowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także postaw etycznych i gotowości do ich przestrzegania w życiu zawodowym i społecznym. Lekcje podstaw przedsiębiorczości wspierają uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe życie, w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Takie szerokie ujęcie przedmiotu jest wyzwaniem edukacyjnym zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Za konieczne w procesie kształcenia uznano nabywanie przez uczniów wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw dotyczących: funkcjonowania gospodarki rynkowej, rynku finansowego, rynku pracy oraz przedsiębiorstwa.

Podstawa programowa – Podstawy przedsiębiorczości – Liceum

Zmieniająca się dynamicznie gospodarka i jej otoczenie rynkowe, społeczne, polityczne i kulturowe sprawiają, że podstawowa edukacja ekonomiczna, przygotowująca młodego człowieka do przedsiębiorczego, a zarazem akceptowalnego pod względem moralnym życia w ewoluującym świecie, powinna dokonywać się poprzez kształtowanie aktywnych uczestników gospodarki rynkowej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, wkraczając w dorosłość, znajdą się w warunkach presji konkurencyjnej oraz zróżnicowanych wymagań rynku pracy. Powinni więc posiadać podstawową wiedzę nie tylko z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, ale także społecznych, a zwłaszcza ekonomicznych. Wiedza ta daje podstawy do kształtowania umiejętności oraz postaw przedsiębiorczych potrzebnych do funkcjonowania we współczesnej, globalnie uwarunkowanej gospodarce.

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości stanowi zatem syntezę wybranych celowo elementów wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, wzbogaconej elementami geografii społeczno-ekonomicznej, politologii, socjologii, psychologii oraz prawa. W ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości uczniowie zapoznają się z podstawowymi kategoriami, mechanizmami i procesami ekonomicznymi oraz ich uwarunkowaniami instytucjonalnymi, behawioralnymi, kulturowymi i rynkowymi. Postawy przedsiębiorcze i wspierające je umiejętności powinny zatem pośrednio z tej wiedzy wynikać. W procesie kształcenia uczniowie dowiadują się, jak – realizując indywidualne cele ekonomiczne – być przedsiębiorczym, a zarazem społecznie odpowiedzialnym w swoich dążeniach i działaniach.

Przy przyjęciu powyższych założeń edukacyjnych jednym z głównych celów dydaktycznych przedmiotu jest przygotowanie uczniów do planowania swojej przyszłości oraz do aktywności zawodowej w roli pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Uczniowie podczas edukacji w szkole ponadpodstawowej nabywają zdolność do czynności prawnych oraz podejmują świadome działania i ważne decyzje w odniesieniu do swojej kariery zawodowej. Podstawa programowa sprzyja więc przygotowaniu uczniów do aktywności społecznej i gospodarczej, a także do życia rodzinnego w znaczeniu ekonomicznym, dając podstawowe umiejętności konkurencyjnych zachowań na rynku, w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.

Zakres przedmiotu jest zgodny z powszechnie przyjmowaną definicją przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej. Uzasadnia to konieczność przyjęcia jego szeroko zakrojonej koncepcji, w której dzięki wyposażeniu uczniów w wiedzę ekonomiczną i finansową kształtuje się ich umiejętności elastycznego zachowania na rynku pracy i zarządzania oraz rozwija cechy przywódcze. Niezmiernie ważne jest także kształtowanie u uczniów szacunku do wartości będących fundamentem gospodarki rynkowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także postaw etycznych i gotowości do ich przestrzegania w życiu zawodowym i społecznym. Lekcje podstaw przedsiębiorczości wspierają uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe życie, w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Takie szerokie ujęcie przedmiotu jest wyzwaniem edukacyjnym zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Za konieczne w procesie kształcenia uznano nabywanie przez uczniów wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw dotyczących: funkcjonowania gospodarki rynkowej, rynku finansowego, rynku pracy oraz przedsiębiorstwa.

PDG. Rozkład nauczania przedmiotu Prowadzenie działalności gospodarczej

Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.

Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod ekonomii prawidłową terminologią; przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; praca na lekcji; organizacja pracy; ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć; stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych; rozwiązywanie problemów dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywanego zadania; odpowiedzi ustne i kartkówki; jakość pracy i aktywność na lekcjach; sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej; udział i wyniki w konkursach przedmiotowych; zadania domowe; 2. Uregulowania dotyczące wybranych form aktywności ucznia: kartkówka/sprawdzian: trwa maksymalnie 15′ (dla uczniów z zaleconym wydłużonym czasem wypowiedzi 20′); pisze cała klasa lub niektórzy uczniowie; (zakres) może obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji; może dotyczyć materiału z bieżącej lekcji; może obejmować zakres zadań domowych z ostatniej lekcji; możliwości poprawy jedynie w wyjątkowych sytuacjach; zapowiedź kartkówki nie jest konieczna, a jeśli się pojawi, nie zobowiązuje nauczyciela;

2 pisanie kartkówki przez ucznia nie jest obowiązkowe, lecz na prośbę ucznia nieobecnego na kartkówce nauczyciel może zgodzić się na pisanie kartkówki w terminie uzgodnionym; odpowiedź ustna: trwa maksymalnie 15′ (dla uczniów z zaleconym wydłużonym czasem wypowiedzi 20′); w wyjątkowych sytuacjach odpowiedź ustna może być zastąpiona przez wypowiedź pisemną (z zachowaniem prawa do wyjaśnienia rozwiązań); w wyjątkowych sytuacjach uczeń może odpowiadać przy ławce (a nie przy tablicy); w wyjątkowych sytuacjach uczeń może być przepytany na osobności, poza lekcjami; uczeń ma prawo do pełnego uzasadnienia oceny z odpowiedzi ustnej; nie ma możliwości poprawy; zapowiedź odpytywania uczniów nie jest konieczna i jeśli się pojawi nie zobowiązuje nauczyciela; uczeń może zgłosić się do odpowiedzi ustnej w przypadku gdyby odpowiedź ustna była oceniona na ocenę niedostateczną, to uczeń otrzymuje pozytywną ocenę z aktywności lub nauczyciel odstępuje od wystawienia oceny z odpowiedzi ustnej; nauczyciel może odmówić odpytania ucznia, który się zgłasza do odpowiedzi; praca klasowa: trwa maksymalnie jedną lub dwie lekcje zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią; praca klasowa obejmuje ostatni dział (rozdział), zakres materiału nauczyciel podaje na przynajmniej tydzień przed terminem pracy klasowej; przykładowe sprawdziany, przykładowe zadania na sprawdzianie mogą wystąpić w podobnej formie na pracy klasowej, lecz nie muszą; praca klasowa (I termin) jest zapowiadana przynajmniej tydzień wcześniej; praca klasowa jest obowiązkowa; jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły; uczeń, który nie pisał sprawdzianu w I terminie, pisze sprawdzian na lekcji matematyki lub poza swoimi lekcjami, po uzgodnieniu z nauczycielem.

3 każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy klasowej w terminie uzgodnionym dla całej klasy; jeżeli uczeń otrzyma z poprawy ocenę gorszą lub identyczną jak z pracy klasowej, to ocena ta nie jest zapisywana w dzienniku; uczeń i jego rodzice (opiekunowie) ma prawo wglądu do pracy klasowej; nauczyciel ma obowiązek przechować prace klasowe do końca roku szkolnego; zadania domowe: uczeń jest zobowiązany do odrabiania zadań domowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.; uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania zadań zawierających treści konieczne; brak rozwiązanych zadań o treściach koniecznych skutkuje oceną niedostateczną z wykrzyknikiem; uczeń zobowiązany jest do odrobienia zadań domowych z lekcji, na której nie był obecny, w terminie do 1 tygodnia; uczeń ma prawo do pełnych wyjaśnień zadań domowych wraz z podaniem prawidłowego rozwiązania i odpowiedzi; uczeń ma prawo do dodatkowych zadań domowych; dodatkowe zadania domowe sprawdzane i oceniane są na życzenie ucznia; ocena wpisywana jest do dziennika na życzenie ucznia; aktywność na lekcji: obejmuje: pracę własną ucznia, zadawanie pytań na forum klasy, udzielanie odpowiedzi na forum klasy, pracę w grupie, udzielanie wyjaśnień kolegom; nikły lub brak aktywności własnej ucznia, częste upominanie ucznia może skutkować oceną niedostateczną za aktywność na lekcji; 3. Uwagi o charakterze ogólnym. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Uczeń ma prawo zgłosić 1 raz na semestr nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie należy zgłaszać najpóźniej podczas sprawdzania obecności.

4 Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej, chyba, że otrzymał wysokie lub satysfakcjonujące noty. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe (decyzję podejmuje nauczyciel). (prawa autorskie) Nauczyciel może odrzucić pracę pisemną, prezentację lub inną wypowiedź ucznia, jeżeli uczeń nie podał źródeł informacji i/lub naruszył czyjeś prawa autorskie. Odrzucenie to może skutkować oceną niedostateczną. 4. Ustala się następujące kryteria ocen: Ocena pracy klasowej: od 30% dopuszczający od 50% dostateczny od 75% dobry od 90% bardzo dobry Ocena semestralna/roczna: Nauczyciel wystawia ocenę semestralną/roczną w oparciu o oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia. Największy wpływ mają oceny z prac klasowych oraz ćwiczeń praktycznych. Następne w kolejności są: oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi, prac domowych oraz pozostałe. Uwzględnia się również postępy ucznia i wysiłek włożony przez niego w naukę. 5. Wymagania edukacyjne POZIOM OSIĄGNIĘĆ KONIECZNYCH na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela umieć je odtworzyć, znać możliwości wyboru drogi zawodowej, wyszukiwać podstawy prawne dotyczące działalności gospodarczej, wymienić rodzaje spółek, wymieniać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej,

5 znać pojęcie marketingu, klasyfikować podatki, wymienić prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp, zdefiniować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, wiedzieć, jak zachować się w sytuacji konfliktowej, znać zasady i normy zachowania w miejscu pracy, znać formy korespondencji służbowej, umieć uruchamiać programy komputerowe wykorzystywane na lekcjach, umieć stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych czynności w bardzo prostych sytuacjach. POZIOM OSIĄGNIĘĆ PODSTAWOWYCH na oceną dostateczną uczeń powinien: zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować, znać podstawowe akty prawne dotyczące działalności gospodarczej, scharakteryzować rodzaje spółek, znać konkurencję w najbliższym otoczeniu, przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, znać przepisy prawa dotyczące prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych, rozpoznać elementy marketingu mix, klasyfikować podatki w gospodarce, ustalać podstawę opodatkowania i wysokość podatku na podstawie danych, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, rozróżnić prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp, znać numery telefonów alarmowych w sytuacjach zagrożenia, rozróżniać formy korespondencji służbowej, umieć uruchamiać programy komputerowe wykorzystywane na zajęciach, znać zasady przygotowywania dokumentacji ZUS,

6 tworzyć typowe dokumenty księgowe, znać zasady współpracy w zespole i etyki zawodowej, prezentować postawę asertywną w komunikacji interpersonalnej, samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania, umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych, POZIOM OSIĄGNIĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH na oceną dobrą uczeń powinien: znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować, analizować akty prawne dotyczące działalności gospodarczej, wybrać rodzaj spółki odpowiedni do zamierzonego przedsięwzięcia, dokonać analizy otoczenia przed podjęciem decyzji o działalności gospodarczej, znać algorytm związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej, obliczać dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym i wysokość podatku, stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych, określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy, stosować zasady etyki zawodowej, współdziałać w zespole, przygotować standardowe formy korespondencji służbowej, poprawnie (pod względem informatycznym) przygotować dokumentację, obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej, znać oprogramowanie specjalistyczne, oraz metody jego wykorzystania w praktyce, sprawnie wykorzystywać wiedzę z innych przedmiotów zawodowych, rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym, uogólniać i formułować wnioski,

7 zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia i inne zadania, umieć poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, POZIOM OSIĄGNIĘĆ DOPEŁNIAJĄCYCH na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: posiadać wiadomości na poziomie treści dopełniających, umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach, przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych, organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosować przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych, opracować uproszczony plan marketingowy, zaproponować działania marketingowe w odniesieniu do konkretnego produktu, właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy, sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystywać jego możliwości, swobodnie posługiwać się oprogramowaniem użytkowym, trafnie i umiejętnie dobierając je do wykonywania zadań w nowych sytuacjach, stosować posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie zadaniach teoretycznych i praktycznych, w pełni samodzielnie budować wypowiedzi, popełniając sporadyczne drobne pomyłki, stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

8 bezbłędnie przygotowywać dokumenty, deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe korzystając z programu komputerowego, a także dekretować je i księgować, POZIOM OSIĄGNIĘĆ PONADPODSTAWOWYCH na ocenę celującą uczeń powinien: uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, posiadać dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwijać swoje zainteresowania. Wymagania na ocenę wyższą obejmują również wymagania na oceny niższe.

Nowy przedmiot w szkole. Biznes i zarządzanie zamiast podstaw przedsiębiorczości

Czarnek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wziął w czwartek udział w spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia konsultacji na temat praktycznego nauczania przedsiębiorczości w szkołach.

Poinformował, że na początku roku szkolnego 2023/2024 MEiN planuje uruchomienie nowego przedmiotu.

“Dziś jest tak, że w polskim systemie szkolnictwa przewidzianych jest na ten moment 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat edukacji. Jak to podzielimy przez 45 minut, to wychodzi, że edukacją dotyczącą ekonomii i finansów zajmujemy naszym uczniom dwa dni w ciągu dwunastu lat. To zdecydowanie za mało” – ocenił.

Przyznał, że postępem jest fakt, że podstawy nauczania ekonomii weszły do programu nauczania.

“Rzeczywiście służą naszym uczniom, naszej młodzieży i przygotowują do życia dorosłego, do podejmowania decyzji finansowych, do skutecznego zarządzania gospodarstwem domowym, ale także firmami, które zakładają” – podkreślił.

Zdaniem Czarnka, wciąż za mało jest praktycznych aspektów przedsiębiorczości biznesu i zarządzania. “Dlatego chcemy, aby od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie” – poinformował.

Czarnek: na ten moment nie podejmujemy żadnych decyzji odnośnie szkół

Na ten moment, bo sytuacja może zmienić się z godziny na godzinę i z dnia na dzień, nie podejmujemy żadnych innych decyzji odnośnie szkół – powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wziął w czwartek udział w spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia konsultacji na temat praktycznego nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Podczas spotkania zwrócił uwagę na “wszelkie niepokoje związane z piątą falą koronawirusa i omikronem, które nas wszystkich dotyczą”. Zapewnił jednocześnie, że jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. “Ustaliliśmy wczoraj, że na ten moment, bo sytuacja może zmienić się z godziny na godzinę i z dnia na dzień, nie podejmujemy żadnych innych decyzji” – wskazał szef MEiN.

Podczas spotkania Czarnek przypomniał, że obecnie “w Polsce pięć województw jest na feriach zimowych, zatem ruch okołoszkolny w tych województwach jest całkowicie wyłączony”. “Od poniedziałku na ferie zimowe udają się kolejne dwa województwa, więc wówczas już prawie pół Polski będzie wyłączone z ruchu okołoszkolnego” – dodał. Wyjaśnił, że “w pozostałych województwach, gdzie odbywa się nauka, nadal będzie się odbywała w trybie stacjonarnym, przy czym – tak jak to było do tej pory – dyrektorzy szkół wraz ze służbami sanitarnymi podejmują decyzje o przechodzeniu na kwarantannę i na naukę zdalną poszczególnych klas bądź cały szkół” – podkreślił.

Przemysław Czarnek poinformował także, że “obserwujemy z dnia na dzień coraz więcej wyłączeń”. Wyjaśnił, że “takie są realia omikronu, ale podchodzimy do tego spokojnie, obserwując na bieżąco i analizując sytuację wraz z panem ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim”.

Czarnek: Chcemy, żeby odsetek osób mających wiedzę nt. biznesu był w Polsce większy

Chcemy, żeby odsetek osób mających wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących finansów i biznesu był w Polsce zdecydowanie wyższy, niż średnia światowa – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas konsultacji ws. nowego przedmiotu szkolnego biznes i zarządzanie.

Czarnek zapowiedział, że od 1 września 2023 r. MEiN planuje zastąpienie podstaw przedsiębiorczości nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie.

Według Czarnka w nowym przedmiocie “mieści się wszystko, co jest potrzebne młodemu człowiekowi, żeby poznał świat finansów, świat zarządzania, żeby mógł od początku podejmować racjonalne, rozsądne decyzje finansowe”.

Dodał, że przedmiot ma również przekonać młodych, że warto podejmować działalność gospodarczą i prowadzić firmę. “Są osoby, są przedsiębiorstwa w Polsce, jest ich ogromnie wiele, którzy rzeczywiście decydują o rozwoju naszego kraju. I dobrze, żeby młodzi ludzie byli przekonani co do tego, że oni też mogą decydować o rozwoju kraju w niedalekiej przyszłości” – podkreślił.

Zdaniem ministra edukacji, myślenie o przedsiębiorcach i sposób planowania przyszłości zmienia się. “Jeszcze 10 lat temu (…) miałem spotkanie z licealistami w jednym z dużych miast. Było na sali ok. 70 osób. Kiedy sobie wyjaśniliśmy podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, rynku w ujęciu konstytucyjnym, przyszedł czas na pytania. Pierwsze pytanie zadałem ja. Zapytałem, co chcieliby robić w przyszłości (…). Na 70 osób na sali tylko jedna osoba zgłosiła się jako ta, która jest chętna do założenia swojej firmy” – przypomniał.

Zaznaczył, że niewielka skłonność do przedsiębiorczości zmieniła się na przestrzeni czasu. “Chcemy przyspieszyć. Potrzebujemy menagerów, potrzebujemy ludzi odważnych, którzy będą świadomi tego, jak zarządzać, co to jest biznes, ale będą też umieli radzić sobie w swoim gospodarstwie domowym, w podejmowaniu decyzji finansowych, ale też będą potrafili rozliczać się z podatków” – stwierdził Czarnek.

Jak ocenił, obecnie tylko 30 procent osób na świecie ma wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących finansów i biznesu. “Chcemy, żeby ten odsetek w Polsce był zdecydowanie wyższy, niż średnia światowa” – zaakcentował minister edukacji i nauki. (PAP)

Autorki: Iwona Żurek, Karolina Kropiwiec, Anna Kruszyńska

kgr/

키워드에 대한 정보 działalność gospodarcza przedmiot w szkole

다음은 Bing에서 działalność gospodarcza przedmiot w szkole 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  감동적인 연애 편지 | 손글씨로 쓰는 감동편지 \U0026 연애편지 작성꿀팁 최근 답변 286개
See also  복수 불반 분 | 만화고사성어 014 ㅡ복수불반분 상위 85개 답변

See also  쌤요 닷컴 평생 교육원 | 인생을 새롭게, Rotc 평생교육원 29894 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 PPE: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • podstawowe
 • pojęcia
 • ekonomiczne
 • ppe3
 • ppe
 • edukator
 • edukator.pl
 • działalność
 • gospodarcza
 • nbp

PPE: #DZIAŁALNOŚĆ #GOSPODARCZA


YouTube에서 działalność gospodarcza przedmiot w szkole 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 PPE: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | działalność gospodarcza przedmiot w szkole, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment